Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.1.2019
 1 USD1,14 EUR (0)
 1 GBP0,88 EUR (0)
 1 PLN4,29 EUR (0)
 1 CZK25,58 EUR (0)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

On-line kniha Praktický sprievodca účtovníctvom predstavuje komplexného pomocníka pre každého účtovníka obchodnej spoločnosti (a. s., s. r. o.).

Na produkcii knihy sa podieľajú odborníci z Ministerstva financií, Ekonomickej univerzity v Bratislave, audítori a tiež skúsení praktici. To zaručuje nielen aktuálnosť (výklad zodpovedá najnovšiemu legislatívnemu stavu) on-line knihy, ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky.

Príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na nové zmeny, ale zapracováva aj poznatky a podnety zákazníkov.

Novela zákona o účtovníctve od 1. októbra 2018 stanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona o účtovníctve dopĺňa aj spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou. Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku virtuálnej meny sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku virtuálnej meny (t. j. použitie metódy FIFO).

Upozorňujeme na zmeny, ktoré nastávajú v postupoch účtovania v podvojnom a jednoduchom účtovníctve od 1. októbra 2018 a od 1. januára 2019.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Chcete mať aktuálne informácie z podvojného účtovníctva pokope s konkrétnymi praktickými ukážkami?
Máte záujem prehĺbiť si svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti s účtovaním?
Potrebujete pracovať s väčšou istotou?

Čo nájdete v online knihe?

On-line kniha podrobne rozoberá problematiku podvojného účtovníctva zatriedenú podľa účtových tried rámcovej osnovy doplnenú ilustratívnymi príkladmi z praxe, tabuľkami predkontácií a najčastejšie sa vyskytujúcimi chybami pri účtovaní. Vysvetlenie daňového aspektu vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z legislatívy daní z príjmov a DPH je samozrejmou súčasťou každej kapitoly.


Hlavné časti on-line knihy Praktický sprievodca účtovníctvom:

 • Zúčtovacie vzťahy - analytická evidencia zúčtovacích vzťahov, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, účtovanie miezd spolu s príkladmi
 • Dlhodobý majetok - evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku – príklady a predkontácie, odpisovanie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie s príkladmi
 • Zásoby - evidencia zásob v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie zásob s príkladmi, Účtovanie zásob spôsobom A a spôsobom B – príklady a predkontácie
 • Krátkodobý finančný majetok a záväzky - oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov spolu s príkladmi a predkontáciami, najčastejšie chyby pri oceňovaní krátkodobého finančného majetku a záväzkov, inventarizácia krátkodobého finančného majetku a záväzkov
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - základné imanie – príklady a predkontácie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku + príklady a predkontácie
 • Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia - náklady a výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnosti, časové rozlíšenie nákladov a výdavkov, príklady a predkontácie, časové rozlíšenie výnosov a príjmov, príklady a predkontácie, opravy chýb minulých účtovných období s príkladmi, výsledok hospodárenia a stanovenie základu dane z príjmov
 • Dane - daň z príjmov právnických osôb, splatná a odložená, daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 ZDP – príklady, DPH, dane z majetku, daň z motorových vozidiel spolu s príkladmi
 • Účtovná závierka a kontrola účtovníctva - účtovná závierka 201x – komplexný príklad
 • Vybrané témy - účtovníctvo a finančná analýza, finančný prenájom (lízing), zákazková výroba
 • Otázky a odpovede - odpovede na otázky účtovníkov z praxe
 • Legislatíva - prehľad legislatívnych zmien


On-line kniha Vám zaručí:

 • Aktuálnosť - zabezpečujeme ročný informačný servis, ktorý zaručí prísun vždy najnovších informácií.
 • Praktickosť - rýchle vyhľadávanie danej problematiky, konkrétne účtovanie zložitých účtovných prípadov, aktuálne znenia právnych predpisov.
 • Riešenia praktických príkladov.


Čo je nové v on-line knihe?

Čo získate s on-line knihou?

Výhody online príručky:

 • komplexný prehľad účtovných príkladov spolu s účtovnými súvzťažnosťami v podvojnom účtovníctve,
 • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k potrebným informáciám cez internet,
 • aktuálne plné znenie paragrafov,
 • prístup k praktickým informáciám - daňový kalendár, kurzy mien, sadzby NBS, cestovné náhrady, adresáre,
 • informačný servis on-line, čo znamená, že v spolupráci s autorským kolektívom pripravujeme pravidelnú aktualizáciu a doplnenie príslušných internetových stránok,
 • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom,
 • pravidelne aktualizované informácie z legislatívneho diania,
 • moderný vyhľadávač na báze „google“, vyhľadávací systém spolu s našepkávačom,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Králik
 • Ing. Ján Bolgáč
 • Ing. Robert Janeček
 • Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.
 • Ing. Martina Mateášová, PhD.
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Marián Muzyka
 • Ing. Antónia Parajková
 • Doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
 • Ing. Miroslava Vašeková, PhD.
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Alica Fisterová
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Eva Mihalíková
 • Ing. Alena Zábojová


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: