dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v schvaľovaní účtovnej závierky počas pandémie

26.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.141 Zmeny v schvaľovaní účtovnej závierky počas pandémie

Ing. Alena Zábojová

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravuje – predlžuje lehoty v oblasti účtovníctva (§ 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.). Pritom môžu nastať nasledovné prípady:

LEHOTA NA ZOSTAVENIE A ULOŽENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY DO REGISTRA ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK (RÚZ) ZA KALENDÁRNY ROK 2019

Účtovná jednotka – obchodná spoločnosť je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za kalendárny rok 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie, nasledovne:

a) ak nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov,

Za účtovné obdobie roku 2019 je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2019 do RÚZ v lehote do 31. 3. 2020. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa lehota na uloženie účtovnej závierky považuje za dodržanú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 tohto zákona, a to podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Za predpokladu, že bude obdobie pandémie skončené v mesiaci júl 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do RUZ do 31. 8. 2020.

b) ak podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30. 6. 2020.

Ak má účtovná jednotka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2020, potom v prípade, že pandémia bude odvolaná napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do RÚZ do 31. 7. 2020.

LEHOTA NA ZOSTAVENIE A ULOŽENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY DO RÚZ ZA HOSPODÁRSKY ROK KONČIACI 31. 10. 2019

Účtovná jednotka – obchodná spoločnosť je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za hospodársky rok končiaci k 31. 10. 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie nasledovne:

a) ak nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov,

Za účtovné obdobie hospodárskeho roku je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť riadnu účtovnú závierku k 31. 10. 2019 do RÚZ v lehote do 31. 1. 2020. Nakoľko posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynul ešte pre obdobím vyhlásenia pandémie (12. 3. 2020) na lehotu sa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. nevzťahuje, a ak účtovná jednotka túto lehotu 31. 1. 2020 nedodrží, táto sa považuje za zmeškanú.

b) ak podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30. 4. 2020.

Ak má účtovná jednotka predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku do RÚZ do 31. 7. 2020.

LEHOTA NA ZOSTAVENIE A ULOŽENIE RIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY DO RÚZ ZA HOSPODÁRSKY ROK KONČIACI 30. 4. 2020

Účtovná jednotka – obchodná spoločnosť je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku za hospodársky rok končiaci k 30. 4. 2020 z dôvodu vyhlásenia pandémie nasledovne:

a) ak nepodala oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania,

Za predpokladu, že bude obdobie pandémie skončené v mesiaci júl 2020, je účtovná jednotka povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku k 30. 4. 2020 do RÚZ do 31. 8. 2020.

b) ak podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania do 31. 10. 2020.

Ak má účtovná jednotka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 31. 10. 2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná účtovnú závierku k 30. 4. 2020 zostaviť a uložiť do RÚZ do 31. 10. 2020.

LEHOTA NA ZOSTAVENIE A ULOŽENIE MIMORIADNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY DO RÚZ

Účtovná jednotka – obchodná spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz 1. 12. 2019, je povinná zostaviť a uložiť mimoriadnu účtovnú závierku k 30. 11. 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie nasledovne:

a) ak nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov,

Účtovná jednotka, ktorá dňa 1. 12. 2019 vstúpila do konkurzu, je povinná mimoriadnu účtovnú závierku k 30. 11. 2019 zostaviť a uložiť do RÚZ v lehote do 29. 2. 2020.

b) ak mala na základe žiadosti predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30. 4. 2020.

Ak má účtovná jednotka predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná mimoriadnu účtovnú závierku k 30. 11. 2019 zostaviť a uložiť do RÚZ do 31. 7. 2020.

LEHOTA NA ZOSTAVENIE A ULOŽENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. 12. 2019 OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

Účtovná jednotka – občianske združenie je povinná zostaviť a uložiť účtovnú závierku k 31. 12. 2019 z dôvodu vyhlásenia pandémie nasledovne:

a) ak nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov,

Ak účtovná jednotka – občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov, potom je povinná zostaviť účtovnú závierku v lehote do troch mesiacov po skončení pandémie. Napr., ak pandémia skončí v júli 2020, potom účtovná jednotka – občianske združenie je povinná zostaviť účtovnú závierku do 30. 10. 2020, pričom túto účtovnú závierku neukladá do RÚZ z dôvodu, že nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019.

b) ak podala oznámenie a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30. 4. 2020.

Ak účtovná jednotka – občianske združenie má predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2020, potom v prípade, že pandémia skončí napr. v júni 2020, je účtovná jednotka povinná účtovnú závierku k 31. 12. 2019 zostaviť a uložiť do RÚZ do 31. 7. 2020.

LEHOTY URČENÉ PRE ÚČTOVNÉ JEDNOTKY OSOBITNÝMI PREDPISMI

Zákon č. 67/2020 Z. z. v § 1 ustanovuje zmeny iba v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti MF SR,