dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021

15.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.156 Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021

Ing. Alena Zábojová

Začiatkom novembra 2020 bola schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH”). V tomto zákone okrem iných zmien bol doplnený aj nový § 25a ZDPH „Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby”. Uvedená zmena je naviazaná na článok 90 ods. 1 smernice 2006/112/ES, ktorý stanovuje povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si tieto členské štáty stanovia.

Podľa ods. 2 cit. článku sa členské štáty môžu v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia odchýliť od odseku 1. Judikatúra Súdneho dvora EÚ spresnila význam tohto ustanovenia v tom zmysle, že nie je možné úplne vylúčiť právo platiteľa dane znížiť základ dane v prípade, keď mu jeho odberateľ alebo tretia strana nezaplatili za dodanie tovaru alebo služby.

Ak sa pohľadávka platiteľa dane za dodanie tovaru alebo služby stane nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, navrhuje sa v súlade s článkom 185 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES uložiť odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň.

Na základe vyššie uvedeného bola navrhnutá, ako aj schválená v novele zákona o DPH možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Vo väzbe na túto novelu zákona o DPH je pripravený aj návrh novely postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (ďalej len „postupov účtovania”) ktorá nadväzuje na úpravy v tomto zákone úpravou účtovania na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty a účtoch 311 – Pohľadávky a 321 – Záväzky. Novela postupov účtovania však ešte nebola schválená.

V nasledujúcom texte si priblížime, s akými pojmami pracuje zákon o DPH. Zákon o DPH uvádza, že základ dane pri dodaní tovaru alebo služby si môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, znížiť. Zníženie môže vykonať v prípade, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou.

Nevymožiteľné pohľadávky v zmysle zákona o DPH

Zákon o DPH ďalej uvádza, kedy sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou. Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby sa stáva nevymožiteľnou pohľadávkou, ak:

a) je vymáhaná v exekučnom konaní6aca) a v priebehu 12 mesiacov od začatia exekučného konania nebola uspokojená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od začatia exekučného konania, a v rozsahu, v akom nebola uspokojená,

b) sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní6acb) a

1. konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku,

2. konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku, alebo

3. na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,

c) sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení6acc) a

1. konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu v Obchodnom vestníku,

2. na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná, alebo

3. súd určil splátkový kalendár, a to dňom určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára,

d) odberateľ (dlžník), ktorý je právnickou osobou, zanikol bez právneho nástupcu, a to dňom zániku,

e) odberateľ (dlžník) zomrel a

1. súd zastavil konanie o dedičstve, ak táto osoba nezanechala žiadny majetok6acd) alebo zanechala majetok nepatrnej hodnoty,6ace) a to dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve, alebo

2. táto pohľadávka bola v lehote určenej súdom prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva,6acf) v rozsahu, v akom bola prihlásená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok; ak platiteľ neprihlásil pohľadávku do konania o likvidácii dedičstva, dňom právoplatného skončenia likvidácie dedičstva, a to v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,

f) uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 € vrátane dane, ak platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,

g) bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená, a to dňom zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.

(Odvolávky 6aca až 6acf znejú:

6aca) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6acb) § 11 až 107b zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6acc) § 166 až 171d zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6acd) § 187 CMP Civilného mimosporového poriadku.

6ace) § 188 Civilného mimosporového poriadku.

6acf) § 205 Civilného mimosporového poriadku.”)

Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

V prípade, ak bol odberateľ v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou podľa zákona o DPH, platiteľ DPH (dodávateľ) je povinný vyhotoviť opravný doklad pri oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Opravný doklad sa nevyhotovuje pri nevymožiteľnej pohľadávke v prípade, ak odberateľ – právnická osoba – zanikol bez právneho nástupcu alebo ak odberateľ – fyzická osoba –