dnes je 18.6.2021

Input:

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.150 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané na samostatnom tlačive

V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ods. 1 a 3 ZDP daňovníka (ďalej len „vyhlásenie na samostatnom tlačive“), ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“), ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020, a preto vyhlásenie na samostatnom tlačive za rok 2019, ktorého lehota na podanie uplynula 30. 4. 2020, možno podať do 30. 11. 2020.

V súlade s § 22 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z., zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 ZDP (ďalej len „potvrdenie o zaplatení dane”), najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu (§ 39 ods. 7 ZDP).

Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020, a preto je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 16. 11. 2020 (15. 11. 2020 pripadol na nedeľu, preto posledným dňom lehoty na vystavenie takéhoto potvrdenia je najbližší nasledujúci pracovný deň).


Dňa 18. 3. 2020 zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2019. V akej lehote je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 a v akej lehote môže zamestnanec podať správcovi dane vyhlásenie na samostatnom tlačive za rok 2019?

Riešenie:

V súlade s § 22 zákona č. 67/2020 Z. z., zamestnávateľ vystaví na žiadosť zamestnanca potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 16. 11. 2020 a zamestnanec podá správcovi dane vyhlásenie na samostatnom tlačive najneskôr do 30. 11. 2020.

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Správca dane pri poukazovaní podielu zaplatenej dane postupuje v súlade s § 50 ZDP. Podľa § 50 ods. 8 tohto zákona je správca dane povinný po splnení ustanovených podmienok, previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa § 50 ods. 1 ZDP uvedeného v daňovom priznaní.

V nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP za zdaňovacie obdobie uplynie počas obdobia pandémie, napr. ak zdaňovacím obdobím daňovníka je kalendárny rok 2019 alebo príslušný hospodársky rok a lehota na podanie daňového priznania uplynula počas obdobia pandémie, daňové priznanie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (30. 9. 2020), tzn. do 2. 11. 2020.

Ak daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019 v ustanovenej lehote, tzn. do 2. 11. 2020, správca dane po splnení ustanovených podmienok prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Podľa § 50 ods. 6 písm. a) ZDP správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 €.

Podľa § 50 ods. 6 písm. f) ZDP správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 €.

V nadväznosti na § 2 ods. 3 a 21 zákona č. 67/2020 Z. z., ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa § 50 ods. 6 ZDP, napr. ak daňovník nezaplatí daň v ustanovenej lehote určenej v § 50 ods. 6 písm. a), resp. prijímateľ nezaplatí daň v ustanovenej lehote určenej v § 50 ods. 6 písm. f) ZDP, tzn. do 18. 11. 2020 (17. 11. 2020 je štátny sviatok, posun v zmysle § 27 daňového poriadku na najbližší nasledujúci pracovný deň) alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, v súlade s § 50 ods. 8 ZDP nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 ZDP zanikne.

V súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 4 ZDP môže podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie počas obdobia pandémie (12. 3. 2020 – 30. 9. 2020) až do