dnes je 18.6.2021

Input:

Ako z hľadiska účtovníctva pripraviť podklady pri podaní žiadosti o príspevok za jednotlivé prevádzky a živnosti

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.131 Ako z hľadiska účtovníctva pripraviť podklady pri podaní žiadosti o príspevok za jednotlivé prevádzky a živnosti

Ing. Dušan Preisinger

Ide o otázky, ktoré sú z hľadiska racionálnej odpovede veľmi podobné. Východiskom pre odpoveď je definícia pojmu „podnik”, ale najmä pojmu „jediný podnik”, ktorou sa špecifikoval príjemca pomoci, resp. minimálnej pomoci. Pojem „jediný podnik” zavádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie č. 1407/2013”). Predmetný pojem používa aj nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry. Tieto nariadenia obsahujú spoločné ustanovenie. Ide o čl. 2 ods. 2 predmetných nariadení Európskej komisie, podľa ktorého pojem jediný podnik zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. Uvedené kritériá sa vzťahujú na všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich veľkosť, tzn. na mikropodniky, malé a stredné podniky aj veľké podniky.

Je potrebné si