dnes je 18.6.2021

Input:

Navýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok z pohľadu účtovníctva v roku 2020

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.143 Navýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok z pohľadu účtovníctva v roku 2020

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Ak podnikateľ využíva vo svojom podnikaní osobný alebo nákladný automobil, alebo iný dopravný prostriedok, nevyhnutne sa k nemu viaže spotreba pohonných hmôt, o ktorej je povinný účtovať. Pre účely dane z príjmov právnickej osoby je povinný predmetnú spotrebu analyticky členiť na daňové a nedaňové výdavky.

Podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva postupuje pri účtovaní podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len: „opatrenie PÚ”).

Spotreba pohonných hmôt sa účtuje ako náklad v zmysle § 63 opatrenia PÚ, v účtovej skupine 5, kde sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

O spotrebe pohonných hmôt sa účtuje v rámci účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, konkrétne využitím účtu 501 – Spotreba materiálu.

V zmysle § 4 opatrenia PÚ je podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva povinný vytvárať k jednotlivým syntetickým účtom analytické účty, a to z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti účtovníctva a správneho výkazníctva. Jednou z týchto požiadaviek je členiť jednotlivé analytické účty za účelom správneho vyčíslenia základu dane z príjmov právnickej osoby. V praxi toto znamená, že pre účely správneho výpočtu základu dane z príjmov právnickej osoby sa výdavky na spotrebované pohonné hmoty členia podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”). Na osobitnom analytickom účte sa sleduje spotreba pohonných hmôt, ktorá je v zmysle zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom, a osobitne spotreba, ktorá nie je daňovým výdavkom.

Analytické účty sa vytvárajú spravidla tak, že za označenie syntetického účtu (v tomto prípade 501) sa doplní napríklad špecifický číselný kód.

Zákon o dani z príjmov ponúka tri alternatívne spôsoby uplatňovania spotreby pohonných hmôt do daňových výdavkov. Odporúča sa, aby si daňovník predtým, ako začne dopravný prostriedok využívať na podnikanie, vybral spôsob uplatňovania spotreby pohonných hmôt podľa ustanovení zákona o dani z príjmov, § 19 ods. 2 písm. l) bodov 1-3. Všetky spôsoby výpočtu spotreby pohonných hmôt sú rovnocenné, a je len na daňovníkovi, ktorý z nich si zvolí.

Spôsob č. 1:

Výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky sa zahrnú do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze vozidla. Ak sa spotreba pohonných látok uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa tam neuvádza, pri prepočte sa vychádza zo spotreby preukázanej dokladom vydaným autorizovanou skúšobňou, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu vykonávať takéto činnosti, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúcimi inú spotrebu pohonných látok.

Týmto spôsobom prepočítava daňovník daňové výdavky na spotrebu pohonných hmôt, ak vedie k dopravnému prostriedku knihu jázd.

Dňom 21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia. V zmysle tejto zmeny si daňovník môže uplatniť do daňových výdavkov spotrebu pohonných látok podľa cien v čase ich nákupu prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %. Znamená to, že od 21. júla 2020 daňovník môže zvýšiť svoje daňové preukázateľné výdavky vynaložené v súvislosti so spotrebou pohonných látok prepočítaných podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 %, a to bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.

Ak sa spotreba nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu tak, ako tomu bolo doteraz. Táto spotreba sa však už nezvyšuje o 20 %.

Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba pohonných látok uvedená v osvedčení alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, možno na prepočet použiť spotrebu preukázanú meraním na základe vlastnej internej smernice, ktorá preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok. Táto spotreba sa už nezvyšuje o 20 %.

Spôsob č. 2:

Spotreba pohonných hmôt ako daňový výdavok sa uplatní na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

V tomto prípade sú výdavky na spotrebované pohonné látky využité na služobné účely v plnej výške (vrátane zdokumentovanej nadspotreby) uznaným daňovým výdavkom. Preukazujúcim dokladom pri tomto spôsobe uplatnenia pohonných látok do daňových výdavkov je skutočná spotreba vykázaná z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla a doklad o nákupe pohonných látok.

Spôsob č. 3:

Spotreba pohonných hmôt sa ako daňový výdavok uplatní paušálne, a to do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe uplatňovania spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov nie je potrebné viesť knihu jázd. Preukazujúcim dokladom je doklad o nákupe pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Daňovník môže uplatniť 80%-ný paušálny výdavok len v prípade, že dopravný prostriedok využíva iba na služobné účely. Ak sa dopravný prostriedok využíva aj na súkromné účely, musí daňovník skúmať skutočný pomer použitia tohto prostriedku na súkromné a služobné účely. Ak sa dopravný prostriedok využíva