dnes je 20.4.2024

Input:

Navýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok z pohľadu účtovníctva v roku 2020

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.143 Navýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok z pohľadu účtovníctva v roku 2020

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Ak podnikateľ využíva vo svojom podnikaní osobný alebo nákladný automobil, alebo iný dopravný prostriedok, nevyhnutne sa k nemu viaže spotreba pohonných hmôt, o ktorej je povinný účtovať. Pre účely dane z príjmov právnickej osoby je povinný predmetnú spotrebu analyticky členiť na daňové a nedaňové výdavky.

Podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva postupuje pri účtovaní podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len: „opatrenie PÚ”).

Spotreba pohonných hmôt