dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona

25.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.140 Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona

Ing. Alena Zábojová

NR SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila 9. júla 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. „Podnikateľské kilečko”). V nasledujúcom texte sa budeme venovať opatreniam, ktoré sa dotýkajú daní a účtovníctva.

Zmeny v oblasti daní

Zavádza sa pravidlo, aby právne predpisy, ktoré upravujú dane a odvody, mohli nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku. Skorší dátum účinnosti je možný len za špecifických podmienok (napr., ak to vyplýva z právne záväzných aktov EÚ).

Lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly sa predlžuje zo súčasných 15 na 30 pracovných dní. Nová lehota sa uplatní na protokoly, ktoré budú správcom dane vypracované po účinnosti zákona.

Zavádza sa automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa technického preukazu o 20 % bez povinnosti dokladovania vyššej spotreby.

Upúšťa sa od povinnosti vyrovnať zaplatené preddavky na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania po skončení pandémie u daňovníkov, ktorí platili nižšie preddavky, resp. neplatili preddavky (ako im to vyplýva z podaného daňového priznania za rok 2019). Preddavky na daň zaplatené na zdaňovacie obdobie 2020 sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Úprava sa nevzťahuje na situáciu, keď daňovník mal platiť preddavky na daň z príjmov, ale ich neplatil.

Zmeny v oblasti účtovníctva

V oblasti účtovníctva bola schválená zmena postupného zvyšovania hraníc pre overenie účtovnej závierky audítorom.

Zvyšovanie bude postupné v roku 2021 a 2022 s výslednou hranicou 4 milióny € majetku, 8 miliónov € celkový čistý obrat a priemerný prepočítaný počet zamestnancov za jedno účtovné obdobie 50. Postupné zvyšovanie posudzovaných parametrov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Kritériá Účtovné obdobie, ktoré sa začína počnúc 
1. 1. 2020 1. 1. 2021 1. 1. 2022