dnes je 18.6.2021

Input:

Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.136 Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti

Ing. Dušan Preisinger

Dotácia na nájom nehnuteľnosti, ktorá je určená na podnikateľské aktivity zamerané na predaj tovaru, alebo poskytovanie služieb konečným spotrebiteľom, čiastočne zmierňuje dopady vo výpadku tržieb, ktorý bol spôsobený povinným zatvorením prevádzky. Je zrejmé, že podobne, ako ostatné opatrenia, ktorými sú čiastočne zmierňované straty vyplývajúce z koronavírusu, nenahradí straty vyplývajúce z prerušenia, alebo zníženia reprodukcie prevádzkového cyklu a finančných tokov živnostníkov a MSP.

Pre nájomcu je dôležitý navrhovaný systém, podľa ktorého sa vypočíta výška dotácie. Základom je dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutej zľave z nájomného. Maximálna zľava poskytnutá prenajímateľom môže byť vo výške 50 % nájomného (v prípade, že prenajímateľom je správca majetku štátu, nájomné sa znižuje o 50 %; nájomcovi bude automaticky priznaná dotácia v maximálnej výške, nie je potrebná dohoda s prenajímateľom).

Ak prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu vo výške 30 %, v tej istej výške získa podporu vo forme dotácie na nájomné od štátu poskytnuté nájomcovi. To znamená, že nájomca prenajímateľovi bude musieť zaplatiť 40 % z pôvodnej výšky nájomného. V prípade, že zľava z nájomného bude vo výške 50 %, nájomca nebude mať výdavky na nájomné (získa dotáciu vo výške 50 %, výšku nájomného vykryje zľava a dotácia). Nie je možná vyššia dotácia na nájomné ani v prípade vyššej zľavy. To znamená, že 50 % je maximálna úroveň dotácie podľa pôvodnej dohody uzatvorenej pred 12. 3. 2020. Prenajímateľ tak príde o nájomné vo výške maximálne 5 % dohodnutého nájomného.

Ak nájomca prenajímateľovi nájomné uhradil za celé obdobie, alebo časť obdobia sťaženého užívania priestoru, môže dostať dotáciu na nájomné za rovnako dlhé obdobie, v ktorom bolo sťažené užívanie prenajatého priestoru. V tomto prípade je možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi nájomcom a prenajímateľom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti (ide o obdobie zodpovedajúce povinnému uzatvoreniu prevádzky). Výška dotácie bude poskytnutá podľa rovnakých, vyššie uvedených princípov.

Príjemcami podpory vo forme dotácie na nájomné budú aj podnikateľské subjekty (nájomcovia), ktoré sa nedohodli s prenajímateľom na zľave z nájomného. V tomto prípade môže nájomca uhrádzať nájomné za obdobie sťaženého užívania v lehote 48 mesiacov v rovnakých mesačných splátkach splatných k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia (tento termín platí pre všetky splatnosti návratnej dotácie).

Je na rozhodnutí prenajímateľa, akú zľavu na nájomnom poskytne nájomcovi. Dôležité je, aký podiel na disponibilných finančných zdrojoch prenajímateľa predstavuje konkrétne nájomné. Či je pre neho udržateľná maximálna zľava nájomného. Či je táto zľava z hľadiska jeho finančnej stability udržateľná. Ak áno, je racionálne uplatniť maximálnu zľavu vo výške 50 %. Ďalších 50 % je v podstate operatívnym disponibilným finančným zdrojom. V prípade, že sa rozhodne pre zľavu napr. 20 %, dotácia bude na úrovni 20 % nájomného. Je potrebné si uvedomiť, že ďalších 60 % nájomného môže nájomca splácať 48 mesiacov v rovnakých mesačných splátkach. Ide o obdobie, kedy nájomca môže ukončiť svoje podnikateľské aktivity. Podobne ako nájomca, aj prenajímateľ je podnikateľský subjekt, ktorého podnikateľské aktivity COVID-19 ovplyvnil. Aj nájomca, aj prenajímateľ musia splácať záväzky vyplývajúce z ich podnikateľských aktivít. Prenajímateľ sa v podstate stáva úverovým veriteľom v strednodobom časovom horizonte. Tiež musí splácať svoje záväzky vrátane úverových. Touto