dnes je 18.6.2021

Input:

Organizačný útvar podniku z účtovného hľadiska od 1. októbra 2020

25.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.151 Organizačný útvar podniku z účtovného hľadiska od 1. októbra 2020

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Dňom 1. októbra nadobudol účinnosť zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len: „Obchodný zákonník”), čím nastala terminologická zmena vo veci organizačných zložiek definovaná v § 7.

Podľa právnej úpravy účinnej do 30. septembra 2020 sa organizačnou zložkou rozumel odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku. Odštepný závod bol chápaný ako organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa malo používať obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.

Predmetnou novelou Obchodného zákonníka sa doterajšie členenie vnútornej štruktúry podniku na odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku vynechalo a nahradilo novým pojmom – organizačný útvar podniku. Zároveň sa zápis organizačnej zložky do obchodného registra stal dobrovoľným.

Všeobecné ustanovenia vo veci vedenia účtovníctva podnikateľov

Podľa § 35 ObZ Obchodného zákonníka sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom, ktorým sa pre tento účel rozumie zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”). Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (ďalej len „zapísaní podnikatelia”) účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Pokiaľ zákon o účtovníctve neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave jednoduchého účtovníctva o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo možné zistiť čisté obchodné imanie a výsledok hospodárenia. Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.

Zákon o účtovníctve sa vzťahuje na účtovné jednotky vymedzené zákonom o účtovníctve nasledovne:

1. právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, vymedzené v § 18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník”) nasledovne:

a) združenia fyzických alebo právnických osôb,

b) účelové združenia majetku,

c) jednotky územnej samosprávy,

d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon,

2. zahraničné osoby podľa § 21 ObZ Obchodného zákonníka, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,

3. fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

Organizačná zložka tuzemskej osoby (organizačný útvar podniku) nie je samostatnou účtovnou jednotkou a nemá povinnosť viesť samostatné účtovníctvo. Účtovníctvo je vedené pod právnickou osobou, ktorá túto organizačnú zložku zriadila.

V prípade zahraničnej osoby, ktorá na území Slovenska vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom organizačnej zložky zriadenej na území Slovenska, vzniká jej povinnosť viesť samostatné účtovníctvo za túto organizačnú zložku v zmysle zákona o účtovníctve. Rovnako je zahraničná osoba povinná sa riadiť daňovými zákonmi platnými na území Slovenska.

Ak slovenský podnikateľ zriadi organizačnú zložku v zahraničí, na území Slovenska je povinný viesť účtovníctvo aj za ňu, pretože podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok. Toto znamená, že okrem povinností, ktoré je povinná si splniť v zahraničí (účtovných, daňových a pod.), je táto účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku aj za svoju organizačnú zložku v zahraničí podľa slovenských právnych predpisov za účtovnú jednotku ako celok.

Účtovníctvo tuzemskej organizačnej zložky zriadenej tuzemskou právnickou osobou

V zmysle § 4 ods. 4 ZoÚ zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku ako celok. Toto znamená, že ak má účtovná jednotka umiestnenú svoju organizačnú zložku na inom mieste, účtovnú závierku zostavuje za účtovnú jednotku ako celok, t. j. zostavuje jednu účtovnú závierku a vykazuje jeden výsledok hospodárenia za účtovnú jednotku ako celok. Pre svoje potreby však môže viesť vnútropodnikové účtovníctvo podľa jednotlivých organizačných zložiek podľa ňou zvolených kritérií, aby jednoznačne vedela odčleniť výsledok jej činnosti od výsledku zriaďovateľa.

Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania v PÚ”) nerieši podrobne obsahovú náplň vnútropodnikového účtovníctva. Stanovujú sa len jeho všeobecné pravidlá.

V zmysle § 6 postupov účtovania v PÚ možno vnútropodnikové účtovníctvo organizovať:

(i) v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu, pričom sa využijú účty vnútropodnikové náklady a vnútropodnikové výnosy, ktoré sa zaradia do účtových skupín 59 a 69,

(ii) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9 a ich obsahová náplň,

(iii) kombináciou vyššie uvedených postupov.

Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútropodnikovým účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci účtových tried 8 a 9 alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.

Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

Vo vnútroorganizačnom účtovníctve môže byť obdobie účtovania a vykazovania kratšie ako účtovné obdobie.

Vo vnútropodnikovom účtovníctve vedenom v analytickej evidencii za organizačnú zložku sa v praxi často sledujú náklady a výnosy v účtových triedach 5 – Náklady a 6 – Výnosy, v analytickom nastavení podľa potrieb účtovnej jednotky. Účty vnútropodnikových nákladov a vnútropodnikových výnosov majú význam pri vykazovaní vnútropodnikových výsledkov hospodárenia, nemajú však vplyv na úroveň zisku účtovnej jednotky ako celku.

Účtovníctvo tuzemskej organizačnej zložky zriadenej zahraničnou právnickou osobou

Zahraničné osoby podnikajúce na území Slovenska prostredníctvom organizačnej zložky zriadenej na Slovensku sú považované za zahraničné osoby podľa Obchodného zákonníka a za samostatné účtovné jednotky podľa zákona o účtovníctve. Účtovníctvo tejto organizačnej zložky je súčasťou účtovníctva zriaďovateľa v zahraničí, avšak vedené oddelene aj v súlade so slovenskými účtovnými predpismi.

Náklady a výnosy týkajúce sa vlastnej hospodárskej činnosti sa účtujú na vecne príslušné účty nákladov a výnosov v účtových triedach 5 a 6. Ostatné transakcie sa účtujú tak, ako vznikajú na účty aktív a záväzkov.

Účtovné prípady týkajúce sa vzťahu k jej zriaďovateľovi sa účtujú prostredníctvom účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie, pričom preúčtovanie hospodárskych operácií sa uskutočňuje na základe vnútropodnikových dokladov. Účtovanie na tomto účte je vymedzené v § 57 postupov účtovania v PÚ. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá účtovný zostatok. Zostatok účtu 395 – Vnútorné zúčtovanie sa preúčtuje na konci účtovného obdobia podľa charakteru zostatku na účet 378 – Iné pohľadávky alebo na účet 379 – Iné záväzky.

V nasledujúcej