dnes je 18.6.2021

Input:

Vývoj základných ukazovateľov ovplyvňujúcich pokles tržieb vyplývajúci z COVID-19

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.132 Vývoj základných ukazovateľov ovplyvňujúcich pokles tržieb vyplývajúci z COVID-19

Ing. Dušan Preisinger

Rozhodujúcim faktorom, ktorý oprávňuje podnik žiadať o finančný príspevok z dôvodu, že je v ťažkostiach v súvislosti s COVID-19, je pokles čistého obratu. Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa za čistý obrat považujú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb vrátane iných výnosov, ak predmetom činnosti podniku je dosahovanie iných výnosov (po odpočítaní zliav). Ide o pokles tržieb SZČO, ktorý je v zmysle opatrenia č. 2 kvantifikovaný nasledujúcimi porovnaniami, ktoré vyplývajú z konkrétnej podnikateľskej situácie podniku. Jeho súčasťou je aj vysvetlenie prístupu k výpočtu poklesu tržieb. Vyžadované porovnania:

1) Porovnanie bežného obdobia (rok 2020) s rovnakým obdobím (rok 2019).

2) Porovnanie bežného obdobia (rok 2020) porovnaním s priemernou hodnotou tržieb za rok 2019.

3) Porovnanie tržieb dosiahnutých za bežné obdobie s tržbami dosiahnutými v 02/2020.

Podvojné účtovníctvo:

Pri uplatnení všetkých prístupov k jednotlivým stupňom vyhodnotenia poklesu tržieb ide o porovnanie účtovnej položky VZaS (Výkaz ziskov a strát) - riadok 01. Zahŕňa všetky tržby súvisiace s podnikateľskými aktivitami podniku (riadky 02-09). Miera poklesu tejto hodnoty, na základe uvedených porovnaní, je východiskom pre určenie výšky príspevku.

Jednoduché účtovníctvo:

Podľa rovnakého princípu ide o porovnanie vývoja účtovnej položky z výkazu PaV (príjmy a výdaje). Ide o riadok 04 (je súčtom riadkov 01-predaj tovaru; 02-predaj výrobkov a služieb; 03-ostatné príjmy).

Index poklesu tržieb vypočítaný na základe určených porovnaní je rozhodujúcim faktorom pre rozhodnutie o výške podpory „podniku v ťažkostiach”. Pre podnik je však dôležité tiež špecifikovať vývoj základných faktorov, ktoré v rozhodujúcej miere tento pokles ovplyvnili, resp. naďalej ovplyvňujú. Cieľom je poznať rozhodujúce príčiny poklesu tržieb v súvislosti s COVID-19.

Jednoduché účtovníctvo (PaV = výkaz o príjmoch a výdajoch; MaZ = výkaz o majetku a záväzkoch)

V tejto súvislosti ide najmä o vývoj ukazovateľov na báze pohľadávok. Ide o ukazovateľ „pohľadávky (riadok 08 MaZ) / ostatné obežné aktíva (riadok 04 MaZ + riadok 09 MaZ)”. Rast hodnoty tohto ukazovateľa znamená, že sa zvyšuje hodnota pohľadávok v štruktúre obežných aktív. Ak súčasne podnik zaznamenáva pokles krátkodobého finančného majetku (riadok 09 MaZ), ide o druhotnú platobnú neschopnosť ovplyvnenú nesplácaním záväzkov odberateľmi. S negatívnym dopadom na vývoj tržieb.

Tento vývoj je úzko prepojený a ovplyvňuje ho vývoj ukazovateľa „príjmy (riadok 04 PaV) / pohľadávky (riadok 08 MaZ)”. Ak hodnota ukazovateľa klesá, predlžuje sa doba inkasa pohľadávok. Pohľadávky nie sú zhodnotené v tržbách. Je dôležité hodnotiť vývoj podielu pohľadávok po lehote splatnosti v rámci portfólia pohľadávok.

Podvojné účtovníctvo (S = súvaha; VZaS = výkaz ziskov a strát)

Pri podnikoch účtujúcich v podvojnom účtovníctve ide o rovnaký vplyv pohľadávok na reálne tržby. Pri analyzovaných ukazovateľoch je vhodné použiť hodnotu krátkodobých pohľadávok z obchodného styku (riadok 54 S) / ostatné obežné aktíva (riadok 57 S + riadok 71 S + riadok 34 S). Po porovnaní s vývojom hodnoty finančných účtov (riadok 71 S) je interpretácia vývoja ukazovateľa, samozrejme, totožná.

Aj pri týchto