dnes je 18.6.2021

Input:

Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom

24.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.137 Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Novela zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon č. 71/2013 Z. z.)

Dňa 9. júna 2020 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, na základe ktorej štát pomôže s platením nájomného formou poskytnutia dotácie na nájomné tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Zákon nadobudne účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.


Príklad č. 1:

Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov. Predmetné priestory prenajíma a nájomca ich využíva ako obchodný priestor, v ktorom predáva tovar konečnému spotrebiteľovi. Obchodný priestor bol povinne uzatvorený orgánom štátnej správy (úsekom zdravotníctva). Nájomca spĺňa podmienky na požiadanie o dotáciu na nájomné. Prenajímateľ sa s nájomcom dohodol na zľave z hodnoty 50 % z nájomného za obdobie sťaženého užívania prenajatých priestorov.

Ako bude účtovať o zľave a dotácii prenajímateľ a nájomca za obdobie sťaženého užívania (napr. povinného zatvorenia)? Mesačné nájomné bez energií predstavuje 1 000 €.

Obaja podnikatelia sú účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Riešenie:

V zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. môže prenajímateľ žiadať o dotáciu na nájomné, ak:

(i) úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch;

(ii) vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom je upravený nájomnou zmluvou;

(iii) právo nájomcu užívať nehnuteľnosť vzniklo najneskôr od 1. februára 2020;

(iv) užívanie prenajímanej nehnuteľnosti znemožnené alebo obmedzené príslušným štátnym orgánom s cieľom zamedzenia rozšírenia ochorenia COVID-19: uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;

(v) nehnuteľnosť je určená na iný účel ako na bývanie a nájomca v nej predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom alebo ide o trhové miesto.

Pre nájomcu znamená, že ak mu bude schválená dotácia, nebude musieť za obdobie, počas ktorého bol povinne uzatvorený, zaplatiť žiadne nájomné. Prenajímateľ mu dá zľavu 50 % a zvyšných 50 % za neho zaplatí štát vo forme dotácie.

Spôsob účtovania u prenajímateľa a nájomcu bude nasledovný (abstrahujeme od DPH):

Účtovný prípad Suma v € Prenajímateľ Nájomca 
MD D MD D 
Predpis nájomného za obdobie povinného zatvorenia  1 000 €  311  602  518  321  
Prenajímateľ vystavil dobropis k nájomnému, ktoré ku dňu vystavenia dobropisu nebolo nájomcom uhradené  500 €  602  311  321  518  
Prenajímateľ s nájomcom sa dohodli na zľave z nájomného počas povinného zatvorenia vo výške 50 %, o čom uzatvorili písomnú dohodu. Prenajímateľ podal žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z., ktorá bola schválená. Dotácia sa v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. žiada v mene nájomcu, avšak peniaze zo štátneho rozpočtu prijíma prenajímateľ  500 €  346  311  -  -  
Ministerstvo poukázalo dotáciu v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. na účet prenajímateľa  500 €  221  346  -  -  
Nájomca odpíše časť svojho záväzku predstavujúcu 50 % z nájomného za obdobie povinného uzatvorenia  500 €  -  -  321  648  


Príklad č. 2:

Opatrovateľské centrum detí funguje ako spoločnosť s ručením obmedzeným v prenajatých priestoroch. Na základe nariadení príslušných štátnych orgánov muselo byť toto s cieľom zamedzenia rozšírenia ochorenia COVID-19 zatvorené. S prenajímateľom sa opatrovateľské centrum dohodlo na 30 % zľave z nájomného počas povinného zatvorenia, ktoré predstavovalo celkovú sumu 3 000 € bez energií.

Prenajímateľ aj opatrovateľské centrum sú účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Ako bude účtovať o zľave a dotácii prenajímateľ a ako opatrovateľské centrum za obdobie povinného zatvorenia?

Musí opatrovateľské centrum zaplatiť zvyšnú sumu nájomného (po odpočítaní zľavy a dotácie) hneď, alebo je túto sumu možné rozložiť do niekoľkých mesiacov?

Riešenie:

V zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. môže prenajímateľ žiadať o dotáciu na nájomné, ak:

(i) úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch;

(ii) vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom je upravený nájomnou zmluvou;

(iii) právo nájomcu užívať nehnuteľnosť vzniklo najneskôr od 1. februára 2020;

(iv) užívanie prenajímanej nehnuteľnosti znemožnené alebo obmedzené príslušným štátnym orgánom s cieľom zamedzenia rozšírenia ochorenia COVID-19: uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;

(v) nehnuteľnosť je určená na iný účel ako na bývanie a nájomca v nej predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, alebo ide o trhové miesto.

Pre opatrovateľské centrum znamená, že ak mu bude schválená dotácia vo výške 900 €, bude musieť prenajímateľovi zaplatiť nájomné vo výške 1 200 €. Prenajímateľ dá opatrovateľskému centrum zľavu 30 %, ďalších 30 % za neho zaplatí štát vo forme dotácie. Ostávajúcich 40 % (1 200 €) bude opatrovateľské centrum povinné zaplatiť.

Spôsob účtovania u prenajímateľa a opatrovateľského centra bude nasledovný:

Účtovný prípad Suma v € Prenajímateľ Opatrovateľské centrum 
MD D MD D 
Predpis nájomného za obdobie povinného zatvorenia  3 000 €  311  602  518  321  
Prenajímateľ vystavil dobropis (30 %) k nájomnému počas obdobia povinného uzatvorenia, ktoré ku dňu vystavenia dobropisu nebolo opatrovateľským centrom uhradené  900 €  602  311  321  518  
Prenajímateľ s opatrovateľským centrom sa dohodli na zľave z nájomného počas povinného zatvorenia vo výške 30 %, o čom uzatvorili písomnú dohodu. Prenajímateľ podal žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z., ktorá bola schválená. Dotácia sa v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. žiada v mene opatrovateľského centra, avšak peniaze zo štátneho rozpočtu dostane prenajímateľ  900 €  346  311  -  -  
Ministerstvo poukázalo dotáciu v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. na účet prenajímateľa  900 €  221  346  -  -  
Opatrovateľské centrum odpíše časť svojho záväzku predstavujúcu 30 % z nájomného za obdobie povinného uzatvorenia  900 €  -  -  321  648  
Opatrovateľské centrum uhradilo 40 % nájomného ihneď  1 200 €  221  311  321  221  

V zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. uhradí nájomca prenajímateľovi nájomné za obdobie povinného zatvorenia, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

V praxi toto znamená, že ak koniec mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 bude vyhlásený 30. júna 2020, opatrovateľské centrum uhradí prenajímateľovi sumu 1 200 € v 48 rovnakých splátkach (1 splátka = 25 €), splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, prvýkrát so splatnosťou 15. júla 2020.

Úhrada záväzku podľa vyššie uvedeného bude každý mesiac účtovaná na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a v prospech účtu 221 – Bankové účty.


Príklad č. 3:

Kaderníctvo prevádzkuje svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Na základe rozhodnutí príslušných orgánov muselo byť úplne zatvorené od 16. marca 2020 do 5. mája 2020, čo predstavuje celkom 50 kalendárnych dní.

Kaderníctvo uhrádzalo svoje záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy aj počas obdobia povinného uzatvorenia. Nájomné bez energií za obdobie povinného uzatvorenia predstavovalo 3 000 €. Prenajímateľ aj kaderníctvo sú účtovné jednotky, účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Môže kaderníctvo prostredníctvom prenajímateľa žiadať o dotáciu na úhradu nájomného zo štátneho rozpočtu podľa zákona č. 71/2013 Z. z.?

Riešenie:

Kaderníctvo sa so svojím prenajímateľom dohodlo na zľave z nájomného počas obdobia povinného uzatvorenia vo výške 30 % zo sumy nájomného pripadajúceho na toto obdobie. Prenajímateľ bude v mene nájomcu žiadať o dotáciu na budúce obdobie, ktoré je rovnako dlhé ako obdobie povinného zatvorenia (t. j. 50