dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.147 Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020

Ing. Alena Zábojová

Vláda v roku 2019 schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník – v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony okrem iného aj zákon o účtovníctve. Novela Obchodného zákonníka, ako aj novela zákona o účtovníctve nadobúdajú účinnosť 1. 10. 2020.

Účelom novely Obchodného zákonníka je najmä:

1. Realizácia opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra schválených vládou Slovenskej republiky uznesením č. 167 z 20. apríla 2018. Tieto opatrenia je možné definovať ako opatrenia spočívajúce najmä v:

  • zmene zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby obchodný register, ako verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, spoľahlivo plnil svoje hlavné funkcie, medzi inými hlavne funkciu zaistenia právnej istoty, ktorej prejavom je materiálna publicita zápisov (tiež označovaná ako princíp „dobrej viery”, v zmysle ktorej má obchodný register vo vzťahu k zapísaným subjektom poskytovať aktuálne údaje, ktoré sú voči tretím osobám účinné od momentu ich zverejnenia v Obchodnom vestníku). S tým súvisí optimalizácia údajovej základne obchodného registra tak, aby sa do neho nezapisovali, ďalej neviedli entity, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie, pričom ide najmä o staré právne formy, ako sú národné výbory, obecné podniky či „hospodárske zariadenia”, ktoré boli do obchodného registra prevzaté ešte z právnej úpravy Hospodárskeho zákonníka,

  • vylúčení listinných návrhov na zápis údajov do obchodného registra (tak prvozápis, zmena, ako aj výmaz) a zavedení výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra, ktorá je spôsobilá prispieť k zefektívneniu a zjednodušeniu existujúcich procesov, maximalizovať aj časovú úsporu, ktorú proces elektronizácie procesov so sebou prináša (tak na strane navrhovateľov, ako aj na strane registrových súdov). Uvedené opatrenie si nevyhnutne vyžiada aj zmeny v ďalšom postupe pri spracovaní návrhu na zápis, ako aj zmeny a úpravy na technickej úrovni používaných informačných systémov,

  • špecifických zákonných opatreniach smerujúcich k výmazu tých zapísaných subjektov, ktoré dlhodobo neplnia svoje zákonné povinnosti vo vzťahu k obchodnému registru a iným orgánom štátnej moci (tzv. neaktívne, mŕtve spoločnosti, spoločnosti, ktoré doposiaľ nemajú vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania na menu euro atď.),

  • špecifických zákonných opatreniach súvisiacich s vylúčením možnosti dobrovoľného zápisu fyzickej osoby – podnikateľa – do obchodného registra, a to vzhľadom na zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb”) zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. ako referenčného registra, vzhľadom na ktorý sa rovnako vytratil význam (najmä fakultatívneho) zapisovania fyzických osôb – podnikateľov – do obchodného registra,

  • špecifických zákonných opatreniach smerujúcich k aktualizácii zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb v obchodnom registri.

2. Realizácia opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev reagujúcich najmä na dlhoročné problémy aplikačnej praxe a tiež objektívne nevyhnutné pre efektívnu aplikáciu týmto návrhom zákona novelizovaných súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka o zrušovaní a zániku obchodných spoločností a družstiev. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že významným nedostatkom súčasnej právnej úpravy likvidácie obchodných spoločností a družstiev je neadekvátna motivácia vyplývajúca zo súčasnej právnej úpravy pre zúčastnené osoby proces likvidácie úspešne iniciovať, viesť a efektívne ukončiť.

Podľa novej právnej úpravy vstúpi spoločnosť do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do Obchodného registra a nie ako doteraz, ku dňu svojho zrušenia (teda podľa dátumu uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutia súdu).

Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti budú spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti povinní rozhodnúť o ustanovení likvidátora súčasne s prijatím rozhodnutia o zrušení spoločnosti, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak si spoločníci nesplnia túto povinnosť v uvedenej lehote, ustanoví likvidátora súd, avšak len v prípade zloženia preddavku na likvidáciu.

Nová právna úprava zavádza preddavok na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora (preddavok na likvidáciu), ktorý bude musieť spoločnosť založiť, nehľadiac na to, či bol likvidátor ustanovený súdom alebo samotnými spoločníkmi. Preddavok, ktorého výšku určí vykonávací predpis, bude potrebné zložiť do notárskej úschovy formou notárskej zápisnice.

Dôležitou zmenou je, že vstupom spoločnosti do likvidácie zaniknú jednostranné právne úkony spoločnosti, predovšetkým príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry. Splnomocnenia udelené spoločnosťou na jej zastupovanie v súdnych konaniach budú jedinou výnimkou, ktorých sa táto zmena nedotkne.

Likvidátor bude po novom povinný vyhotoviť zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti. Tieto zoznamy bude musieť vyhotoviť do 45 dní od zverejnenia oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a uložiť ich do zbierky listín. Táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na likvidátorov zapísaných do Obchodného registra do 30. septembra 2020. Proces likvidácie sa však v týchto prípadoch dokončí ešte podľa právnej úpravy účinnej do 30. septembra 2020.

Novela Obchodného zákonníka precizuje terajšiu právnu úpravu dodatočnej likvidácie. Dodatočnú likvidáciu bude možné začať len na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na jej nariadení. Osoba navrhujúca jej nariadenie bude taktiež povinná zložiť preddavok na likvidáciu. Návrh bude potrebné podať do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z Obchodného registra, inak majetkové hodnoty spoločnosti pripadnú štátu.

Práve v súvislosti s vyššie uvedeným bodom 2. novely Obchodného zákonníka vznikajú nové povinnosti pre niektoré účtovné jednotky, ktoré sú stanovené v zákone o účtovníctve. Tieto ustanovenia nadobúdajú taktiež účinnosť 1. októbra 2020. Ide najmä o nasledovné zmeny:

1. vo väzbe na znenie § 75k ObZ Obchodného zákonníka o dodatočnej likvidácii obchodnej spoločnosti a obnove zápisu obchodnej spoločnosti v obchodnom registri sa ustanovuje, že obchodná spoločnosť sa dňom obnovenia zápisu v obchodnom registri z dôvodu dodatočnej likvidácie stáva účtovnou jednotkou. V tomto prípade sa účtovnej jednotke začína účtovné obdobie dňom zápisu v obchodnom registri a končí dňom výmazu z obchodného registra,

2. v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a nového znenia § 68 ods. 4 ObZ Obchodného zákonníka sa ustanovuje účtovnej jednotke povinnosť uzavrieť účtovné knihy z dôvodu zastavenia