dnes je 18.6.2021

Input:

Balík nových opatrení lex korona so zameraním na zmenu zákona o účtovníctve

24.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.139 Balík nových opatrení lex korona so zameraním na zmenu zákona o účtovníctve

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Všeobecne o balíku prijatých opatrení

Parlament schválil zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie. Ide o vládny zákon, ktorý bol parlamentom schválený v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu rýchlejšieho rozbehnutia slovenskej ekonomiky po útlme spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19. Zmeny, ktoré zákon obsahuje, sú mediálne známe aj ako „podnikateľské kilečko” s počtom zmien celkom 114. Nie všetky deklarované zmeny však boli schválené predmetným zákonom. Niektoré z opatrení budú na programe rokovania parlamentu až v jeseni tohto roka.

Cieľom schváleného zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora prostredníctvom relatívne jednoduchých opatrení administratívnej povahy, ktoré majú pomôcť malým a stredným podnikateľom a živnostníkom. Predmetné zásahy vyplývajú z konkrétnych požiadaviek aplikačnej praxe formulované podnikateľmi. Zákon je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy a dialógu s podnikateľmi. Pri jeho príprave prebiehali s jednotlivými dotknutými rezortmi rokovania a konzultácie.

Podľa analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie majú byť zákonom dotknuté všetky podnikateľské subjekty nasledovne:

Právna forma Počet 
Akciové spoločnosti  5 311  
Spoločnosti s ručením obmedzeným  210 490  
Ostatné obchodné spoločnosti  1 306  
Družstvá  1 396  
Fyzické osoby – podnikatelia  330 378  
SPOLU 548 881 

Zdroj: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie; Štatistický úrad SR

Zákonom má dôjsť k zníženiu priamych finančných nákladov u podnikateľských subjektov. Vyberáme z nich nasledovné:

  • daňovým výdavkom bude spotreba pohonných hmôt podľa údajov v technickom preukaze zvýšená o 20%;

  • ruší sa povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou na každom predajnom mieste;

  • úspora nákladov na finančný audit približne u 45 % účtovných jednotiek, ktoré aktuálne spĺňajú legislatívne požiadavky a povinný finančný audit účtovnej závierky. Celková úspora pre dotknuté podnikateľské jednotky predstavuje približne 5 mil. €;

  • zrušenie povinnosti maloobchodných prevádzok zverejňovať reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi;

  • vypustenie ukladania pokuty za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.

Už niekoľko rokov podnikateľmi očakávaná zmena v oblasti gastrolístkov nebola v tomto balíku schválená. Schvaľovanie zmeny bolo presunuté na jeseň tohto roka. Plánuje sa zaviesť možnosť výberu zabezpečenia stravovania zamestnancov alebo prostredníctvom gastrolístkov alebo prostredníctvom priameho finančného príspevku zamestnancovi. Táto zmena má znížiť priame finančné náklady podnikateľov vo forme zníženia poplatkov za gastrolístky. Na druhej strane sa však zníži príjem podnikateľských subjektov predávajúcich gastrolístky.

Rovnako sa predmetným zákonom neschválilo tzv. zdobrovoľnenie úhrady príspevku do Literárneho fondu, Hudobného fondu a Fondu výtvarných umení. Schvaľovanie má prebehnúť do konca roka 2020.

Zákon nadobúda účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov SR. Niektoré ustanovenia bude možné aplikovať už zverejnením v Zbierke zákonov SR, niektoré majú odklad do rokov 2021 – 2023, preto je nevyhnutné ich čítať spolu s prechodnými ustanoveniami zákona.

Povinnosť auditu účtovnej závierky v nadväznosti na zmenu kvantitatívnych kritérií

Schváleným zákonom sa novelizuje celkom 40 právnych predpisov vrátane zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”).

Novelou zákona o účtovníctve sa významne zvyšujú kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Zmena na jednej strane predstavuje úsporu nákladov účtovných jednotiek, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Na druhej strane sa však negatívne prejaví u podnikateľov, audítorov, znížením tržieb z výkonu auditu. Je vysoko pravdepodobné, že časom dôjde k zníženiu počtu drobných audítorov a malých a stredných audítorských spoločností, resp. zmenia svoju ekonomickú činnosť. Otázkou je, aký vplyv bude mať táto zmena na audítorskú profesiu do budúcnosti.

Podľa prepočtov Ministerstva hospodárstva SR, zmena usporí podnikateľom majúcim povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom celkom 5 mil. €. Úspora však na druhej strane bude predstavovať pokles tržieb audítorov a audítorských spoločností.

Novelou zákona o účtovníctve sa zvyšujú kritériá pre povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom v postupných krokoch, v rokoch 2021 a 2022.

Povinnosť auditu v roku 2020

Už s účinnosťou k 1. januáru 2020 sa zmenil zákon o účtovníctve v tejto oblasti, a to tak, že veľkostné kritériá na povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom sa zvýšili o 100 % rozhodujúcich podmienok, ktorými sú:

(i) celkový majetok zo sumy 1 mil. € na sumu 2 mil. € a

(ii) čistý obrat účtovnej jednotky zo sumy 2 mil. € na sumu 4 mil. €.

Podľa dôvodovej správy nastala táto zmena v záujme odstránenia administratívnej záťaže podnikateľov, ale aj vzhľadom na veľkosť ekonomiky, jej rastu a potrieb spoločnosti.

V zmysle § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve musí mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom účtovná jednotka:

a) ktorá je obchodnou spoločnosťou a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení bez upravujúcich položiek (opravné položky, rezervy, oprávky), t. j. v brutto hodnote,

  • čistý obrat presiahol 4 000 000 €,

  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu,

c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách),

d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) vrátane súladu údajov vo výkaze vybraných údajov a účtovnou závierkou.

Novelou zákona o účtovníctve účinnou od 1. januára 2020 sa vypustila podmienka mať overenú účtovnú závierku len pre obchodné spoločnosti povinne vytvárajúce základné imanie. Týmto sa rozšíril okruh účtových jednotiek zo spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností a pod., napríklad na verejné obchodné spoločnosti alebo komanditné