dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v podávaní daňových priznaní k dani z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

28.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.149 Zmeny v podávaní daňových priznaní k dani z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa v čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.”). Podľa čl. IV zákona č. 264/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť 29. 9. 2020.

Nadväzne na znenie § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, t. j. počas obdobia od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. v lehote do 31. 10. 2020, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak. Keďže 31. 10. 2020 pripadá na sobotu, v súlade s ust. § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”), podľa ktorého, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z príjmov vymedzeného v § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.je 2. 11. 2020.

V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je daň z príjmov splatná.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. vo väzbe na § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 2. 11. 2020 a v tejto lehote daň z príjmov aj zaplatiť týka podania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO”) za kalendárny rok 2019, alebo za iné zdaňovacie obdobia, pri ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynul počas obdobia pandémie.


V akej lehote je daňovník, ktorý nie je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, povinný podať daňové priznanie k DPPO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Riešenie:

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPPO za kalendárny rok 2019 v lehote do 2. 11. 2020. Do 2. 11. 2020 je povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


U daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie na 30. 6. 2020, daňovník nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (daňovník nie je v konkurze alebo v likvidácii). V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k DPPO za toto zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov?

Riešenie:

Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie uplynul počas obdobia pandémie, a preto je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov v lehote do 2. 11. 2020.


Daňovník podal daňové priznanie k DPPO za kalendárny rok 2019 v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP do 31. 3. 2020, ale daň z príjmov v tejto lehote nezaplatil. Vzťahuje sa na tohto daňovníka nová lehota a môže daň zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. 11. 2020?

Riešenie:

Daňovník môže zaplatiť daň z príjmov v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. 11. 2020.


Daňovníkovi v konkurze uplynul posledný deň lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 5 ZDP (alebo podľa § 41 ods. 6 ZDP) a zaplatenie dane dňa 30. 6. 2020. Daňovník nepožiadal správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k DPPO a zaplatiť daň z príjmov?

Riešenie:

Nakoľko posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynul počas obdobia pandémie, daňovník je povinný podať daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. 11. 2020. V lehote do 2. 11. 2020 je splatná aj daň z príjmov za uvedené zdaňovacie obdobie.

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii), ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO, a to na základe oznámenia podaného správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (t. j. do 2. 11. 2020), pričom lehota podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO sa predlžuje najviac o tri kalendárne mesiace [ § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z. ] alebo o šesť kalendárnych mesiacov [ § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. ].

Z uvedeného vyplýva, že v prípade daňovníka (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii), ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynula počas pandémie (posledný deň lehoty bol 31. 3. 2020) a posledný deň predĺženej lehoty by pripadol na 30. 6. 2020 (o tri kalendárne mesiace) alebo na 30. 9. 2020 (o šesť kalendárnych mesiacov), by predĺžená lehota podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. uplynula skôr než lehota podľa § 21 ods. 1 tohto zákona, a preto je v takomto prípade podanie oznámenia podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. bezpredmetné.


Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, podal v lehote do 31. 3. 2020 správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 do 30. 6. 2020. V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Riešenie:

Posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k DPPO (uvedenej v oznámení) uplynul počas obdobia pandémie, preto aj tento daňovník podá daňové priznanie k DPPO a zaplatí daň z príjmov v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. 11. 2020.

Daňovník (okrem daňovníka v konkurze alebo daňovníka v likvidácii) s iným zdaňovacím obdobím než kalendárny rok, pri ktorom lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynula počas pandémie, a súčasne pri ktorom by posledný deň predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za toto zdaňovacie obdobie (lehota by bola predĺžená oznámením) neuplynul skôr než lehota podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. tohto zákona (skôr než 2. 11. 2020), môže využiť postup podľa § 21 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. a predĺžiť si lehotu na podanie tohto daňového priznania podaním oznámenia do 2. 11. 2020.


Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie na 30. 6. 2020. Daňovník mal zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí a oznámil správcovi dane podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie do 31. 12. 2020. V akej lehote je povinný podať daňové priznanie k DPPO za toto zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov? Možno v uvedenom prípade považovať termín 31. 12. 2020 za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania?

Riešenie:

Vychádzajúc z legislatívne ustanoveného dňa skončenia pandémie (30. 9. 2020) možno konštatovať, že posledný deň lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO za hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 uplynul počas obdobia pandémie. Tento daňovník má možnosť oznámiť správcovi dane podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie najviac o šesť kalendárnych mesiacov (t. j. do 31. 12. 2020), pričom oznámenie musí byť podané do lehoty podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. do 2. 11. 2020 (vrátane).

Ak daňovník podá oznámenie podľa § 21 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do 2. 11. 2020 a uvedie v ňom všetky požadované náležitosti, daňové priznanie k DPPO za hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 môže podať do 31. 12. 2020. Dňom 31. 12. 2020 je splatná aj daň z príjmov za uvedené zdaňovacie obdobie.

V súlade s § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. predĺžiť lehota podľa § 49 ods. 2 ZDP najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sa nemožno odvolať.

Ak lehota podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. uplynie skôr ako by uplynula predĺžená lehota podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDP, daňovník v konkurze alebo v likvidácii má možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovníkovi v konkurze uplynul posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (do dňa predchádzajúcemu dňu vyhlásenia konkurzu – zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 5 ZDP) počas obdobia pandémie. Môže tento daňovník v konkurze požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie?

Riešenie:

V tomto prípade je posledným dňom lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO deň 30. 9. 2020, čo je zároveň posledný deň obdobia pandémie. Preto je daňovník povinný podať daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie a zaplatiť daň z príjmov v lehote podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. do 2. 11. 2020. Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník v konkurze môže požiadať príslušného správcu dane o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania, t. j. najneskôr do 19. 10. 2020 (vrátane).

Správca dane môže daňovníkovi rozhodnutím predĺžiť pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania k DPPO, ktorá uplynula 30. 9. 2020, najviac o tri kalendárne mesiace, t. j. až do 31. 12. 2020.

V súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. u daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa § 49 ods. 3 až 5 ZDP do skončenia obdobia pandémie, t. j. do 30. 9. 2020, a lehota na podanie daňového priznania k DPPO uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, t. j. v období od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020, sa daňové priznanie k DPPO podáva v lehote do 2. 11. 2020 a postup podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa neuplatní.

Z uvedeného vyplýva, že ak si daňovník predĺžil podľa § 49 ods. 3 až 5 ZDP pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania k DPPO a táto lehota uplynie počas pandémie, podľa § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. si nemôže uplatniť opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO.


Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie na 30. 6. 2020. Za toto zdaňovacie obdobie mal daňovník zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí. Daňovník, napriek tomu, že mal zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, oznámil správcovi dane podľa § 49 ods. 3 ZDP predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie len o tri kalendárne mesiace, t. j. do 30. 9. 2020. Môže si tento daňovník opätovne predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPPO o ďalšie tri kalendárne mesiace do 31. 12. 2020?

Riešenie:

Vychádzajúc z legislatívne ustanoveného dňa skončenia pandémie (30. 9. 2020) možno konštatovať, že posledný deň lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP na podanie daňového priznania k DPPO za hospodársky rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 uplynul počas obdobia pandémie a počas obdobia pandémie uplynul aj posledný deň predĺženej lehoty podľa § 49 ods. 3 ZDP. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 67/2020 Z. z. tento daňovník už nemôže oznámiť správcovi dane ďalšie predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za uvedené zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie k dani z príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

§ 21 ods. 6 a 7 zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje lehotu na podanie daňového priznania v špecifických situáciách zrušenia alebo vzniku stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 7 a 8 ZDP. Ak takýto daňovník zrušuje stálu prevádzkareň, resp. mu stála prevádzkareň umiestnená na území Slovenskej republiky vznikne retrospektívne, a z tohto dôvodu má daňovník povinnosť na tomto území podať daňové priznanie, pričom lehota na podanie tohto daňového priznania spadá do obdobia pandémie, na základe predmetných ustanovení zákona je v takomto prípade možné podať daňové priznanie neskôr, po uplynutí pandémie v lehote ustanovenej v § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. V rovnakej lehote je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou povinný daň z príjmov aj zaplatiť.


Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, ani iné zdaniteľné príjmy okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, skončil v marci 2020 podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, čím mu zanikla (a bola zrušená) stála prevádzkareň umiestnená na tomto území. V akej lehote je tento daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň, ak