dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v zákone o zájazdoch a súvisiace účtovné prípady

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.138 Zmeny v zákone o zájazdoch a súvisiace účtovné prípady

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Parlament schválil dňa 20. mája 2020 novelu zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o zájazdoch”). Novela zákona o zájazdoch má plošne riešiť situácie, kedy je cestovanie značne obmedzené alebo nemožné z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19.

Návrh novely zákona o zájazdoch predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Cieľom návrhu novely zákona o zájazdoch bolo upraviť postup vyrovnania sa s rezervovanými cestovnými zájazdmi, ktoré cestujúci nemôžu alebo nemajú záujem využiť v nadväznosti na zavedené reštrikčné bezpečnostné a zdravotné opatrenia vo všetkých krajinách sveta súvisiace s ochorením COVID-19.

Návrhom zákona sa upravila najmä:

(i) možnosť cestovnej kancelárie uskutočniť zmeny v zmluve o zájazde, napr. zmenou termínu, destinácie a pod., pokiaľ s nimi zákazník súhlasí,

(ii) právo cestovnej kancelárie vrátiť platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, až v septembri 2021, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na alternatívnom zájazde,

(iii) povinnosť vzájomného vyrovnania vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a jej zákazníkom vyplývajúca zo zmluvy o zájazde.

Zmena v zmluve o zájazde alebo oznámenie o náhradnom zájazde

Novela zákona o zájazdoch rieši situácie, kedy je cestovanie obmedzené alebo nemožné v Slovenskej republike alebo v cieľovom mieste zájazdu alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu z dôvodu ochorenia COVID-19. Cestovná kancelária je v tomto prípade oprávnená cestujúcemu:

(i) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde, alebo

(ii) zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu o zájazde podľa predchádzajúceho bodu.

Cestovná kancelária je povinná sa dohodnúť so zákazníkom na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. Ak sa nedohodne, platí, že cestovná kancelária odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná zákazníkovi vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, najneskôr do 14. septembra 2021. Je potrebné poznamenať, že zájazd sa môže uskutočniť aj po 31. auguste 2021. Do tohto termínu sa však cestovná kancelária a zákazník musia dohodnúť na náhradnom riešení. Cestujúci nie je povinný dokazovať nijakým spôsobom skutočnosť, pre ktorú sa s cestovnou kanceláriou nedohodol na náhradnom zájazde.

Ak sa cestovná kancelária dohodne so zákazníkom na náhradnom zájazde za cenu, ktorá je odlišná od pôvodnej ceny zájazdu, cestovná kancelária a zákazník sú povinní do 14 dní odo dňa dohody, si vyrovnať vzájomné cenové rozdiely vzniknuté predmetnou situáciou.

Ak cestovná kancelária využije právo svoje plnenie odložiť, doručí zákazníkovi oznámenie o náhradnom zájazde. Toto má písomnú formu, musí sa doručiť na trvanlivom nosiči, pretože má slúžiť ako dôkaz do budúcna jednak pre cestovnú kanceláriu, ako aj pre zákazníka.

Oznámenie má podľa novely o cestovných zájazdoch obsahovať najmä informácie:

(i) o sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde,

(ii) o tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde (napr. cieľová destinácia, dátum nástupu na zájazd, dĺžka pobytu, program zájazdu) môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde zmenené,

(iii) o práve zákazníka postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18 zákona o zájazdoch na inú osobu po tom, ako cestovná kancelária oznámi cestujúcemu poskytnutie náhradného zájazdu pred začatím zájazdu.

Situácie, v ktorých môže zákazník odmietnuť celý náhradný zájazd

Zákazník, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je:

(i) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

(ii) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,

(iii) osamelým rodičom, ktorým bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, alebo

(iv) osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,

(v) osobou vo veku 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia v občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti.

Títo zákazníci môžu celý náhradný zájazd odmietnuť písomne, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia cestovnej kancelárie o náhradnom zájazde. Následne im cestovná kancelária najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu vráti všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bez povinnosti zaplatenia odstupného.

Situácie, v ktorých môže zákazník odmietnuť náhradný zájazd čiastočne

Na základe novely zákona o zájazdoch je možné odmietnuť náhradný zájazd aj čiastočne, a to vo vzťahu k jednému alebo viacerým účastníkom zájazdu z jednej zmluvy o zájazde. Cestovná kancelária je povinná vrátiť platby podľa osôb, ktoré sa zájazdu nezúčastnia. Zákazník nie je v tomto prípade povinný zaplatiť odstupné.


Cestovná kancelária koná a predáva služby cestovného ruchu vo vlastnom mene. Zákazník uzavrel s cestovnou kanceláriou zmluvu o cestovnom zájazde do Francúzska v dňoch 15. 5. – 21. 5. 2020. Cena zájazdu predstavuje 1 500 € a zahŕňa služby ubytovania, stravovania a dopravy. Po podpise zmluvy uhradil zákazník bankovým prevodom preddavok na zájazd vo výške 50 % z jeho ceny.

a) Z dôvodu cestovných reštrikcií spôsobených ochorením COVID-19 sa zájazd nemohol uskutočniť. Cestovná kancelária preto ponúkla zákazníkovi iný zájazd na Slovensku v dňoch 18. 6. – 25. 6. 2020 v cene 1 200 €. Zákazník navrhnutú zmenu prijal, pričom s cestovnou kanceláriou podpísal zmenu pôvodnej zmluvy o zájazde.

Zájazd sa uskutočnil. Ako bude cestovná kancelária účtovať operácie súvisiace s predmetnou zmenou? (Pozn.: V príklade predpokladáme, že cestovná kancelária je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva podľa usmernenia MF SR č. 23054/2002-92. Rovnako abstrahujeme od problematiky dane z pridanej hodnoty.)

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Zákazník uhradil preddavok na zájazd do Francúzska v sume 750 €  750 €  221  324  
Zákazník doplatil cenu zájazdu s cieľovou destináciou na Slovensku  450 €  221  324  
Vyúčtovanie zájazdu po jeho ukončení  1 200 €  311  602  
Zúčtovanie platby preddavku od zákazníka  1 200 €  324  311  

b) Z dôvodu cestovných reštrikcií spôsobených ochorením COVID-19 sa zájazd nemohol uskutočniť. Cestovná kancelária preto ponúkla zákazníkovi iný zájazd, na