Input:

Výpočet a účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov, ktorí sú zároveň spoločníkmi alebo členmi družstva v sústave podvojného účtovníctva v roku 2020

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.128 Výpočet a účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov, ktorí sú zároveň spoločníkmi alebo členmi družstva v sústave podvojného účtovníctva v roku 2020

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Zamestnancom je na účely zákona o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 ZZP zákona o zdravotnom poistení a má nárok na príjem zo závislej činnosti. Špecifickú kategóriu zamestnancov predstavujú spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členovia družstva. Aj pri tejto kategórii zamestnancov je povinnosťou zamestnávateľa platiť a odvádzať z hrubej mzdy priznanej zamestnancovi odvody na zákonné sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Zákonné sociálne poistenie

Zákonné sociálne poistenie obsahuje tieto jednotlivé fondy – druhy poistenia: nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, rezervný fond solidarity a poistenie v nezamestnanosti. Garančné poistenie neplatia zamestnávatelia, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., napr. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce, zastupiteľské úrady. Zároveň zamestnávateľ neplatí za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 je zvýšený na 7 091,00 € (6 678,00 € v roku 2019).

Verejné zdravotné poistenie

Fyzická osoba (FO) sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) ZZP a v ktorých nie je FO podľa odseku 7 písm. m) a s). Zamestnancom FO nie je počas neospravedlnenej absencie v práci alebo počas neplateného voľna. Počas tohto obdobia zamestnávateľ za neho neodvádza poistné, a ak nemá iného platiteľa poistného, je povinný nahlásiť sa ako samoplatiteľ.

Vymeriavacím základom zamestnanca sú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti. Minimálny preddavok zamestnanca nie je určený, preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu. Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca nie je upravený, napriek tomu zamestnávateľ má podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde zamestnanca. Minimálna mzda pre rok 2020 je ustanovená na 580,00 € (pre 1. stupeň náročnosti práce), ktorá sa pre vyššie stupne náročnosti práce ďalej násobí koeficientom minimálnej mzdy podľa § 120 ods. 4 ZP Zákonníka práce. Novela zákona o zdravotnom poistení zrušila od 1. januára 2017 maximálny vymeriavací základ na verejné zdravotné poistenie pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nielen u SZČO, ale aj u zamestnancov.

Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo zamestnania (zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.), okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené. Vymeriavacím základom zamestnanca sú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.

Platenie poisteného a preddavkov na poistné

Za zamestnanca odvádza preddavok na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku preddavku na zdravotné poistenie a poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec z príjmu zamestnanca a túto spolu s poistným (resp. preddavkom), ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ, odvedie do príslušných poisťovní.

Účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov, ktorí sú zároveň spoločníkmi alebo členmi družstva

Mzdy zamestnancov, ktorí sú zároveň spoločníci alebo členovia družstva, sa v sústave podvojného účtovníctva účtujú na účte 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

V prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami účtuje záväzky zo sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, v zákonom určenej výške, ale aj sumy dobrovoľne podnikateľom hradené. Pri tomto účte je dôležitá podrobná analytická evidencia podľa jednotlivých poisťovní aj druhov poistenia. Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú:

a) v prospech tohto účtu (strana D) vzniknuté záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, súvzťažnými účtami sú pri sumách odvodov platených zamestnancami, ktoré znižujú ich mzdu na výplatu 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti a pri sumách odvodov platených zamestnávateľom za tohto zamestnanca nad rámec hrubej mzdy, je to účet 524 – Zákonné sociálne poistenie,

b) na ťarchu tohto účtu (strana MD) sa účtujú úhrady záväzkov zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a preddavkov a záväzkov voči príslušnej zdravotnej poisťovni, resp. nároky na dávky vyplácané sociálnou poisťovňou.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené podklady k vybratým účtovným prípadom súvisiacim s účtovaním platieb zákonného sociálneho poistenia a preddavkov na zákonné zdravotné poistenie niektorých skupín zamestnancov:

Zamestnanci, ktorí sú zároveň spoločníci alebo členovia družstva, na základe pracovnej zmluvy bez zdravotného postihnutia

Zákonné odvody Max. VZ za jednu osobu Zamestnávateľ
(% z VZ)
 
Účtovanie
MD / D
 
Zamestnanec
(% z VZ)
 
Účtovanie
MD / D
 
Verejné zdravotné poistenie – preddavky nie je určený  10 % 524 / 336 AE 4 % 366 / 336 AE 
Sociálne poistenie - spolu 7 091,00 € 25,2 % 524 / 336 AE 9,4 % 366 / 336 AE 
Nemocenské poistenie  7 091,00 €  1,4 %  524 / 336 AE  1,4 %  366 / 336 AE  
Dôchodkové poistenie:       
- starobné  7 091,00 €  14 %  524 / 336 AE  4 %  366 / 336 AE  
- invalidné  7 091,00 €  3 %  524 / 336 AE  3 %  366 / 336 AE  
Úrazové poistenie  nie je určený  0,8 %  524 / 336 AE  neplatí  -  
Garančné poistenie  7 091,00 €  0,25 %  524 / 336 AE  neplatí  -  
Rezervný fond solidarity  7 091,00 €  4,75 %  524 / 336 AE  neplatí  -  
Poistenie v nezamestnanosti  7 091,00 €  1 %  524 / 336 AE  1 %  366 / 336 AE  
Zákonné odvody spolu - 35,2 % 524 / 336 13,4 % 366 / 336 

Zamestnanec na základe pracovnej zmluvy, ktorý je zároveň spoločník alebo člen družstva, poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Zákonné odvody Max. VZ za jednu osobu Zamestnávateľ
(% z VZ)
 
Účtovanie
MD / D
 
Zamestnanec
(% z VZ)
 
Účtovanie
MD / D
 
Verejné zdravotné poistenie – preddavky nie je určený  10 % 524 / 336 AE 4 % 366 / 336 AE 
Sociálne poistenie - spolu 7 091,00 € 21,2 % 524 / 336 AE 5,4 % 366 / 336 AE 
Nemocenské poistenie  7 091,00 €  1,4 %  524 / 336 AE  1,4 %  366 / 336 AE  
Dôchodkové poistenie:       
- starobné  7 091,00 €  14 %  524 / 336 AE  4 %  366 / 336 AE  
- invalidné  -  neplatí  -  neplatí  -  
Úrazové poistenie  nie je určený  0,8 %  524 / 336 AE  neplatí  -  
Garančné poistenie  7 091,00 €  0,25 %  524 / 336 AE  neplatí  -  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: