dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v platení preddavkov právnických osôb počas mimoriadnej situácie v roku 2020

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.144 Zmeny v platení preddavkov právnických osôb počas mimoriadnej situácie v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 198/2020 Z. z. bol do ustanovenia § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., ktoré pojednáva o preddavkoch na daň z príjmov, doplnený nový odsek 7.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO”) podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na DPPO platia a ktorým je:

a) kalendárny rok, ktorý začal 1. 1. 2020,

b) zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. 1. 2020,

c) hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa ZDP uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.


Poznámka: Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak. Daňovník pri platení preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 alebo príslušný hospodársky rok postupuje podľa § 42 ods. 7 ZDP alebo podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z.”). V súlade s § 42 ods. 9 ZDP platného ZDP, ak zaplatené preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania k DPPO.

Ako opatrenie na zmiernenie dopadov pandémie na podnikateľské prostredie sa úpravou v § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z.nebude robiť vyrovnanie zaplatených preddavkov na DPPO v súlade s § 42 ods. 9 ZDP, tzn. do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania k DPPO po skončení pandémie alebo do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, ak táto lehota je dlhšia ako lehota po skončení obdobia pandémie u daňovníkov, ktorí:

  • platili nižšie preddavky na DPPO,

  • neplatili preddavky na DPPO podľa § 42 ZDP (napr. nový daňovník, daňovník s daňovou povinnosťou nižšou ako 5 000,00 €, na základe rozhodnutia o stanovení preddavkov inak),

  • neplatili preddavky na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. z dôvodu poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku,

  • neplatili preddavky na DPPO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.


Poznámka: Preddavky na DPPO, ktoré daňovník v období pandémie neplatil z dôvodu poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku, nepodliehajú vysporiadaniu aj podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na DPPO sa vzťahuje na preddavky na DPPO platené na zdaňovacie obdobie:

  • kalendárny rok, ktorý začal 1. 1. 2020,

  • v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré začalo po 1. 1. 2020,

  • hospodársky rok, ktorého riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania k DPPO uplynula počas obdobia pandémie,

  • hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac spadá do kalendárneho roku 2020.

Vyrovnanie rozdielu na preddavkoch na DPPO zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania sa nevykoná (daňovník nepostupuje podľa § 42 ods. 9 ZDP) a preddavky na DPPO zaplatené na zdaňovacie obdobie 2020 alebo príslušný hospodársky rok sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.

Poznámka: Pri riešení príkladov predpokladáme, že vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, tzn. lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. končí 31. 8. 2020.


Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podá 31. 8. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynie povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,00 €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO neplatil preddavky na DPPO (za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal daňovú stratu).

Riešenie:

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za január až august 2020 vo výške 16 000,00 € (8 x 2 000 €) do 30. 9. 2020. Daňovník bude v roku 2020 po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 platiť mesačné preddavky na DPPO za september až december 2020 a v roku 2021 za január až marec 2021 vo výške 2 000,00 €. V zdaňovacom období 2020 bude mať predpísané a zaplatené preddavky na DPPO vo výške 8 000,00 € (4 x 2 000 €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.


Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podá 31. 8. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynie povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,00 €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO mal platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 3 000,00 €, tieto preddavky na DPPO však nezaplatil.

Riešenie:

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za január až august 2020 vo výške 10 000,00 € [(8 x 2 000 €) – (2 x 3 000 €)] do 30. 9. 2020. Preddavky na DPPO za I. a II. štvrťrok 2020, ktoré daňovník nezaplatil, je povinný zaplatiť a budú sankcionované v súlade s § 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Daňovník bude v roku 2020 po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 platiť mesačné preddavky na DPPO za september až december 2020 a v roku 2021 za január až marec 2021 vo výške 2 000,00 €. V zdaňovacom období 2020 bude mať predpísané preddavky na DPPO vo výške 14 000,00 € (za I. a II. štvrťrok 2020 preddavky na DPPO vo výške 2 x 3 000 € a za september až december 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 4 x 2 000 €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.


Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podá 31. 8. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynie povinnosť platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 3 000,00 €. Do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO platil preddavok na DPPO za I. štvrťrok 2020 vo výške 1 000,00 €, za II. štvrťrok 2020 neplatil preddavok na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.

Riešenie:

V súlade s § 24a ods. 1 a 7 zákona č. 67/2020 Z. z. daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel na preddavkoch na DPPO za I. a II. štvrťrok 2020 vo výške 5 000,00 € [(2 x 3 000 €) – (1 000 €)] do 30. 9. 2020. Daňovník bude v roku 2020 po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 platiť štvrťročné preddavky na DPPO za III. a IV. štvrťrok 2020 a v roku 2021 za I. štvrťrok 2021 vo výške 3 000,00 €. V zdaňovacom období 2020 bude mať predpísané a zaplatené preddavky na DPPO vo výške 7 000,00 € (za I. štvrťrok 2020 vo výške 1 000 €, za II. štvrťrok 2020 vo výške 0 € a za III. a IV. štvrťrok 2020 vo výške 2 x 3 000 €), ktoré započíta na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.


Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 podá 31. 8. 2020 daňové priznanie k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (hospodársky rok od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020), z ktorého mu vyplynie povinnosť platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 1 500,00 €. Do lehoty na podanie tohto daňového priznania platil preddavky na DPPO na základe rozhodnutia o stanovení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP za I. štvrťrok hospodárskeho