dnes je 18.6.2021

Input:

Pripravovaná zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021

14.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.155 Pripravovaná zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh opatrenia č. MF/011805/2020-74, ktorým sa má meniť a doplniť opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len: „postupy účtovania PÚ”). V novele opatrenia sú doplnené postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v nadväznosti na prijaté zákony z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19, novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosť novely opatrenia sa navrhuje od 31. decembra 2020 s výnimkou ustanovení čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021, týkajúci sa účtovania o dani z pridanej hodnoty.

Návrh novely postupov účtovania PÚ zahŕňa zmeny v oblastiach účtovania dlhodobého nehmotného majetku, dotácií na nájomné, účtovania dlhodobých záväzkov a postup účtovania dane z pridanej hodnoty v nadväznosti na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o DPH”), a to najmä na opravu odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravu základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku

V § 37 postupov účtovania PÚ o dlhodobom nehmotnom majetku sa v odseku 11 mení druhá veta: „Pri zlúčení, ak zanikajúca účtovná jednotka má podiel v nástupníckej účtovnej jednotke, sa účtuje goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou podielu pripadajúceho na účtovnú hodnotu majetku a záväzkov v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupnickej účtovnej jednotky, ktorá pripadá na podiel zanikajúcej účtovnej jednotky v nástupnickej účtovnej jednotke, okrem zlúčenia podľa § 26 ods. 7.” Ide o legislatívno-technické spresnenie druhej vety § 37 ods. 11 postupov účtovania PÚ z dôvodu spresnenia gramatického zmyslu.

Účtovanie dotácií na nájomné

V § 52a sa dopĺňa odsek 8, podľa ktorého v účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie (v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z.) sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné. Suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, sa účtuje na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. V účtovníctve prenajímateľa sa suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Účtovanie dotácie v účtovníctve nájomcu

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Faktúra za nájomné za marec 2020  500 €  518  321  
Dobropis faktúry za nájomné za marec 2020 (zľava 50 % zo sumy faktúry)  250 €  321  518  
Predpis dotácie na nájomné vo výške poskytnutej zľavy  250 €  346  648  
Zrieknutie sa plnenia dotácie v prospech prenajímateľa  250 €  321  346  
Úhrada nájomného  250 €  321  221  

Účtovanie dotácie na nájomné v účtovníctve prenajímateľa

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Faktúra za nájomné za marec 2020  500 €  311  602  
Dobropis faktúry za nájomné za marec 2020 (zľava 50 % zo sumy faktúry)  250 €  602  311  
Plnenie z dotácie na nájomné  250 €  315  311  
Príjem dotácie na bankový účet  250 €  221  315  
Inkaso nájomného  250 €  221  311  

Účtovanie dlhodobých záväzkov

Podľa § 61 ods. 12 sa na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet, okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku účtovaných podľa § 48 ods. 1 písm. b). Na koniec § 61 ods. 12 sa pripája veta: „Na tomto účte sa v účtovníctve koordinačného centra účtujú prijaté finančné prostriedky, ktoré tvoria finančnú garanciu podľa osobitného predpisu”. V rámci prostriedkov na