dnes je 18.6.2021

Input:

Platenie preddavkov na daň z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

27.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.153 Platenie preddavkov na daň z príjmov v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Skončenie uplatňovania opatrenia zavedeného pre daňovníkov, ktorým v období pandémie poklesli tržby

V rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie sa v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. umožnilo daňovníkom, ktorí sú fyzickými osobami, neplatiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na DPFO”) vypočítané podľa § 34 ZDP splatné v období pandémie, a to za predpokladu splnenia podmienok určených v predmetnom ustanovení.

V súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 ZDP a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku. Neplatenie preddavkov na DPFO uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia príslušnému správcovi dane podľa daňového poriadku o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 ZDP.

Toto opatrenie bolo možné prvýkrát uplatniť na preddavky na DPFO splatné v mesiaci máj 2020 a v nadväznosti na skončenie obdobia pandémie podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.sa poslednýkrát uplatnilo na preddavky na DPFO splatné v mesiaci september 2020, a to za predpokladu splnenia ustanovených podmienok – pokles tržieb za august 2020 oproti tržbám za august 2019 najmenej o 40 %, ak daňovník platí mesačné preddavky na DPFO a súčasne predloženie vyhlásenia o predmetnom poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím splatnosti mesačného preddavku na DPFO splatného do konca septembra 2020, resp. pokles tržieb za 2. štvrťrok 2020 oproti tržbám za 2. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, ak daňovník platí štvrťročné preddavky DPFO a súčasne predloženie vyhlásenia o predmetnom poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku na DPFO za 3. štvrťrok splatného do konca septembra 2020, ak daňovník platí štvrťročné preddavky na DPFO.

Zmeny súvisiace s novou lehotou na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019

Preddavky na DPFO sa platia v priebehu preddavkového obdobia, ktorým v zmysle § 34 ods. 1 ZDP je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v nasledujúcom zdaňovacom období.

Daňové priznanie k DPFO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, čo v nadväznosti na znenie ust. § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. je do 2. 11. 2020, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak.

V nadväznosti na vymedzenie pojmu preddavkové obdobie v § 34 ods. 1 ZDP a určenie novej lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., došlo v roku 2020 k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia. V nadväznosti na skončenie obdobia pandémie podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.nové preddavkové obdobie na platenie preddavkov na DPFO v roku 2020 začína 3. 11. 2020 (čo je deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za zdaňovacie obdobie roka 2019 podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.) a končí 31. 3. 2021 (čo je posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za zdaňovacie obdobie roka 2020), ale len v prípade, ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.

V tomto novom preddavkovom období sa platia preddavky na DPFO podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019, a to za predpokladu, že správca dane na toto obdobie neurčil daňovníkovi platenie preddavkov na daň inak podľa § 34 ods. 4 ZDP.


Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 daňovníkovi odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania nevznikla povinnosť platiť preddavky na DPFO. Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 podal daňovník dňa 5. 5. 2020. Podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 z údajov uvedených v tomto daňovom priznaní má daňovník platiť štvrťročné preddavky na DPFO po 1 300 €. Opravné daňové priznanie k DPFO za rok 2019 daňovník nepodal.

Ako platí daňovník preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčil platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP?

Riešenie:

Vzhľadom na to, že výška preddavku na DPFO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania k DPFO za rok 2019 je vyššia (štvrťročne po 1 300 €) ako výška preddavku na DPFO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti z daňového priznania k DPFO za rok 2018 (povinnosť platiť preddavky na DPFO daňovníkovi nevznikla), postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z.”) sa neuplatní.

Znamená to, že v roku 2020 daňovník:

  • do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j. do 2. 11. 2020 preddavky na DPFO neplatí (vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019 z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018) a

  • od začiatku nového preddavkového obdobia, t. j. od 3. 11. 2020 (počnúc platbou preddavku na DPFO splatnou za 4. štvrťrok 2020) platí štvrťročné preddavky na DPFO vo výške 1 300 € (vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019).


V platení štvrťročných preddavkov na DPFO po 1 300 € daňovník pokračuje aj v roku 2021, a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.


Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 platí daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania preddavky na DPFO mesačne po 2 000 €. Vo februári 2020 (v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP) podal daňovník daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 z údajov uvedených v predmetnom daňovom priznaní daňovník má platiť preddavky na DPFO štvrťročne po 1 400 €. Opravné daňové priznanie k DPFO za rok 2019 daňovník nepodá.

Ako platí daňovník preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčí platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP a pre platenie preddavkov na DPFO splatných v mesiacoch máj až september 2020 daňovník nepodal vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riešenie:

Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynul daňovníkovi počas obdobia pandémie (31. 3. 2020) a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 je nižšia (štvrťročne predstavuje 1 400 €) ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (mesačne po 2 000 €, čo za štvrťrok predstavuje v úhrne 6 000 €), t. j. pri platení preddavkov na DPFO do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. uplatňuje daňovník postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Daňovník v roku 2020 platí preddavky na DPFO nasledovne:

  • do 31. 3. 2020 platí preddavky na DPFO vypočítané spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2019 z údajov z daňového priznania k DPFO za rok 2018, t. j., platí preddavky na DPFO mesačne po 2 000 € (za január, za február a za marec 2020) a

  • od 1. 4. 2020 platí preddavky na DPFO vypočítané spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 z údajov z daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j. platí preddavky na DPFO štvrťročne po 1 400 € (za 2. štvrťrok a za 3. štvrťrok 2020) a v platení štvrťročných preddavkov na DPFO vo výške 1 400 € pokračuje aj od 3. 11. 2020 (za 4. štvrťrok 2020), t. j. od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. (čo je v roku 2020 začiatok nového preddavkového obdobia).


V platení štvrťročných preddavkov na DPFO po 1 400 € pokračuje daňovník aj v roku 2021, a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

Skončenie pandémie 30. 9. 2020 znamená, že osobitný spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na DPPO”) podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.sa uplatňuje na preddavky na DPPO splatné do konca októbra 2020, tzn. naposledy na mesačný preddavok na DPPO za október 2020 splatný 2. 11. 2020, pričom neplatenie preddavkov na DPPO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku je možné poslednýkrát uplatniť na preddavky na DPPO splatné v septembri 2020, tzn. na mesačný preddavok na DPPO za september 2020 splatný 30. 9. 2020, resp. štvrťročný preddavok na DPPO za III. štvrťrok 2020 splatný 30. 9. 2020.


Ak splatnosť preddavku na DPPO pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku, posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku na DPPO je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Daňovník pri platení preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, tzn. do 2. 11. 2020 postupuje podľa § 42 ods. 7 ZDP alebo podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, tzn. po 2. 11. 2020, platí daňovník preddavky na DPPO na základe dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahne sumu 16 600 €, daňovník platí mesačné preddavky na DPPO (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahne sumu 5 000 € a nepresiahne sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na DPPO (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roku.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z., ak zaplatené preddavky na DPPO splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 alebo podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na DPPO platia a ktorým je:

a) kalendárny rok, ktorý začal 1. 1. 2020,

b) zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roku na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. 1. 2020,

c) hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa ZDP uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Z uvedeného vyplýva, že vyrovnanie rozdielu na preddavkoch na DPPO zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sa nevykoná, tzn. daňovník nepostupuje podľa § 42 ods. 9 ZDP. Preddavky na DPPO zaplatené na zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2020 alebo príslušný hospodársky rok 2020/2021 sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie v súlade s § 51c ZDP.


Podľa § 42 ods. 9 ZDP, ak zaplatené preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania k DPPO.

Platenie preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 42 ods. 7 a podľa § 42 ods. 10 ZDP

V súlade s § 42 ods. 7 ZDPplatí daňovník preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn. za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok 2019/2020, z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2018, resp. príslušný hospodársky rok 2018/2019.

V súlade s § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. tieto preddavky na DPPO nepodliehajú po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 vyrovnaniu. Po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, tzn. po 2. 11. 2020, bude daňovník platiť preddavky na DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní len za november a december 2020, resp. za IV. štvrťrok 2020 a v roku 2021 za január až marec 2021, resp. I. štvrťrok 2021 za predpokladu, že daňovník nebude mať správcom dane určené platenie preddavkov na DPPO inak v súlade s § 42 ods. 10 ZDP a nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie