dnes je 18.6.2021

Input:

Opatrenia v oblasti účtovníctva na zmiernenie pandémie koronavírusu

27.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.129 Opatrenia v oblasti účtovníctva na zmiernenie pandémie koronavírusu

Ing. Peter Horniaček

Medzi opatrenia na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, patria aj opatrenia v oblasti účtovníctva.

Vláda SR a následne NR SR za týmto účelom prijali zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”), ktorý o. i. úprav obsahuje aj opatrenia v účtovníctve v § 20.

Dôležité na úvod je uviesť, že časová pôsobnosť všetkých opatrení je podľa tohto zákona od 12. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie”) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Znamená to, že časová pôsobnosť opatrení nie je daná pevným dátumom, ale vzhľadom na vývoj situácie až koncom toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR túto mimoriadnu situáciu odvolá.

Z dôvodu personálnych a technických obmedzení po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19, nie je možné, aby účtovné jednotky v období pandémie splnili všetky povinnosti a lehoty, ktoré im vyplývajú v oblasti účtovníctva, a to:

  • viesť účtovníctvo,

  • zostaviť účtovné závierky, výročné správy a

  • nechať si overiť účtovné závierky audítorom,

  • následná povinnosť uloženia príslušných účtovných dokumentov do registra účtovných závierok (RÚZ),

  • obdobné povinnosti vo verejnej správe (predkladanie údajov z účtovníctva a rozpočtu, zostavenie individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok, ako aj záverečných účtov – kapitoly ŠR, obce, VÚC).

Preto sa predlžujú lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do RÚZ, a to:

  • do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Tým, že účtovnej jednotke vyplývajú povinnosti viesť účtovníctvo, vykonávať inventarizáciu, plniť oznamovacie a iné povinnosti podľa zákona o účtovníctve, ale