dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021 v príkladoch

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.157 Zmeny v účtovníctve od 1. januára 2021 v príkladoch

Ing. Ján Mintál


Aké zmeny nastanú v podvojnom účtovníctve po 1. 1. 2021 v oblasti účtovania dlhodobých záväzkov?

Riešenie:

Pripravovaná novela postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účinná od 1. 1. 2021 prináša zmeny v oblasti účtovania dlhodobých záväzkov len v súvislosti s tzv. „ostatnými dlhodobými záväzkami” účtovanými prostredníctvom účtu 479.

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet, okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku účtovaných podľa § 48 ods. 1 písm. b). Na tomto účte sa účtujú taktiež záväzky vyplývajúce z tichého spoločenstva.

Po 1. 1. 2021 dôjde k spresneniu, podľa ktorého sa na tomto účte v účtovníctve koordinačného centra účtujú prijaté finančné prostriedky, ktoré tvoria finančnú garanciu podľa osobitného predpisu. Doplní sa tak účtovanie finančnej garancie v účtovnej jednotke, ktorou je koordinačné centrum zriadené podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to na účet záväzkov, keďže tieto prostriedky slúžia na zabezpečenie záväzkov.


Mám dotaz vo veci účtovania, pri prijatej dotácii z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s vypuknutím COVID-19.

Riešenie:

Predmetom posledných zmien v zákone, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je vytvorenie dotačného rámca na poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID-19 zatvoriť svoje prevádzky a nájomné svojim prenajímateľom boli povinní platiť, aj keď tieto nehnuteľnosti nemohli využívať.

Osobitosťou dotácie na nájomné je to, že sa poskytuje nájomcovi na základe žiadosti, ktorú podáva v mene nájomcu a na vlastný účet prenajímateľ. Nájomca je povinný na vyzvanie bezodkladne poskytnúť prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. V prípade jej schválenia to štát elektronicky oznámi prenajímateľovi aj nájomcovi a príslušnú čiastku nájomného pošle priamo na účet prenajímateľa.

V účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné. Suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, sa účtuje na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. V účtovníctve prenajímateľa sa suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Účtovný prípad MD D 
Predpis dotácie na nájomné  346  648  
Zrieknutie sa plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa  321  346  


Od roku 2021 by mali v súvislosti s koronakrízou nastať zmeny veľkostných kritérií pre povinnosť auditu. Môžete uviesť konkrétne zmeny?

Riešenie:

Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia, splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,

  • čistý obrat presiahol 4 000 000 €,

  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Novelou zákona o účtovníctve č. 198/2020 Z. z. sa významne zvýšia kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Zmena na jednej strane predstavuje úsporu nákladov účtovných jednotiek, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

Pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2021 a neskôr, sú veľkostné kritériá na povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom nasledovné:

  • celková suma majetku presiahne 3 000 000 €,

  • čistý obrat presiahne 6 000 000 €,

  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahne 40.

Na základe prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2021 sa podmienky pre účtovné obdobie