dnes je 18.6.2021

Input:

Dopady balíka opatrení lex korona na daň z príjmov - výdavky na pohonné látky

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.142 Dopady balíka opatrení lex korona na daň z príjmov – výdavky na pohonné látky

Ing. Peter Horniaček

Ďalším z radu legislatívnych opatrení na zamedzenie negatívnych dopadov pandémie na podnikateľské prostredie, vrátane jeho zlepšenia oproti stavu, v akom je podnikateľské prostredie dnes, je prijatie zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon”). Ide o zákon z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý novelizuje viacero právnych noriem s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia. Okrem iných mení tento zákon aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

ZDP sa týmto zákonom mení v § 19 ods. 2 písm. l), t. j. v oblasti uplatňovania výdavkov (nákladov) na pohonné látky (PHL) do daňových výdavkov. Konkrétna úprava je vykonaná v bode 1 tohto ustanovenia, teda v jednom z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na PHL podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

Na základe prijatej zmeny sa umožňuje automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu PHL prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu o 20 % bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.

Ak sa skutočná spotreba PHL nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa tam táto spotreba neuvádza, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom vydaným autorizovanou organizáciou, tak ako doteraz.

V prípade nákladných automobilov a pracovných mechanizmov zostáva zachovaná možnosť preukazovať skutočnú spotrebu PHL podľa vlastného vnútorného aktu riadenia. Zároveň aj pri týchto automobiloch a mechanizmoch sa zavádza možnosť uplatnenia nadspotreby výdavkov na PHL vo výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu, ak si daňovník nevyberie možnosť uplatňovať spotrebu PHL podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia.

Zákon vrátane čl. XII, ktorým sa mení v tomto zmysle ZDP, nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňom 21. júla 2020. Pri spotrebe PHL počnúc týmto dátumom môžu daňovníci postupovať týmto výhodnejším spôsobom.

Ostatné dva spôsoby uplatňovania PHL do daňových výdavkov uvedené v bodoch 2 a 3 v § 19 ods. 2 písm. l) ZDP, t. j. v paušálnej výške 80 % alebo GPS meraním, ostávajú bez zmeny.

Všetky tri spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník ich môže použiť pri vlastnom, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle obstarávanom formou finančného prenájmu.

Daňovník sa môže rozhodnúť a vybrať si ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší. Výdavky na spotrebované PHL sú výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov pri dodržaní definície daňového výdavku uvedeného v § 2 písm. i) ZDP, t. j., ide o výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Ak má daňovník viac motorových vozidiel, môže pri jednotlivých motorových vozidlách uplatňovať výdavky na spotrebované PHL rôznym spôsobom podľa bodov 1 až 3 zmeneného ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.


Spoločnosť v roku 2020 na základe príslušných dokladov o nákupe PHL zaúčtovala výdavky na spotrebu PHL vo výške 6 000 €. Pri uplatňovaní výdavkov na PHL do daňových výdavkov