dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v odpočte daňovej straty právnických osôb v súvislosti s pandémiou v roku 2020

28.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.145 Zmeny v odpočte daňovej straty právnických osôb v súvislosti s pandémiou v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.


Poznámka: V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty, vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, môže daňovník, ktorý je právnickou osobou, odpočítať od základu dane najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000,00 €, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Navrhovanou zmenou nedochádza k zmene pôvodného zámeru pri odpočte neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, pri ktorých má daňovník nárok uplatniť ich v roku 2019 a nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 ZDP. Touto zmenou dochádza k zmene skutočnosti, na základe ktorej je možné uplatniť odpočet daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, a to z lehoty ukončenia zdaňovacieho obdobia (najskôr 31. 10. 2019) na uplynutie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2020. To znamená, že nie je rozhodujúce, kedy skončí daňovníkovi zdaňovacie obdobie, ale rozhodujúca je skutočnosť, aby riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynula v priebehu roka 2020.

Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti ustanovuje, že odpočet daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. je možné uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak by došlo k situácii, že v priebehu roka 2020 uplynie u daňovníka lehota na podanie daňového priznania za viac zdaňovacích období. Napríklad daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok 2018/2019, ktorému predĺžená lehota na podanie daňového priznania uplynie v roku 2020 a zároveň za zdaňovacie obdobie hospodársky rok 2019/2020 uplynie lehota na podanie daňového priznania tiež v roku 2020, si môže uplatniť odpočet daňových strát podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. iba v jednom z týchto zdaňovacích období na základe vlastného rozhodnutia.


Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 podal daňové priznanie za uvedené zdaňovacie obdobie v lehote do 31. 12. 2019 (nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Môže si v tomto zdaňovacom období, v ktorom vykázal základ dane, uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riešenie:

Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie hospodársky rok, ktorý končí 30. 9. 2019, uplynie 31. 12. 2019, tzn. že daňovník nespĺňa podmienku uvedenú v § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. (lehota na podanie daňového priznania neuplynula v roku 2020) a preto nemôže uplatniť odpočet daňových strát vykázaných za predchádzajúce zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa § 24b tohto zákona.


Daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za uvedené zdaňovacie obdobie podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP do 31. 3. 2020, pričom v