dnes je 18.6.2021

Input:

Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

29.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.146 Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) v tomto roku 2020 nadobudol viacero zmien predovšetkým v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na zmiernenie pandémie. Tieto zmeny boli prijímané v rámci nového osobitného zákona č. 67/2020 Z. z. Znamená to, že ZDP je pre rok 2020 potrebné v určitých oblastiach aplikovať spolu s týmto osobitným zákonom. Okrem toho pripravilo ministerstvo financií aj rozsiahlejšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2021 a ku ktorej sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie v júli tohto roka. V tejto navrhovanej novele zákona o dani z príjmov sa upravujú nasledovné oblasti:

  • zavedenie úpravy reverzného hybridného subjektu v súvislosti s implementáciou článku 9a smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (ďalej len „ATAD 2”) a na ňu nadväzujúce úpravy v existujúcich ustanoveniach zákona o dani z príjmov,

  • rozšírenie CFC pravidiel, t. j. pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby. V praxi dochádza k situáciám, kedy sa fyzické osoby snažia vyhýbať daňovej povinnosť v SR vykonávaním činností na území SR založením spoločnosti v štátoch s nízkym daňovým zaťažením, resp. daňovým zaťažením blížiacim sa nule. Odklonenie príjmov do zahraničných spoločností je relatívne ľahko dosiahnuteľné napríklad jednoduchým presmerovaním fakturácie za služby reálne vykonané v SR, alebo presunom právneho vlastníctva aktív alebo relatívne mobilných funkcií, ktoré generujú príjem. Uplatnením CFC pravidiel sa v SR zdania príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia týchto príjmov v CFC spoločnosti, a nie až pri vyplatení dividend a zabráni sa teda aj možnosti odloženia momentu zdanenia napríklad tým, že dividenda nebude vyplatená. Tomuto priradenému príjmu by sa prisúdil status podielu na zisku (dividendy) a od toho sa odvíja aj spôsob jeho zdanenia,

  • spresnenie vymedzenia príjmov mikrodaňovníka v tom smere, že do príjmov (výnosov) sa budú zahrňovať iba zdaniteľné príjmy. Obdobne sa budú posudzovať príjmy aj pre účely uplatnenia 15 % sadzby dane,

  • spresnenie jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v SR – miesta skutočného vedenia,

  • oslobodenie od zdanenia plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) ZSZ zákona o službách zamestnanosti u daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ZDP. Obdobne sa navrhuje oslobodiť plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní, ak je toto plnenie vyplácané zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou,

  • zavádza sa opatrenie proti daňovým únikom v prípadoch, keď sú príjmy umelcov, športovcov, artistov alebo spoluúčinkujúcich osôb vyplácané prostredníctvom sprostredkovateľa,

  • navrhuje sa rozšíriť zdroj príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou o príjmy z predaja virtuálnej meny, ak úhrada plynie od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR,

  • rozširujú sa benefity poskytované finančnou správou daňovníkom o oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. Správca dane bude mať povinnosť oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov podľa § 34 a 42 ZDP. Správca dane oznámi túto skutočnosť daňovníkovi najneskôr do 20 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania,

  • navrhuje sa umožniť zamestnancovi požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ktorý mu vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia. Okrem zákonného neexistuje reálny dôvod, prečo musí