dnes je 18.6.2021

Input:

Zmeny v účtovníctve v súvislosti s ukončením pandémie

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.148 Zmeny v účtovníctve v súvislosti s ukončením pandémie

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 264/2020 Z. z.”). Zákon č. 264/2020 Z. z. nadobúda účinnosť dňa 29. septembra 2020.

Predmetom zákona č. 264/2020 Z. z. je zrušenie obdobia pandémie pre aplikáciu konkrétnych opatrení vo finančnej oblasti, pričom medzi tieto opatrenia patria aj opatrenia v oblasti účtovníctva.

Podľa zákona č. 264/2020 Z. z. sa obdobie pandémie považuje 30. septembra 2020 za skončené.

V oblasti účtovníctva sa ukončuje aplikácia opatrení ustanovených v § 20 zákona č. 67/2020 Z. z., a to:

  • odklad lehôt ustanovených zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) a ostatných predpisov, tzn. odklad lehôt súvisiacich s účtovnou závierkou za rok 2019 a ukladanie dokumentov súvisiacich s touto účtovnou závierkou do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ”), napr. uloženie účtovnej závierky, výročnej správy, správy audítora do RÚZ. Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30. 9. 2020, preto zmeškané povinnosti viažuce sa na zmeškané lehoty je potrebné splniť do 31. 12. 2020 (do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie) alebo ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, tak je ich potrebné splniť do 31. 10. 2020 (do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., tzn. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie). Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, tzn., keďže dátum 31. 10. 2020 pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty bude deň 2. 11. 2020,

  • oslobodenie od povinností ustanovených zákonom o účtovníctve, napr. priebežné vedenie účtovníctva, zostavovanie priebežnej účtovnej závierky, bezodkladné vystavovanie účtovných dokladov. Tieto povinnosti je účtovná jednotka povinná splniť v nadväznosti na ukončenie obdobia pandémie podľa zákona č. 264/2020 Z. z.do 31. 12. 2020,

  • predĺženie lehoty na uloženie pokuty podľa zákona o účtovníctve. Obdobie pandémie sa považuje za skončené dňa 30. 9. 2020, tzn. trvanie obdobia pandémie od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2020 je v rozsahu 203 dní. Tento počet dní sa nezapočítava do lehoty na uloženie pokuty podľa zákona o účtovníctve, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie (pred 12. 3. 2020), tzn. lehoty na uloženie pokuty podľa § 38 ods. 8 ZoÚ zákona o účtovníctve sa predlžujú o 203 dní – k poslednému dňu lehoty, ktorá uplynula v období pandémie sa priráta 203 dní.

Lehota na zostavenie a uloženie účtovnej závierky do RÚZ za kalendárny rok 2019


Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť alebo družstvo, má účtovné obdobie kalendárny rok, nezisková organizácia, ktorá má povinnosť podať daňové priznanie, a fyzická osoba – podnikateľ, pričom nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Za účtovné obdobie 2019 je povinná zostaviť k 31. 12. 2019 riadnu účtovnú závierku.

Riešenie:

Keďže nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, lehota na zostavenie a uloženie riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 do RÚZ je do 31. 3. 2020. Z dôvodu začatia obdobia pandémie od 12. 3. 2020 zákonom č. 67/2020 Z. z. sa lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ predĺžila. Obdobie pandémie sa podľa zákona č. 264/2020 Z. z. považuje za skončené 30. 9. 2020, preto povinnosť podať daňové priznanie má účtovná jednotka do 2. 11. 2020, tzn. vyššie uvedená účtovná jednotka má povinnosť riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2019 zostaviť a uložiť do RÚZ do 2. 11. 2020. Rovnako lehota do 2. 11. 2020 platí aj v prípade, ak účtovná jednotka mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2020.


Účtovná jednotka, ktorou je občianske združenie alebo cirkevná organizácia, má účtovné obdobie kalendárny rok, pričom nemá povinnosť za toto obdobie podať daňové priznanie. Lehota na zostavenie účtovnej závierky je stanovená do 30. 6. 2020.

Riešenie:

Z dôvodu začatia obdobia pandémie od 12. 3. 2020 podľa zákona č. 67/2020 Z. z. sa lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ predĺžila. Obdobie pandémie sa podľa zákona č. 264/2020 Z. z. považuje za skončené k 30. 9. 2020, občianske združenie alebo cirkevná organizácia má povinnosť zostaviť účtovnú závierku za rok 2019 do 31. 12. 2020.


Poznámka: Keďže občianske združenie alebo cirkevná organizácia nemá povinnosť podať daňové priznanie a zároveň mu osobitný predpis neustanovuje uložiť účtovnú závierku do RÚZ, nemá povinnosť v zmysle § 23a ods. 2 ZoÚ zákona o účtovníctve uložiť účtovnú závierku do RÚZ.

Lehota na zostavenie a uloženie účtovnej závierky do RÚZ účtovnými jednotkami s účtovným obdobím hospodársky rok


Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť alebo družstvo, uplatňuje hospodársky rok v trvaní od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Za účtovné obdobie hospodárskeho roku je povinná k 30. 4. 2020 zostaviť riadnu účtovnú závierku.

Riešenie:

Keďže nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, lehota na zostavenie a uloženie riadnej účtovnej závierky za toto obdobie do RÚZ je do 31. 7. 2020. Z dôvodu trvania obdobia pandémie sa lehota na uloženie účtovnej závierky do RÚZ predĺžila podľa zákona č. 67/2020 Z. z. Obdobie pandémie sa podľa zákona č. 264/2020 Z. z. považuje za skončené k 30. 9. 2020, preto povinnosť podať daňové priznanie má obchodná spoločnosť alebo družstvo do 2. 11. 2020, tzn. obchodná spoločnosť alebo družstvo má povinnosť riadnu účtovnú závierku k 30. 4. 2020 zostaviť a uložiť do RÚZ do 2. 11. 2020. Rovnako lehota do 2. 11. 2020 platí aj v prípade, ak účtovná jednotka mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 31. 10. 2020 a v rovnakej lehote má povinnosť riadnu účtovnú závierku k 30. 4. 2020 zostaviť a uložiť do RÚZ.

Lehota na zostavenie a uloženie účtovnej závierky do RÚZ účtovnými jednotkami s mimoriadnym účtovným obdobím


Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť, dňa 15. 3. 2020 vstúpila do likvidácie. Účtovná jednotka je povinná za obdobie pred vstupom do likvidácie zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku k 14. 3. 2020.

Riešenie:

Ak nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, lehota na zostavenie a uloženie mimoriadnej účtovnej závierky k 14. 3. 2020 do RÚZ je do 30. 6. 2020. Keďže posledný deň lehoty uplynul v období pandémie, ktoré sa považuje podľa zákona č. 264/2020 Z. z. za skončené k 30. 9. 2020, povinnosť podať daňové priznanie má obchodná spoločnosť do 2. 11. 2020, tzn. obchodná spoločnosť je povinná mimoriadnu účtovnú závierku k 14. 3. 2020 zostaviť a uložiť do RÚZ do 2. 11. 2020. Rovnako lehota 2. 11. 2020 platí aj v prípade, ak účtovná jednotka mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania o 3 kalendárne mesiace, tzn. do 30. 9. 2020 a obdobie pandémie sa podľa zákona č. 264/2020 Z. z. považuje za skončené k 30. 9. 2020, tzn. obchodná spoločnosť je povinná mimoriadnu účtovnú závierku k 14. 3. 2020 zostaviť a uložiť do RÚZ do 2. 11. 2020.

Lehoty súvisiace s overením účtovnej závierky audítorom a s výročnou správou


Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť, má účtovné obdobie kalendárny rok a za rok 2019 má povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a v nadväznosti na túto povinnosť je povinná vyhotoviť výročnú správu.

Riešenie:

Lehota na overenie riadnej účtovnej závierky audítorom, na uloženie správy audítora do RÚZ a tiež lehota na overenie výročnej správy vyhotovenej k tejto účtovnej závierke audítorom a na jej uloženie do RÚZ za účtovné obdobie 2019 je 31. 12. 2020. Na túto lehotu nemajú opatrenia zákona č. 67/2020 Z. z. vplyv.


Účtovná jednotka, ktorou je obchodná spoločnosť, má účtovné obdobie hospodársky rok v trvaní od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019, má povinnosť mať účtovnú závierku za toto obdobie overenú audítorom a v nadväznosti na túto povinnosť je povinná