dnes je 18.6.2021

Input:

Dotácia na úhradu nájomného

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.135 Dotácia na úhradu nájomného

Ing. Peter Horniaček

Dlho diskutovaná problematika pomoci štátu v oblasti kompenzácie platieb nájomného za taký predmet prenájmu, ktorého užívanie bolo sťažené rozhodnutím štátnych orgánov za účelom zamedzenia následkov šírenia choroby COVID-19 sa dočkala svojej zákonnej úpravy. NR SR schválila na svojom rokovaní dňa 9. júna 2020 novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), ktorá tento nový dotačný titul obsahuje v § 13c. Predmetná novela zákona bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č. 155/2020 Z. z. Ide teda o pomoc štátu s platením nájomného tým podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené práve na základe rozhodnutia štátnych orgánov v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

1. Predmet dotácie na úhradu nájomného

Podpora sa týka úhrady nájomného v peniazoch tých nájomcov – podnikateľov, ktorí nemohli užívať predmet nájmu (prenajaté priestory) podľa nájomnej zmluvy na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 (sťažené užívanie).

Predmetom nájmu, ku ktorému sa vzťahuje úhrada nájomného, sa rozumie:

 • miestnosť, jej časť alebo súbor miestností na účel predaja tovaru alebo poskytovania služby nájomcom konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,

 • trhové miesto.

Dotáciu možno poskytnúť aj na úhradu nájomného tých predmetov nájmu, ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo znemožnené prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach.

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že príslušná nájomná zmluva, na základe ktorej sa malo nájomné v peniazoch platiť, musela nadobudnúť účinnosť najneskôr 1. februára 2020.


Nájomca, ktorým je podnikateľ, uzatvoril s prenajímateľom dňa 15. januára 2020 nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov za účelom ich využitia ako maloobchodnej prevádzky. Podľa nájomnej zmluvy vznikne právo nájomcu na užívanie predmetu nájmu od 1. marca 2020, t. j. pred vyhlásením núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Prevádzka musela byť na základe rozhodnutia štátnych orgánov zatvorená až do uvoľňovania príslušných opatrení. Nakoľko právo nájomcu na užívanie predmetu nájmu vzniklo až po 1. februári 2020, dotáciu na úhradu nájomného plateného podľa tejto nájomnej zmluvy nie je možné poskytnúť.

2. Výška dotácie na úhradu nájomného

Dotácia na úhradu nájomného je podľa ods. 6:

 • vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom,

najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.


Prenajímateľ sa dohodol s nájomcom na zľave z ceny nájmu 100 € vo výške 20 % za obdobie sťaženého užívania, t. j. vo výške 20 €. V rovnakej výške 20 € poskytne aj štát dotáciu na úhradu nájomného. Nájomca bude povinný doplatiť rozdiel nájomného vo výške 60 €, t. j. vo výške rozdielu medzi výškou nájomného 100 € a súčtu zľavy z ceny nájomného 20 € a dotácie na úhradu nájomného 20 €.


Prenajímateľ sa dohodol s nájomcom na zľave z ceny nájmu 100 € vo výške 50 % za obdobie sťaženého užívania, t. j. vo výške 50 €. V rovnakej výške 50 € poskytne aj štát dotáciu na úhradu nájomného. Nájomca teda v takomto prípade polovičnej zľavy z ceny nájomného a dotácie na úhradu nájomného v rovnakej výške už nebude platiť žiadne nájomné.

Podľa ods. 7 sa za nájomné na účely poskytovania dotácie na úhradu nájomného nepovažujú:

 • úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za energie, odvoz odpadu, strážna služba a pod.); ak súčasťou nájomného sú aj úhrady za služby spojené s nájmom, ktorých výška nie je oddelená od sumy nájomného, platí, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného a o túto sumu sa nájomné upraví, t. j. zníži,

 • obratová zložka, ak je výška nájomného určovaná aj podľa obratu.

Ak ide o nájomcu, platiteľa DPH, u tohto sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, nakoľko si môže uplatniť jej odpočítanie cez podané daňové priznanie k DPH.


Prenajímateľ má s nájomcom dohodnuté nájomné vo výške 100 €, pričom samotné nájomné je vo výške 90 € a zvyšných 10 € tvoria úhrady za služby spojené s nájmom. Na účely poskytnutia dotácie na úhradu nájomného sa výška nájomného určí po znížení o hodnotu úhrady za služby spojené s nájmom, t. j. vo výške 90 €. Na zvyšných 10 € nie je možné dotáciu poskytnúť a nájomca je povinný túto sumu uhradiť prenajímateľovi.

Na účely poskytovania dotácie na úhradu nájomného sa neprihliada na prípadné zmeny nájomnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020 (dátum vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR).

3. Podmienky poskytnutia dotácie na úhradu nájomného a žiadosť o poskytnutie dotácie

Ako bolo vyššie uvedené:

 • základnou podmienkou na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného pre nájomcov a aj podnájomcov je, užívanie predmetu nájmu bolo sťažené v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19,

 • príslušná nájomná zmluva nadobudla účinnosť najneskôr 1. februára 2020.

Dotácia na úhradu nájomného sa:

 • poskytuje podľa ods. 4 nájomcovi, ktorý je oficiálnym príjemcom pomoci, ale

 • na základe žiadosti, ktorú podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, pričom nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účely poskytnutia dotácie.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného sa predkladá prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Dohodu o zľave z nájomného nie je potrebné k žiadosti prikladať, nakoľko odoslanie elektronickej žiadosti má rovnaké účinky ako táto dohoda, ak sú podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované napr. elektronickým podpisom. Obsahová náplň elektronickej žiadosti je uvedená v ods. 9.

Následne dotáciu na úhradu nájomného poukáže Ministerstvo hospodárstva SR prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zašle elektronicky prenajímateľovi aj nájomcovi.

Nájomca musí súčasne v žiadosti vyhlásiť, že:

 • voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol mu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

Ak požadovaná výška dotácie prevýši 100 tis. €, musí žiadosť obsahovať aj označenie konečného užívateľa výhod. V prípade, ak sa neskôr preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok alebo nepravdivosť uvedeného konečného užívateľa výhod, nájomca bude povinný dotáciu vrátiť.

4. Zostávajúca výška nájomného a spôsob jeho úhrady

V závislosti od výšky zľavy z nájomného dohodnutej medzi prenajímateľ a nájomcom, od ktorej sa odvíja aj výška dotácie na úhradu nájomného, následne závisí, či ostane nájomcovi na úhradu zvyšná časť nájomného. Za obdobie sťaženého užívania je podľa ods. 16 nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nájomné na úhradu, ktoré sa vypočíta ako:

dohodnuté nájomné – (poskytnutá zľava z nájomného + dotácia na úhradu nájomného) 

Z uvedeného vzťahu vidieť, že nájomcovi ostane na úhradu nájomné vtedy, ak výška dohodnutej zľavy z nájomného je nižšia ako 50 % dohodnutého nájomného.

Zároveň je v ods. 16 umožnené uhrádzať zvyšné nájomné (ak výška zľavy z nájomného je nižšia ako 50 %) najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.


Prenajímateľ sa dohodol s nájomcom na zľave z ceny nájmu 100 € vo výške 20 % za obdobie sťaženého užívania, t. j. vo výške 20 €. V rovnakej výške 20 € poskytne aj štát dotáciu na úhradu nájomného. Nájomca bude povinný doplatiť rozdiel nájomného vo výške 60 € [100 – (20 + 20)], t. j. vo výške rozdielu medzi výškou nájomného 100 € a súčtu zľavy z ceny nájomného 20 € a dotácie na úhradu nájomného 20 €. Toto ostávajúce neuhradené nájomné bude môcť, ak sa na tom prenajímateľ s nájomcom dohodnú, uhrádzať nájomca najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach v zmysle § 13c ods. 16 zákona č. 71/2013 Z. z.

Ak sa prenajímateľ s nájomcom nedohodli na zľave z ceny nájomného, zákon v ods. 18 umožňuje rovnakým