Input:

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.118 Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Ing. Ivana Glazelová

Po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2019 (ďalej „zdaňovacie obdobie 2019”) podnikateľovi, ktorý v zdaňovacom období 2019 na podnikanie používal motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo (ďalej „vozidlo”) vznikne podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z MV”) povinnosť najneskôr do 31. januára 2020:

  • podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,

  • zaplatiť daň alebo pomernú časť dane.


Deň 31. január 2020, je aj dňom pre zaplatenie mesačných preddavkov na daň pre rok 2020, ak podnikateľovi ako daňovníkovi dane z motorových vozidiel táto povinnosť vyplýva z výpočtu predpokladanej dane.

Deň 31. január 2020, je tiež dňom pre podanie oznámenia o „spätnom” zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, pričom táto povinnosť podnikateľovi vzniká iba po splnení podmienok ustanovených v § 8 ods. 6 zákona o dani z MV.

Dňa 16. 10. 2019 bol schválený zákon č. 364/2019 Z. z., ktorý v článku III s účinnosťou od 1. 1. 2020 mení a dopĺňa zákon o dani z MV. Novelou zákona sa ods. 6 ustanovenia § 8 označuje ako ods. 7, pričom sa upravuje, že oznamovaciu povinnosť o zániku daňovej povinnosti daňovník neuvádza v daňovom priznaní, ale na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a ktoré uverejní na svojom webovom sídle. Nové tlačivo oznámenia sa prvýkrát použije pri oznámení zániku daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2019.

Vozidlo podliehajúce dani z motorových vozidiel (predmet dane)

Fyzická osoba alebo právnická osoba zdaňuje vozidlo, ktoré je:

  • zaradené v jednej z kategórií L, M, N, O,

  • evidované (má pridelené evidenčné číslo) na území Slovenskej republiky,

  • používané na podnikanie podľa § 2 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v zdaňovacom období.

Ak vozidlo nespĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, vozidlo sa nezdaňuje – nepodáva sa daňové priznanie a ani neplatí daň.

Rovnako sa nepodáva daňové priznanie a neplatí daň u vozidla, ktoré sa v zdaňovacom období 2019 používalo na skúšobné jazdy (vozidlo s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M), a ktoré je v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklady vozidla”) označené ako špeciálne vozidlo, určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019 sa podáva na tlačive vydanom MF SR č. MF/21694/2014-725 elektronickými prostriedkami v predpísanej forme.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať aj u vozidla, ktoré spĺňa jednu z podmienok oslobodenia od dane vymedzenú v § 4 ods. 1 zákona o dani z MV, podľa ktorého od dane je oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Daňovník dane z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad”),

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c) používa vozidlo, v ktorého doklade


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: