dnes je 18.6.2021

Input:

Záväzky z obchodného styku

14.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Záväzky z obchodného styku

Ing. Ján Bolgáč; Doc. RNDR. Darina Saxunová; Ing. Peter Horniaček

Krátkodobý záväzok

Zákon o účtovníctve: „záväzky sú vykázané ako krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je počas normálneho hospodárskeho cyklu, alebo najviac jeden rok”.

Účtová skupina 32x – Záväzky  obsahuje účty tak pre krátkodobé ako aj dlhodobé záväzky z obchodného styku. Krátkodobý záväzok je súčasná povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí , splnenie ktorej sa očakáva, najneskôr do jedného roka. Dlhodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Dohodnutá doba splatnosti záväzkov je doba, dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú záväzky splatiť.

Doba splatnosti

Podľa dohodnutej doby splatnosti sa záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty (krátkodobých alebo dlhodobých záväzkov). Zostatková doba splatnosti záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V účtovej skupine 32x – Záväzky sa sledujú krátkodobé záväzky alebo dlhodobé záväzky z obchodného styku, ktoré vznikli splnením dodávky od dodávateľa. Okrem tradičných záväzkov voči dodávateľom sem patria aj záväzky spojené s využívaním krátkodobých zmeniek na úhradu (ako úverových platobných prostriedkov z hľadiska dlžníka), záväzky z prijatých krátkodobých preddavkov od odberateľov a ostatné krátkodobé záväzky.

Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 zo dňa 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, do tejto skupiny boli zaradené ešte krátkodobé rezervy a nevyfakturované dodávky. 

Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje stav, vznik a pohyb krátkodobých záväzkov a dlhodobých záväzkov z obchodných vzťahov voči dodávateľovi pri splnení dodávky podľa prijatých faktúr alebo dokladov ich nahrádzajúcich (podľa obchodných pohľadávkovo - záväzkových vzťahov), za splnené dodávky dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, materiálu a tovaru, za vykonané práce a služby. Záväzky voči dodávateľom sa účtujú pri vzniku záväzkov v prospech účtu 321 – Dodávatelia so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, materiálu a tovaru, nakupovaných služieb.

Úhrada záväzku

Úhrady týchto záväzkov z obchodných vzťahov sa účtujú na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia so súvzťažným zápisom v prospech finančných účtov (pokladnica, bankové účty), zúčtovaním poskytnutých preddavkov (na dlhodobý majetok alebo na prevádzkovú činnosť), prípadne vyrovnaním zmenkami alebo prostriedkami z bankových úverov (krátkodobých aj dlhodobých). Občiansky zákonník pripúšťa aj plnenie záväzku za iného dlžníka.

Storno záväzku

Ak odmietne alebo vráti účtovná jednotka ako odberateľ dodávku (alebo jej časť), a zároveň toto odmietnutie alebo vrátenie je oprávnené (dodávateľ ho uzná), zrušia (stornujú) sa úplne alebo čiastočne pôvodné účtovné zápisy na účte 321 – Dodávatelia. Ak dôjde k reklamácii po vyrovnaní záväzku, a ak reklamáciu dodávateľ uzná, neúčtuje sa už na účte 321 – Dodávatelia, ale prijatý dobropis sa zaúčtuje ako pohľadávka voči dodávateľovi na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Zľavy z ceny

Poskytnuté skontá, rabaty a zľavy (znižujú nákupnú cenu) sa premietajú priamo do ceny dodávaného dlhodobého majetku, materiálu, tovaru a služieb, t. j. ako zníženie celkového záväzku voči dodávateľom. Zľavy z ceny poskytnuté dodávateľom pred úhradou záväzku sa účtujú priamo na účte 321 – Dodávatelia ako zníženie záväzku. Po úhrade záväzku sa účtujú na účte 325 -

Predané a zaniknuté záväzky

predávajúceho V účtovníctve kupujúceho sa účtujú prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov (teda aj v prospech účtu 321 – Dodávatelia). Pri predaji podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve predávajúceho t.j. v účtovníctve dlžníka  sa účtujú záväzky voči dodávateľom .  t.j. po úplnom a včasnom splnení vyrovnania potvrdeného súdom ako zaniknuté záväzky na ťarchu príslušného účtu záväzkov a v prospech účtu 648 . Zaniknuté záväzky, napríklad premlčaním sa účtujú na príslušný účet ostatných výnosov. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky zaniknuté z dôvodu splnenia záväzku, započítania záväzku, nahradenia súčasného záväzku novým vo výške rovnajúcej sa výške pôvodného záväzku.

Účtovanie u predávajúceho

Účtovanie predaja podniku u predávajúceho sa zobrazí v rámci bežného účtovného obdobia ako úbytok majetkových zložiek a záväzkov tvoriacich predávaný podnik so súčasným zaúčtovaním pohľadávky a výnosu z predaja podniku.

Pri predaji podniku alebo jeho časti sa účtuje v účtovníctve predávajúceho predávaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a prevedené záväzky v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Predajná cena sa účtuje na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Rozdiel účtov 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť predstavuje zisk alebo stratu z predaja podniku.

Zobrazenie účtovania predaja podniku

Ku dňu účinnosti zmluvy predávajúci odovzdá kupujúcemu majetkové veci, prevedie práva a ostatné majetkové hodnoty a záväzky na kupujúceho. Táto skutočnosť zakladá aj povinnosť účtovania o predaji podniku.

Účtovným dokladom je zmluva o predaji podniku, zápisnica o prevode vecí, práv a iných majetkových hodnôt a vystavené interné doklady.

Krátkodobé záväzky voči zahraničným dodávateľom

Na účte 321 – Dodávatelia sa účtujú aj záväzky voči zahraničným dodávateľom, t. j. záväzky vyjadrené v cudzej mene (nie v eurách). Účtovná jednotka je povinná účtovať tieto záväzky v eurách aj v cudzej mene. Záväzky vyjadrené v inej mene ako euro prepočítava účtovná jednotka od 1. 1. 2009 na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách, zákon o cenných papieroch a investičných službách), alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kurzový prepočet záväzku

Úhradu záväzku zahraničnému dodávateľovi v inej mene ako euro zaúčtuje účtovná jednotka v eurách, prepočítaných:

- kurzom komerčnej banky podľa výpisu z bankového účtu, ak bol zaplatený z bežného bankového účtu alebo z bankového úveru vedeného v eurách,

- kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS)  zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo váženým aritmetickým priemerom, ak bol zaplatený z devízového účtu (viď § 24 ods.6 zákona o účtovníctve),

- kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo váženým aritmetickým priemerom, ak bol zaplatený z valutovej pokladnice (viď § 24 ods.6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Vychádzajúc z ustanovenia § 24 ods.7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovná jednotka použije zvolenú účtovnú metódu používania kurzov na všetky účtovné prípady v rámci daného obchodu a na všetky obchody podľa § 24 ods.1