dnes je 18.6.2021

Input:

Účtovanie zásob spôsobom A - predkontácie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.2 Účtovanie zásob spôsobom A - predkontácie

Ing. Katarína Válkyová; doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová

PhD.

Zásoby sa dajú účtovať dvoma spôsobmi. Niektoré účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, pre ktorý spôsob sa rozhodnú, avšak toto rozhodnutie musia zachovať počas celého účtovného obdobia.
V súlade s platnými právnymi predpismi možno obstaranie a úbytok materiálu, resp. tovaru, účtovať dvoma spôsobmi:

• Spôsobom A
- Tento spôsob môžu podľa platných právnych predpisov používať všetky účtovné jednotky. Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overovať svoju účtovnú závierku, sú povinné účtovať spôsobom A.
• Spôsobom B
- Tento spôsob môžu použiť len účtovné jednotky, ktoré nemusia svoju účtovnú závierku mať overenú audítorom. Zároveň je to zjednodušený spôsob účtovania materiálu, resp. tovaru.

Spôsob A 


Spôsob A účtovania zásob spočíva v tom, že počas účtovného obdobia sa prírastky účtujú na stranu Má dať (MD) a úbytky na strane Dal (D) príslušného účtu aktív v účtovej triede 1-Zásoby
Účtovanie zásob materiálu spôsob A:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

 

 

 

112

 

 

 

701

 

 

 

2.

 

Obstaranie materiálu

 

 

 

 

Obstaranie materiálu na faktúru

Obstaranie materiálu uhradené v hotovosti

Obstaranie materiálu vlastnou výrobou

 

111

111

111

 

321

211

621

 

 

Preprava kúpeného materiálu vlastným automobilom – náklady spojené s obstarávaním

 

111

 

622

 

3.a.

 

 

 

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma obstarania

 

 

 

112 AÚ

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

Náklady spojené s obstaraním

 

 

 

112 AÚ

 

 

 

111

 

 

 

3.b.

 

 

 

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vopred stanovená cena obstarania (tzv. stála skladová cena)

 

 

 

112 AÚ

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

Odchýlka medzi stálou skladovou cenou a skutočnou obstarávacou cenou

 

 

 

(+/-) 112 AÚ

 

 

 

(+/-) 111

 

 

 

 

 

 

Náklady spojené s obstaraním

 

 

 

112 AÚ

 

 

 

111

 

 

 

4.

 

 

 

Obstaranie materiálu, surovín, pomocných a prevádzkových látok v prípade, ak sa nepoužíva účet obstarania materiálu

faktúry dodávateľov

platené v hotovosti

 

 

 

112

112

 

 

 

321

211

 

 

 

5.

 

 

 

Externé služby súvisiace s obstaraním materiálu (poistné, provízie, dopravné a pod.)

 

 

 

112

 

 

 

211, 321, 325

 

 

 

6.

 

 

 

Doprava materiálu vo vlastnej réžii

 

 

 

112

 

 

 

622

 

 

 

7.

 

 

 

Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii (napr. zhotovenie nápisov na reklamné predmety spoločnosti vo vlastnej réžii)

 

 

 

112

 

 

 

622

 

 

 

8.

 

 

 

Clo a dovozná prirážka k materiálu obstaranému zo zahraničia (potrebný doklad z colnice)

 

 

 

112

 

 

 

379

 

 

 

9.

 

 

 

Nákup potravín do závodnej jedálne

 

 

 

112

 

 

 

321,211

 

 

 

10.

 

 

 

Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúry dodávateľa

 

 

 

112

 

 

 

321, 325

 

 

 

11.

 

 

 

Prebytky materiálu zistené pri prevzatí materiálu na sklad, ak je suma faktúry odlišná od sumy na dodacom liste – úprava obstarávacej ceny

- suma faktúry nižšia

- suma faktúry vyššia

 

 

 

111

112

 

 

 

112

111

 

 

 

12.

 

 

 

Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej faktúry (súčasne sa účtuje na podsúvahovom účte – Zásoby prijaté do úschovy)

 

 

 

321

 

 

 

111 resp. 112

 

 

 

13.

 

 

 

Prevzatie materiálu na sklad na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nedostala faktúru – nevyfakturované dodávky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak účtovná jednotka používa účet obstarania materiálu

 

 

 

112

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

Ak účtovná jednotka účtuje dodávky priamo na sklad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak účtovná jednotka nepozná cenu

 

 

 

112

 

 

 

323

 

 

 

 

 

 

Ak účtovná jednotka pozná cenu – napr. z dodacieho listu

 

 

 

112

 

 

 

326

 

 

 

 

 

 

Spresnenie sumy nevyfakturovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie

 

 

 

(+/-) 112 AÚ

 

 

 

(+/-) 323, 326

 

 

 

14.

 

 

 

Zásoby získané bezodplatne ocenené reálnou hodnotou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od spoločníka

 

 

 

112

 

 

 

413

 

 

 

 

 

 

Od inej FO alebo PO

 

 

 

112

 

 

 

648

 

 

 

15.

 

Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania FO podnikateľa

 

112

 

491

 

16.

 

 

 

Materiál získaný nepeňažným vkladom spoločníka do základného imania

 

 

 

112

 

 

 

353

 

 

 

17.

 

 

 

Materiál získaný z obalov z dlhodobého majetku pri jeho obstarávaní

 

 

 

112

 

 

 

042

 

 

 

18.

 

 

 

Materiál získaný z vyradeného dlhodobého hmotného majetku

 

 

 

112

 

 

 

648

 

 

 

19.

 

 

 

Prevod vlastných výrobkov do materiálu

 

 

 

112

 

 

 

621

 

 

 

20.

 

 

 

Prebytky materiálu zistené pri inventarizácii

 

 

 

112

 

 

 

648

 

 

 

21.

 

 

 

Prevzatie súčiastok a náhradných dielov na sklad získaných pri opravách výmenným spôsobom

 

 

 

112

 

 

 

501

 

 

 

22.

 

 

 

Prevzatý použiteľný odpadový materiál z výroby spoločnosti

 

 

 

112

 

 

 

501

 

 

 

23.

 

 

 

Materiál získaný pri likvidácii poškodeného dlhodobého majetku, poškodených zásob a pod.

 

 

 

112

 

 

 

648

 

 

 

24.

 

 

 

Materiál (použiteľný odpad) získaný z vyradených materiálov (drobného hmotného majetku, o ktorom účtovná jednotka účtovala ako o materiáli) v používaní a pod., odovzdaný na sklad

 

 

 

112

 

 

 

648

 

 

 

25.

 

 

 

Prevod obalov fakturovaných s tovarom po vyprázdnení na sklad

 

 

 

112

 

 

 

132

 

 

 

26.

 

 

 

Prebytky materiálu nakúpeného pri prevzatí (ak sa účtujú až faktúry zlikvidované bez použitia účtu 111)

 

 

 

112

 

 

 

321

 

 

 

27.

 

 

 

Prebytok materiálu na sklade zistené pri inventarizácii, spôsobené chybným účtovaním

 úbytku

 

 

112

 

 

 

501

 

 

 

28.

 

Prebytok materiálu na sklade zistené pri inventarizácii bez zjavnej príčiny

 

112

 

621

 

29.

 

 

 

Vrátený materiál, ktorý bol daný na preskúšanie akosti a atestáciu a pod.

 

 

 

112

 

 

 

501

 

 

 

30.

 

Oprava náhradných dielov vlastnou činnosťou vo vlastných nákladoch

 

112

 

621

 

31.

 

 

 

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie ocenenia

 

 

 

112

 

 

 

428, 429

 

 

 

 

 

 

Zníženie ocenenia

 

 

 

428, 429

 

 

 

112

 

 

 

32.

 

 

 

Spotreba materiálu vo výrobe(v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

501

 

 

 

112

 

 

 

33.

 

 

 

Darovaný materiál(v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

543

 

 

 

112

 

 

 

34.

 

 

 

Materiál použitý na účely reprezentácie(v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

513

 

 

 

112

 

 

 

35.

 

 

 

Spotreba reklamných predmetov(v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

501

513

 

 

 

112

 

 

 

36.

 

 

 

Odovzdanie materiálu ako vzoriek na preskúšanie akosti, na testy a pod.(v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

501

 

 

 

112

 

 

 

37.

 

 

 

Vyskladnenie predaného materiálu (v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

542

 

 

 

112

 

 

 

38.

 

 

 

Prirodzené úbytky materiálu (do výšky noriem, t. j., prirodzených úbytkov stanovených účtovnou jednotkou na základe technicko–ekonomických prepočtov)

 

 

 

501

 

 

 

112

 

 

 

39.

 

 

 

Manká a škody na materiáli

 

 

 

549

 

 

 

112

 

 

 

40.

 

 

 

Škody z titulu mimoriadnych udalostí (napr. živelné pohromy)

 

 

 

549

 

 

 

112

 

 

 

41.

 

 

 

Sumy reklamácií (kvantitatívnych a kvalitatívnych) uplatnených voči dodávateľom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak faktúra nebola zaplatená

 

 

 

321

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

Ak faktúra bola zaplatená

 

 

 

315

 

 

 

112

 

 

 

42.

 

 

 

Zníženie materiálu na cenu možného použitia, príp. jeho úplné odpísanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri fyzickej likvidácii materiálu

 

 

 

549

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

V dôsledku neopraviteľného poškodenia materiálu

 

 

 

549

 

 

 

112

 

 

 

43.

 

 

 

Odovzdaný materiál pri bezodplatných prevodoch

 

 

 

543

 

 

 

112

 

 

 

44.

 

 

 

Reklamácie voči dodávateľom pri chybách zistených pri skladovaní materiálu (následné reklamácie v rámci záručnej doby)

 

 

 

315

 

 

 

112

 

 

 

45.

 

 

 

Splatený vecný vklad do obchodnej spoločnosti(v skladovej cene, alebo FIFO, VAP)

 

 

 

367

 

 

 

112

 

 

 

46.

 

 

 

Vyúčtovanie oceňovacích odchýlok (závisí od spôsobu oceňovania zásob v účtovnej jednotke):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K spotrebovanému materiálu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladný

 

 

 

501

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

 

 

 

záporný

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

501

 

 

 

 

 

 

k predanému materiálu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladný

 

 

 

542

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

 

 

 

záporný

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

542

 

 

 

 

 

 

K prirodzeným úbytkom materiálu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladný

 

 

 

501

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

 

 

 

záporný

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

501

 

 

 

 

 

 

k mankám a škodám na materiáli:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladný

 

 

 

549

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

 

 

 

záporný

 

 

 

112 ÚA

 

 

 

549

 

 

 

47.

 

Výdaj náhradných súčiastok na opravu dlhodobého hmotného majetku.

 

 

 

501

 

 

 

112

 

 

 

48.

 

Tvorba opravnej položky k zásobám materiálu – v prípade nižšej čistej realizačnej hodnoty materiálu oproti jeho skladovej cene.

 

505

 

191

 

49.

 

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k materiálu z dôvodu zvýšenia čistej realizačnej hodnoty materiálu – úplný alebo čiastočný zánik opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty.

 

191

 

505

 

50.

 

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k materiálu pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva z dôvodu spotreby, predaja, darovania, alebo iného dôvodu.

 

 

 

191

 

 

 

112

 

 

 

51.

 

Účtovná jednotka dostala faktúru od dodávateľa, ale nemá zásoby fyzicky k dispozícii (ešte ich nedostala ).

Preúčtovanie zostatku z účtu 111 – Obstaranie materiálu na účet 119 – Materiál na ceste. Účet 111 – Obstaranie materiálu musí mať na konci účtovného obdobia nulový zostatok

 

111

119

 

321

111

 

52.

 

 

 

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 112 pri uzavretí účtovných kníh

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 119 pri uzavretí účtovných kníh

 

 

 

702

 702

 

 

112

 119

 

 

Analogicky sa účtuje o tovare na príslušných účtoch viažucich sa k tovaru.