dnes je 18.6.2021

Input:

Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1.1 Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť

Ing. Jozef Pohlod


účtovej triede 5 - Náklady sa účtujú prvotné alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty sa účtovné prípady účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené. Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 - Účet ziskov a strát.

Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov budú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky (napr. náklady na súkromné telefonické hovory, cestovné, nájomné), možno pri účtovaní postupovať takto:

 1. ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napr. zamestnanci alebo spoločníci uhradiť účtovnej jednotke, sumy takýchto nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty účtovej triedy 3 - Zúčtovacie vzťahy,

 2. ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, zaúčtujú sa v plnej sume na príslušné účty nákladov a následne sa o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne (zaúčtované na účtoch v účtovej triede 3), zníži výška nákladov v účtovej triede 5,

 3. v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napr. v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6.

Spotrebované nákupy - obsahová náplň

V účtovej skupine 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje spotreba hmotných dodávok, ide najmä spotrebu materiálu a úbytok predaného tovaru. Postup závisí od zvoleného spôsobu účtovania zásob:

a. pri spôsobe A účtovania zásob:

 • v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predané položky tovaru sa účtujú na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,

 • na konci účtovného obdobia pri uzavretí účtovných kníh sa inventarizáciou zistené rozdiely účtujú podľa svojho charakteru, t. j. v prípade manka na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, v prípade prebytku v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zásob;

 • rozdiely zistené v rámci noriem prirodzených úbytkov sa účtujú ako náklady na spotrebu materiálu (účet 501) a náklady na predaný tovar (účet 504),

b. pri spôsobe B účtovania zásob:

 • v priebehu účtovného obdobia sa obstarávané položky nákupu zásob účtujú priamo na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar,

 • na konci účtovného obdobia pri uzavretí účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach zaúčtujú do nákladov (na účet 501 a 504), následne konečné zostatky zásob materiálu a tovaru zistené inventarizáciou sa zaúčtujú na príslušné majetkové účty účtovným zápisom MD 112/D 501 a MD 132/D 504,

 • inventarizáciou zistené rozdiely účtujú podľa svojho charakteru, t. j. v prípade manká na ťarchu účtu 549 - Manká a škody a v prípade prebytku v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na účtoch 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar.

Spotreba materiálu a tovaru

Okrem zásob sa na účte 501 - Spotreba materiálu účtuje napr. spotreba základného a pomocného materiálu, prevádzkových látok (napr. čistiace prostriedky, mazivo, palivo), spotreba náhradných dielcov pri opravách a spotreba nenávratných obalov dodaných zákazníkovi alebo odovzdaných vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom, spotreba kancelárskych potrieb, spotreba tlačív a formulárov, odbornej literatúry, právnych predpisov, spotreba hmotného majetku, o ktorom sa účtuje ako o zásobách.

Súčasťou spotreby materiálu sú aj sumy vo výške noriem prirodzených úbytkov zásob, ak ich má účtovná jednotka stanovené vo vnútornom predpise.

Spôsob A účtovania materiálu


Č.

 

Dokl.

 

Opis účtovného prípadu

 

Suma

 

MD

 

D

 

Účtovanie v priebehu účtovného obdobia

 

1

 

IÚD

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu materiál

 

9000,00

 

112

 

701

 

2.

 

VÝD

 

Účtovanie spotreby základného materiálu, pomocných a prevádzkových látok, náhradných súčiastok a pod.

 

5000,00

 

501

 

112

 

3.

 

VPD

 

Nákup odbornej literatúry

 

50,00

 

501

 

211

 

4.

 

VPD

 

Nákup režijného materiálu účtovaného priamo do spotreby

 

70,00

 

501

 

211

 

5.

 

VÝD

 

Výdaj kancelárskeho nábytku zo skladu do používania, o ktorom účtovná jednotka účtuje ako o zásobách (10 ks/250)

 

2500,00

 

501

 

112

 

6.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie prirodzených úbytkov materiálu
- do výšky stanovenej normou

 

35

 

501

 

112

 

Účtovanie pri uzavretí účtovných kníh:

stav materiálu zistený fyzickou inventúrou účtovný stav materiálu zistený z účtu 112

 

1 460

1 465

 

7.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie manka na materiáli nad normu prirodzených úbytkov

 

5,00

 

549

 

112

 

Spôsob B účtovania tovaru


Č.

 

 

Dokl.

 

 

Opis účtovného prípadu

 

 

Suma

 

 

MD

 

 

D

 

 

Účtovanie v priebehu účtovného obdobia

 

1.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru

 

5000,00

 

132

 

701

 

2.

 

PFA

 

Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup tovaru

 

 

 

 

 

 

a) fakturovaná cena

 

3000,00

 

504

 

-

 

 

 

b) DPH

 

600,00

 

343

 

-

 

 

 

c) cena spolu

 

3600,00

 

-

 

321

 

3.

 

IÚD

 

Preprava tovaru uskutočnená vlastným motorovým vozidlom (vo vlastnej réžii)

 

200,00

 

504

 

622

 

Účtovanie pri uzavretí účtovných kníh

 

 

6.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru do nákladov na účet 504

 

5000,00

 

504

 

132

 

7.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie inventarizačného rozdielu – manka na tovare nad stanovenú normu prirodzených úbytkov

 

14,00

 

549

 

504

 

8.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie konečného zostatku tovaru zisteného fyzickou inventúrou

 

2102,00

 

132

 

504

 

Rozdiely v účtovaní materiálu spôsobom A a spôsobom B


Opis účtovného prípadu

 

Spôsob A

 

Spôsob B

 

Účtovanie v priebehu účtovného obdobia:

 

 

 

 

 

1. Faktúra za dodávku materiálu

 

111/321

 

501/321

 

2. Preprava materiálu (výdavkový pokladničný doklad)

 

111/211

 

501/211

 

3. Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene (príjemka)

 

112/111

 

--------

 

4. Spotreba materiálu vo výrobe (výdajka)

 

501/112

 

--------

 

Účtovanie na konci účtovného obdobia:

 

 

 

 

 

5. Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 112 do spotreby

 

--------

 

501/112

 

6. Stav materiálu zistený fyzickou inventúrou

 

--------

 

112/501

 

7. Zaúčtovanie inventarizačného rozdielu na materiáli

 

 

 

 

 

a) manka

 

549/112

 

549/501

 

b) živelnej pohromy (mimoriadna udalosť)

 

582/112

 

582/501

 

Rozdiely v účtovaní tovaru spôsobom A a spôsobom B

Opis účtovného prípadu

 

Spôsob A

 

Spôsob B

 

Účtovanie v priebehu účtovného obdobia:

 

 

 

 

 

1. Faktúra za dodávku tovaru

 

131/321

 

504/321

 

2. Preprava tovaru (výdavkový pokladničný doklad)

 

131/211

 

504/211

 

3. Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene (príjemka)

 

132/131

 

--------

 

4. Vyskladnenie tovaru zo skladu pri predaji (výdajka)

 

504/132

 

--------

 

Účtovanie na konci účtovného obdobia:

 

 

 

 

 

5. Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 132 do spotreby

 

--------

 

504/132

 

6. Stav tovaru zistený fyzickou inventúrou

 

--------

 

132/504

 

7. Zaúčtovanie inventarizačného rozdielu na tovare

 

 

 

 

 

a) manka

 

549/132

 

549/504

 

b) živelnej pohromy (mimoriadna udalosť)

 

582/132

 

582/504

 

Spotreba energie a neskladovateľných dodávok

Na účte 502 - Spotreba energie sa účtujú náklady účtovnej jednotky za spotrebovanú vodu, paru, plyn a elektrickú energiu. Na účte 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné nákupy, napr. betónové zmesi v stavebnej výrobe, odber vody z vodných tokov na účely zavlažovania a pod.


Č.

 

Dokl.

 

Opis účtovného prípadu

 

Suma

 

MD

 

 

Účtovanie v priebehu účtovného obdobia

 

1.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru

 

5000

 

132 

 

701

 

2.

 

PFA

 

Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup tovaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) fakturovaná cena

 

3000,00

 

504

 

-

 

 

 

 

 

b) DPH

 

600,00

 

343

 

-

 

 

 

 

 

c) cena spolu

 

3600,00

 

-

 

321

 

3.

 

IÚD

 

Preprava tovaru uskutočnená vlastným motorovým vozidlom (vo vlastnej réžii)

 

200,00

 

504

 

622

 

Účtovanie pri uzavretí účtovných kníh

 

6.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru do nákladov na účet 504

 

5000,00

 

504

 

132

 

7.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie inventarizačného rozdielu – manka na tovare nad stanovenú normu prirodzených úbytkov

 

14,00

 

549

 

504

 

8.

 

IÚD

 

Zaúčtovanie konečného zostatku tovaru zisteného fyzickou inventúrou

 

2102,00

 

132

 

504

 

Opravná položka k zásobám

Na ťarchu účtu 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám sa účtuje tvorba opravnej položky k zásobám (okrem zásob vlastnej výroby, kde sa tvorba opravnej položky účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob).

Zúčtovanie opravnej položky môže byť z dôvodu:

 1. vyradenia zásob z účtovníctva,

 2. úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob.


Č.

 

Dokl.

 

Opis účtovného prípadu

 

Suma

 

MD

 

D

 

1.

 

PFA

 

Prijatá faktúra za externé dodávky všetkých druhov energií - elektrickej energie, vody, plynu, pary:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) fakturovaná cena

 

12000,00

 

502

 

-

 

 

 

b) DPH

 

2400,00

 

343

 

-

 

 

 

c) cena spolu

 

14400,00

 

-

 

321

 

2.

 

PFA

 

Prijatá faktúra za neskladovateľné dodávky - betónovú zmes:

 

  

 

 

 

  

 

 

a) fakturovaná cena

 

10000,00

 

503

 

-

 

 

b) DPH

 

2000,00

 

343

 

-

 

 

c) cena spolu

 

12000,00

 

-

 

321

 


Opravná položka k zásobám sa vytvára vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou, ktorá sa stanoví ako predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenia a predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou.

Účtovanie opravnej položky k zásobám

Tvorba opravných položiek k zásobám

 

MD

 

D

 

1. k materiálu

 

505

 

191

 

2. k nedokončenej výrobe

 

611

 

192

 

3. k polotovarom vlastnej výroby

 

612

 

193

 

4. k výrobkom

 

613

 

194

 

5. k zvieratám

 

614

 

195

 

6. k tovaru

 

505

 

196

 

Zúčtovanie opravných položiek k zásobám z dôvodu vyradenia, úbytku zásob, ak došlo k spotrebe alebo inému úbytku materiálu sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej osnovy 19 – Opravné položky k zásobám zo súvzťažným zápisom v prospech účtu 112 – Materiál na sklade, ak došlo k predaju alebo inému úbytku tovaru, v prospech účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach a 133 – Nehnuteľnosť na predaj, ak došlo k úbytku zásob vlastnej výroby v dôsledku predaja , spotreby alebo iného úbytku, v prospech účtu 12 – Zásoby vlastnej výroby.

 

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu spotreby, predaja alebo iného úbytku zásob

 

MD

 

D

 

1. k materiálu

 

191

 

112

 

2. k nedokončenej výrobe

 

192

 

121

 

3. k polotovarom vlastnej výroby

 

193

 

122

 

4. k výrobkom

 

194

 

123

 

5. k zvieratám

 

195

 

124

 

6. k tovaru

 

196

 

132

 

Zúčtovanie opravných položiek k zásobám, ktorých úbytok už bol zaúčtovaný v účtovníctve, sa môže účtovať na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu,542- Predaný materiál alebo iného nákladového účtu, kde bol úbytok materiálu zaúčtovaný, v prospech účtu 504 – Predaný tovar, 507 – Predaná nehnuteľnosť alebo iného, kde bol úbytok tovaru zaúčtovaný, v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 61 alebo nákladového účtu, na ktorom bol úbytok zásob vlastnej výroby zaúčtovaný.

Zúčtovanie opravných položiek

 

MD

 

D

 

1. k materiálu

 

191

 

501,542,5…

 

2. k nedokončenej výrobe

 

192

 

611

 

3. k polotovarom vlastnej výroby

 

193

 

612

 

4. k výrobkom

 

194

 

613

 

5. k zvieratám

 

195

 

614

 

6. k tovaru

 

196

 

504,543,5…

 

Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob účtujeme v zaniknutej sume na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám so súvzťažným zápisom v prospech účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmena vnútroorganizačných zásob. K tomuto dochádza vtedy, ak zanikla príčina nadbytočnosti zásob, prípadne sa dosiahla úspora nákladov na dokončenie výrobkov oproti predpokladaným nákladom, teda sa predpokladané zníženie úžitkovej hodnoty zásob nepotvrdilo.

Účtovanie pri zániku opodstatnenosti

 

MD

 

D

 

1. k materiálu a tovaru

 

191,196

 

505

 

2. k zásobám vlastnej výroby

 

192,193,

194,195

 

611,612,

613,614

 

Príklad: Opravná položka k tovaru ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka má na sklade tovar, ktorého obstarávacia cena zaúčtovaná na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach je vo výške 10 000 €, pričom jeho predajná cena je vo výške 13 000 €.

Ide o tovar, ktorý sa nedarí odpredať už dlhšiu dobu, pretože konkurenčný obchod doviezol lacnejší tovar z Číny, ktorý však nemá takú kvalitu. Účtovná jednotka sa rozhodla, že ho ponúkne obchodu tovar za nižšiu cenu, pričom nedochádza k definitívnemu zníženiu ocenenia, pretože predpokladá, že zákazníci v budúcnosti budú znova posudzovať kvalitu.

Je predpoklad, že predajná cena bude vo výške 9 500 €, náklady na predaj budú vo výške 500 €, čo znamená, že čistá realizačná hodnota zásob je vo výške 9000 €.

Výška opravnej položky : 10 000 – 9000 = 1000 €.

Účtovná jednotka musí vytvoriť opravnú položku k tovaru vo výške