dnes je 18.6.2021

Input:

Obstarávanie a oceňovanie zásob - príklady

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1 Obstarávanie a oceňovanie zásob - príklady

Ing. Marián Muzyka

Ing. Ivan Bulánek


Účtovanie obstarania zásob

Účtovná jednotka nakúpila materiál od dodávateľa, pričom bolo potrebné tento materiál prepraviť na sklad. Prepravu obstarávaného materiálu zabezpečil dodávateľ. Účtovná jednotka o obstaraní materiálu účtuje nasledovným spôsobom:

Z uvedeného vyplýva, že vedľajším nákladom na obstaranie bola v tomto prípade preprava. Táto navýšila finálnu obstarávaciu cenu o 1 EUR / ks bez DPH a bola zahrnutá v ocenení materiálu pri jeho zaskladnení na sklad.


Ocenenie vlastnými nákladmi

Na výrobu 1 ks výrobku A potrebuje účtovná jednotka 2 ks materiálu A v cene 5 EUR/ks, 4 ks materiálu B v cene 3 EUR/ks, 2 normohodiny práce v cene 5 EUR/hod, réžie výrobku A boli stanovené nasledovne: výrobná réžia 2 EUR/ks, správna réžia 1 EUR/ks, odbytové náklady 1 EUR/ks. Účtovná jednotka podľa internej smernice oceňuje výrobky priamymi nákladmi a všetkými réžiami, okrem zisku.

Cenu výrobku A pre účely ocenenia vypočítame nasledovne:

Pri účtovaní o pohyboch výrobku A účtovná jednotka použije cenu 36 EUR.


Ocenenie metódou váženého aritmetického priemeru

Spoločnosť Píla, s.r.o. má k 1. aprílu na účte 112-Materiál na sklade zaúčtovanú sumu 1.000 EUR. Tento stav zodpovedá stavu guľatiny na sklade, ktorá je evidovaná na analytickom účte 112.001. K 1. aprílu bolo na sklade evidovaných 10 ks guľatiny pričom každá vážila 100 kg. Vzhľadom na rôznorodosť veľkostí guľatiny spoločnosť eviduje vo svojej skladovej evidencii guľatinu v kg.

K 1.4. bolo na sklade 1.000 kg guľatiny v cene 1 EUR/kg. Spoločnosť nemá na sklade žiadny iný materiál, a ocenenie materiálu v sebe zahŕňa všetky vedľajšie náklady spojené z jeho obstaraním.

V mesiaci apríl nastali na sklade materiálu tieto pohyby:

Ocenenie zásob na sklade k 30.4. a ocenenie spotreby materiálu za mesiac apríl vypočítame pre jednotlivé typy váženého aritmetického priemeru nasledovne:


1. Vážený aritmetický priemer – periodický

V tomto prípade účtovná jednotka bude počas mesiaca výdaj do spotreby sledovať len v naturálnych jednotkách pričom nákupy sa budú sledovať v EUR . K 30.4. následne účtovná jednotka vypočíta vážený aritmetický priemer nasledovne:

Priemerná cena 1 kg guľatiny obstaranej v apríli je 1,14 EUR.

Celková spotreba v danom mesiaci predstavuje 5.700 kg ocenených 1,14 EUR/kg je 6.498 EUR

Konečný zostatok guľatiny je 1.100 kg * 1,14 EUR/kg = 1.254 EUR.

2. Vážený aritmetický priemer - priebežný

Vychádzame z toho istého zadania ako v predošlom príklade. Nakoľko sa pri priebežnej metóde prepočítava cena, ktorou sa materiál oceňuje pri každom prírastku riešenie sme uviedli do tabuľky:

Jednotlivé priemerné ceny použité pre ocenenie guľatiny sme vypočítali nasledovne:


Rozdiel medzi oboma metódami je hlavne v dávkovom účtovaní, ktoré je možno vidieť hlavne pri prvej metóde, kedy sme použili celomesačný priemer. V našom príklade vznikol rozdiel medzi zostatkami tohto istého materiálu pri tých istých podmienkach vo výške 1.254 – 1.221 = teda 33 EUR. Výhody a nevýhody tej ktorej metódy závisia od typu odvetvia, v ktorom účtovná jednotka pôsobí. Medzi najväčšie nevýhody priebežnej metódy patrí určite vysoká náročnosť prepočtu na dennej báze, ktorá zvyšuje nároky na software spoločnosti ako aj na používateľov tohto softwaru. Naopak účtovnej jednotke môže poskytnúť presnejšie informácie o pohyboch jej materiálu.


Ocenenie metódou FIFO – first in first out

Pre lepšiu ilustráciu a následne porovnanie opäť vychádzame zo zadania predchádzajúceho príkladu, ktorý ilustroval použitie metódy váženého aritmetického priemeru. Údaje o pohybe guľatiny pri použití metódy FIFO uvádzame v tabuľke:

Pri použití metódy FIFO sa následne jednotlivé pohyby zaúčtujú pri použití nasledovných cien:

V tabuľke sú zvýraznené prípady, kde bolo nutné rozlíšiť guľatinu v závislosti od ceny, za ktorú bola