dnes je 18.6.2021

Input:

Opravy chýb minulých účtovných období

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5 Opravy chýb minulých účtovných období

Ing. Jitka Meluchová

PhD.

Ing. Ivan Bulánek

Chyba

Náklady a výnosy sa účtujú v zásade vždy do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. V praxi sa však stáva, že dôjde k chybe. Ak sa zistí, že v predchádzajúcich účtovných obdobiach neboli niektoré náklady alebo výnosy zaúčtované, prípadne boli zaúčtované v nesprávnej výške, musí sa zaúčtovať oprava ihneď po zistení chyby.


Ak dochádza k oprave chýb minulých účtovných období, pričom ide o také náklady (výdavky), ktoré sú uznaným daňovým výdavkom, alebo ide o také výnos (príjmy), ktoré sú zdaniteľným príjmov, tieto sa podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov zahrnú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, a to aj napriek skutočnosti, že v účtovníctve sú zaúčtované v bežnom účtovnom období.

Z daňového pohľadu je nepodstatné, či ide o opravy významných chýb minulých rokov účtovaných na ťarchu alebo v prospech nerozdeleného zisku alebo neuhradenej straty alebo opravy nevýznamných chýb účtovaných do nákladov alebo výnosov. Opravy chýb v účtovníctve sa do základu dane príslušného zdaňovacieho obdobia premietnu podaním dodatočného daňového priznania k dani z príjmov.

 

Oprava pred schválením účtovnej závierky

Ak sa chyba vzťahuje na bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a účtovná závierka ešte nebola schválená valným zhromaždením spoločnosti, je možné otvoriť účtovné knihy, zaúčtovať príslušné opravy a zostaviť novú (správnu) účtovnú závierku (§ 16 ods. 10 zákona o účtovníctve), aby sa zabezpečil verný a pravdivý obraz účtovníctva.


V tomto prípade má účtovná jednotka povinnosť uložiť na daňový úrad aj schválenú účtovnú závierku, nakoľko sa líši od zostavenej účtovnej závierky, ktorá bola odovzdaná spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov právnických osôb.

V prípade, ak zaúčtované opravy spôsobili, že daňová povinnosť bude vyššia (alebo daňová strata nižšia), ako boli vykázané v pôvodnom daňovom priznaní, musí daňovník ako už bolo vyššie uvedené podať dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie sa musí podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa skutočnosti ovplyvňujúce daňovú povinnosť zistili. Ak došlo k zvýšeniu daňovej povinnosti, je v tomto termíne suma vypočítanej dane aj splatná.

Ak zaúčtované opravy spôsobili zníženie daňovej povinnosti (alebo zvýšenie daňovej straty), daňovník môže podať dodatočné daňové priznanie.

 

Oprava po schválení účtovnej závierky

Ak účtovná závierka už bola schválená, nesmie účtovná jednotka už otvárať účtovné knihy. V tom prípade sa oprava účtovania zaúčtuje v tom účtovnom období, v ktorom sa chyba zistila. Spôsob účtovania opráv závisí od toho, či sa jedná o nevýznamné alebo významné sumy opráv.

V prípade nevýznamných súm opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období, účtujú sa opravy ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia a to na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov, kam vecne patria, spravidla v rámci hospodárskej činnosti účtovnej jednotky (§ 5 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov).

V prípade významných súm opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období, účtujú sa na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov tzn. v rámci vlastného imania spoločnosti (§ 59 ods. 14 postupov účtovania pre podnikateľov).

 


Zaúčtovanie nevýznamných opráv teda ovplyvní výsledok hospodárenia v účtovnom období, v ktorom sa chyby zistili a zaúčtovanie významných opráv neovplyvní výsledok hospodárenia, ale iba výšku vlastného imania v účtovnom období, v ktorom sa chyby zistili. Zaúčtovanie opráv v súlade s platnými účtovnými predpismi však ešte neznamená, že chyby sú daňovo vysporiadané.


Nakoľko zákon o účtovníctve bližšie nešpecifikuje prípady, pri ktorých je možné účtovné knihy opätovne otvárať, treba predpokladať, že účtovné jednotky tak urobia iba vo výnimočných prípadoch a že toto ustanovenie sa nebude v praxi zneužívať.


Pri účtovaní opráv chýb minulých období sa často vyskytuje otázka „Kedy je chyba významná?“. Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Podľa zákona o účtovníctve Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke, alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke, mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa(§ 17 ods. 9).


Uvedená definícia je pomerne všeobecná. Núti zvažovať zostavovateľa účtovnej závierky, aká hodnota v konkrétnej účtovnej závierke môže ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa informácií z účtovnej závierky.

Slovenské predpisy nedefinujú presnejšie používateľov informácií z účtovnej závierky. Podľa Koncepčného rámca medzinárodných účtovných štandardov sa za používateľov informácií z účtovnej závierky považujú najmä: súčasní a potenciálni investori, zamestnanci, poskytovatelia úverov a pôžičiek, dodávatelia a iní obchodní veritelia, zákazníci, vlády a ich orgány, verejnosť.

 

Hladina významnosti

Pri zvažovaní, ktorú sumu považovať za významnú, je možné použiť podobný postup, aký používajú audítori pri stanovení hladiny významnosti. Stanovenie hladiny významnosti je vždy založené na úsudku audítora. Audítor však pre svoje rozhodovanie, ako pomocnú informáciu používa určité informácie, ktoré vychádzajú z údajov konkrétnej účtovnej závierky. V praxi sa často