dnes je 18.6.2021

Input:

Obstarávanie a oceňovanie zásob

8.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Obstarávanie a oceňovanie zásob

Ing. Marián Muzyka; doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová

Formy obstarania

V praxi sa stretávame s rôznymi formami obstarania zásob:

  • nákupom,

  • vlastnou výrobou (aktiváciou),

  • bezodplatným nadobudnutím (darom, preradením z osobného užívania do podnikania, novo zistené pri inventarizácii).

V závislosti od formy obstarania rozlišujeme následne tieto druhy cien:

  • obstarávaciu cenu,

  • ocenenie vlastnými nákladmi,

  • ocenenie reálnou hodnotou.

Obstarávacia cena

Cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (od 1. 1. 2016 zmenená definícia v zákone o účtovníctve).

Obstarávacia cena sa používa pri ocenení nakupovaných zásob. Pri obstarávacej cene rozlišujeme tieto dve zložky:

1. cena obstarania – je cena, za ktorú sa zásoby skutočne obstarali, obsahuje predovšetkým kúpnu cenu materiálu, polotovarov, tovaru alebo zvierat. V prípade, že účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty do ceny obstarania zahrnie aj príslušnú čiastku dane. Cena obstarania môže byť znížená o prípadne zľavy a skontá.

2. náklady súvisiace s obstaraním – týmito nákladmi sú predovšetkým:

  • externé náklady, ktoré boli bezprostredne vynaložené v súvislosti s obstaraním materiálu, tovaru, polotovarov alebo zvierat. Patria sem napr. prepravné náklady, provízie za sprostredkovanie kúpy, clo, poistné prepravy alebo nákupu a podobne;

  • vnútropodnikové služby – súvisiace s obstaraním a spracovaním zásob. Najčastejšou vnútropodnikovou službou je preprava materiálu alebo tovaru. Z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob, sa do obstarávacej ceny aktivuje len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu podľa § 43 ods. 2 a 4 postupov účtovania v PÚ.

Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba.

Kurzové rozdiely nie sú nikdy súčasťou obstarávacej ceny zásob .

Ocenenie vlastnými nákladmi

Vlastnými nákladmi sa oceňujú vždy zásoby vytvorené vlastnou činnosťou. Ohodnotenie vlastnej výroby závisí od typu účtovnej jednotky. Pri zásobách vlastnej výroby, ktorých súčasťou sú aj zvieratá, sa v zákone o účtovníctve uvádza, že vlastnými nákladmi sú priame náklady vynaložené na výrobu a inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť. Podľa toho potom ocenenie vlastnými nákladmi môže v sebe zahŕňať priame a aj časť nepriamych nákladov z kalkulačného vzorca.

Vlastné náklady pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sa ocenia buď vo svojej skutočnej výške, alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov, a preto sú takmer zhodné so skutočnými vlastnými nákladmi.

Finančné náklady (úroky z úverov čerpaných na obstaranie zásob) sa do ocenenia vlastnej výroby zahŕňajú len v prípade, že sa priamo viažu k zásobám a k obdobiu, v ktorom boli zásoby vyrobené a účtovná jednotka svoje rozhodnutie uvedie vo vnútornom predpise.

Vlastnými nákladmi sa oceňuje nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, príchovky a prírastky zvierat ako aj materiál a tovar, ak je vyrábaný v réžii podniku.

Na základe prechodných ustanovení zákona o účtovníctva sa oceňovanie príchovkov a prírastkov zvierat prvýkrát použije len na nové príchovky a prírastky, ktoré účtovnej jednotke vzniknú v účtovnom období:

a) kalendárneho roka, ktorý začína 1.1.2016

b) hospodárskeho roka, ktorý začína v priebehu roka 2016

Účtovná jednotka, ktorá mala ocenené zvieratá k 31.12.2015 reprodukčnou obstarávacou cenou, tieto k 01.01.2016 nepreceňuje na vlastné náklady.

Účtovná jednotka o zmene metódy oceňovania príchovkov a prírastkov zvierat zároveň informuje v poznámkach k účtovnej závierke.


Vlastné náklady pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sa ocenia buď vo svojej skutočnej výške, alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych (plánových) kalkulácií. Takto určené náklady sú náklady určené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.

Kalkulačný vzorec

Nižšie uvádzame príklad kalkulačného vzorca v jeho všeobecnej podobe.

Reprodukčná obstarávacia cena od 1. 1. 2016 zanikla

Zásoby vo všetkých prípadoch bezodplatného nadobudnutia sa oceňujú reálnou hodnotou.

Reálnou hodnotou jednotlivej zložky zásob alebo súboru rovnorodých zložiek zásob sa v znení novely zákona o účtovníctve rozumie (§ 27 ods. 2 ZoÚ):

a) trhová cena,

b) hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je trhová cena známa,

c) hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa písmena b), alebo

d) posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa písmen a) až c), alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke.


Účtovná jednotka si oceňovací model môže vytvoriť sama, vychádzajúc z odbornej literatúry, zo svojich poznatkov a zo zásad matematického modelovania. Zložitosť modelu bude závisieť aj od zložitosti majetku, ktorého cenu odhadujeme, napríklad pri oceňovaní inventarizačných prebytkov môžeme použiť oceňovací model, ktorý bude vychádzať z výdavkového prístupu (budeme zisťovať cenu najvýhodnejšej kúpy z hľadiska oceňujúcej účtovnej jednotky t.j. berieme do úvahy vzdialenosť k predajcovi, parametre produktu najviac sa blížiace oceňovanému produktu upravenú o mieru opotrebenia produktu), resp. aj v prípade darovaného majetku možno odporučiť ocenenie na základe výdavkového prístupu,  ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok; zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu. komplikovanejšie to bude pri majetku, ktorý je už o  niečo komplikovanejší ako sú napríklad deriváty a ďalšie finančné nástroje, tu už budeme musieť požiť komplikovanejšie oceňovacie modely (napríklad pre ocenenie opcií sa používajú pomerne zložité opčné modely), resp. bude potrebné využiť služby poradenskej firmy.

Zásoby nadobudnuté zámenou sa ocenia reálnou hodnotou. Pri účtovaní zámeny sa primerane postupuje ako účtovaní kúpy a predaja. Rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobudnutých zásob a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje úbytok tohto majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.

Oceňovanie úbytku zásob

Postupy účtovania v § 22 jasne definujú postup, akým sa môže oceňovať úbytok zásob rovnakého druhu, a to buď:

1. V ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov, pričom vážený aritmetický priemer sa prepočítava minimálne raz za mesiac.

2. Keď prvá