Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2020

18.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.126 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2020

Ing. Ivana Glazelová

Preddavok na daň je definovaný v § 2 písm. u) ZDP ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie (§ 51c ods. 1 ZDP).

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na daň”) upravuje § 42 ZDP.

V súlade s § 47 ZDP sa preddavky na daň zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.


Poznámka: Podľa § 47 ZDP účinného od 1. 1. 2020 sa všetky prepočty podľa tohto zákona vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

Podľa § 47 ods. 1 ZDP účinného do 31. 12. 2019 sa preddavky na daň zaokrúhľovali na eurocenty nadol.

Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia

V § 42 ods. 1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDPpresiahla sumu 16 600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§ 42 ods. 1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca,

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDPpresiahla sumu 5 000 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§ 42 ods. 2 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.


Poznámka: Od 1. 1. 2020 sa v § 42 ods. 2 ZDP zvýšila spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 21 ZDP sa § 42 ods. 2 v znení účinnom od 1. 1. 2020 použije prvýkrát pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. 1. 2020.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona (§ 42 ods. 6 ZDP).


Poznámka: Od 1. 1. 2020 sa podľa § 42 ods. 6 ZDP pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vychádza zo sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň. Do 31. 12. 2019 sa používala na výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Takto vypočítaná daň sa zníži o úľavy vyplývajúce z tohto zákona. Do 31. 12. 2019 sa daň znižovala nielen o úľavy, ale aj o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 ZDP odpočítavanú ako preddavok na daň. Podľa prechodného ustanovenia § 52zzd ods. 2 ZDP sa § 42 ods. 6 v znení účinnom od 1. 1. 2020 prvýkrát použije pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

V súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”), ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti preddavku na daň sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

V roku 2020 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:

 • február 2020 na 2. 3. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 29. 2. 2020),

 • máj 2020 na 1. 6. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 5. 2020),

 • október 2020 na 2. 11. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 10. 2020).


Daňovník – právnická osoba, uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019 (ďalej len „zdaňovacie obdobie 2019”), tlačivo č. MF/014001/2019-721, v riadku (ďalej len „r.”) 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 50 000 €. V akej výške je daňovník povinný platiť preddavky na daň?

Riešenie:

Daňovník je povinný platiť počnúc prvým mesiacom roka 2020 mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 z tejto dane, tzn. vo výške 4 166,67 € (1/12 z 50 000 €), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca.


Daňovník – právnická osoba, uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 6 250 €. V akej výške je daňovník povinný platiť preddavky na daň?

Riešenie:

Daňovník je povinný v roku 2020 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 z tejto dane, tzn. vo výške 1 562,50 € (1/4 zo 6 250 €), ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.


Daňovník – právnická osoba, má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021. Daňovníkovi v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné preddavky na daň?

Riešenie:

Preddavky na daň u daňovníka s hospodárskym rokom, ktorý začne 1. 2. 2020 a skončí 31. 1. 2021, sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 30. 4. 2020, 31. 7. 2020, 2. 11. 2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 10. 2020) a 1. 2. 2021 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31. 1. 2021).

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím podľa § 42 ods. 10 ZDP, preddavky na daň neplatí:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDPnepresiahla 5 000 € [§ 42 ods. 3 písm. a) ZDP],

Od 1. 1. 2020 sa v § 42 ods. 3 ZDP zvýšila hranica pre neplatenie preddavkov na daň zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Podľa prechodného ustanovenia § 52zza ods. 21 ZDP sa § 42 ods. 3 v znení účinnom od 1. 1. 2020 použije prvýkrát pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6 ZDP,

 • daňovník podľa § 42 ods. 8 ZDP, tzn. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Tento daňovník sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní [§ 42 ods. 3 písm. c) ZDP].

Platenie preddavkov na daň

ZDP v § 42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň:

 • do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na základe poslednej známej daňovej povinnosti a

 • po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP neustanovuje inak (§ 49 ods. 2 ZDP). V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje na základe oznámenia alebo žiadosti daňovníka za podmienok uvedených v § 49 ods. 2 a 3 ZDP.

V roku 2020 má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 do 31. 3. 2020 za predpokladu, že nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (§ 42 ods. 7 ZDP).

Ustanovenie § 42 ods. 7 ZDP upravuje poslednú známu daňovú povinnosť na účely platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania. Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane použitia sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu ZDP sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €,

 • 21 % pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzd ods. 1 ZDP sa znížená sadzba dane prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Pri platení preddavkov na daň počnúc 1. 1. 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 (tzn. do 31. 3. 2020 za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) sa vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018, pričom pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti sa základ dane znížený o daňovú stratu (r. 500 tohto daňového priznania) prepočíta sadzbou dane uvedenou v tomto v daňovom priznaní, tzn. 21 % a odpočítajú sa úľavy vyplývajúce zo ZDP (r. 610 tohto daňového priznania), tzn. daň na účely určenia výšky platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 sa vypočíta:

(r. 500 x 21 %) – r. 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018.

Z takto prepočítanej poslednej známej daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.


Upozornenie: Daňovník nemôže vychádzať zo sumy uvedenej v r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018, nakoľko za uvedené zdaňovacie obdobie sa daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 ZDP vypočítala ako (r. 500 x 21 %) – (r. 610 + r. 710 + r. 1030) a preddavky na daň sa zaokrúhľovali na eurocenty nadol.

Od 1. 1. 2020 sa zmenil spôsob výpočtu dane na účely určenia výšky preddavkov na daň. Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie 2018, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, tzn. (r. 500 x 21 %) – r. 610 a preddavky na daň za zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta.


Na základe akej daňovej povinnosti budú platené preddavky na daň v roku 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019?

Riešenie:

Daňovník – právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorý nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, pri platení preddavkov na daň v roku 2020, do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, tzn. do 31. 3. 2020, vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018, na výpočet ktorej sa použila sadzba dane 21 %, zníženej o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, tzn. (r. 500 x 21 %) – r. 610. Z tejto daňovej povinnosti sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP, vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá je definovaná v § 42 ods. 6 ZDP.

Preddavky na daň v zdaňovacom období 2020 splatné po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, tzn. po 31. 3. 2020 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), sa vypočítajú z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 1110 – Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň.

Pri určení hodnoty v r. 1110 sa vychádza zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v r. 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 (21 %) a následne sa odpočíta hodnota uvedená v r. 610 – Úľava na dani, tzn. r. 1110 = (r. 500 x 21 %) – r. 610 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.

Z takto vypočítanej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania v roku 2020.


Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 v r. 500 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 58 500 €, v r. 610 vykáže úľavu na dani podľa § 30a ZDP vo výške 5 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na daň v roku 2020 po lehote na podanie daňového priznania?

Riešenie:

Daňovník v r. 1110 daňového priznania uvedie daň vo výške 7 285 € [(58 500 x 21 %) – 5 000], z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2020 štvrťročné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: