Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1.1.2020

17.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.125 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1.1.2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.”), bolo s účinnosťou od 1. 1. 2020 ustanovenie § 34 ZDP zmenené a doplnené. V dôsledku vykonaných úprav sa napr. zvýšila suma poslednej známej daňovej povinnosti, po prekročení ktorej je fyzická osoba povinná platiť preddavky na daň a zjednodušil sa spôsob výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti rozhodujúcej pre platenie preddavkov na daň.

V zmysle ustanovenia § 52zza ods. 19 ZDP, ktoré je prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1. 1. 2020, do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 ZDPv roku 2020 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. 12. 2019. Znamená to, že úpravy vykonané zákonom č. 301/2019 Z. z. v § 34 ZDP sa uplatnia pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia podľa § 34 ZDP v roku 2020.

Povinnosť platiť preddavky na daň

V ustanovení § 2 písm. u) ZDP je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach ZDP.


Poznámka: Vyberanie a platenie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti je od 1. 1. 2020 komplexne upravené v § 35 a nasl. ZDP. Vzhľadom na zmenu vykonanú zákonom č. 301/2019 Z. z. (v § 34 sa vypustili odseky 6 a 7 a § 35 sa doplnil odsekmi 10 až 12) je v § 35 ZDP obsiahnutá aj právna úprava týkajúca sa výpočtu a platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP daňovníkmi, ktorí vykonávajú závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP. Predmetná úprava sa v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52zza ods. 19 ZDP uplatní pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020.

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň daňovníkom dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňovník”) závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa znenia ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 €. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 ZDP.


Poznámka: V dôsledku zmeny vykonanej zákonom č. 301/2019 Z. z. v § 34 ods. 1 ZDP sa s účinnosťou od 1. 1. 2020 suma poslednej známej daňovej povinnosti, po prekročení ktorej vzniká povinnosť platiť preddavky na daň, zvyšuje zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €. Uvedená zmena sa v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52zza ods. 19 ZDP uplatní pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020.

Podľa § 51c ZDP preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Z ustanovenia § 34 ods. 7 ZDP vyplýva, že správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP. Na postup správcu dane pri vrátení takto zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň sa použijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

Preddavky na daň štvrťročné, mesačné a ich splatnosť

Preddavky na daň delíme na štvrťročné a mesačné:

  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 € a nepresiahla 16 600 €, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

  • Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Tieto preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Preddavkové obdobie

V zmysle § 34 ods. 1 ZDPpreddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Na trvanie preddavkového obdobia má vplyv skutočnosť, či:

  • daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v súlade so znením § 49 ZDP,

  • posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja – v takomto prípade za posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa v nadväznosti na § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

Napríklad, ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, potom preddavkové obdobie po podaní daňového priznania za rok 2019 sa začne 1. 4. 2020 a skončí sa 31. 3. 2021, ale len v prípade, ak nebude mať daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania ani za rok 2020.

Výpočet preddavkov na daň

Na výšku preddavkov na daň má vplyv posledná známa daňová povinnosť vypočítaná podľa § 34 ods. 5 ZDP.

Posledná známa daňová povinnosť

Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov na daň sa podľa § 34 ods. 5 ZDProzumie daň vypočítaná:

  • zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní,

  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.


Poznámka: S účinnosťou od 1. 1. 2020 (zmeny boli vykonané zákonom č. 301/2019 Z. z.) výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje štruktúra základu dane daňovníka. Do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP ani príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 ZDP. Výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 ZDP ani výška daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa od 1. 1. 2020 neuplatňuje progresívna sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň platia, a uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %.


Upozornenie: Výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) ani príjem (základ dane), ktorý daňovníkovi plynul v predchádzajúcom zdaňovacom období zo zdrojov v zahraničí, pri ktorom daňovník uplatnil na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov. To znamená, že daňovníkom, ktorým v roku 2019 plynuli zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aj zo zdrojov v zahraničí, a ktorí budú zamedzovať dvojitému zdaneniu týchto príjmov na riadku 82 daňového priznania, môže v dôsledku zmeny výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň v nasledujúcom preddavkovom období.

K uvedenému môže dôjsť aj v prípade, že takíto daňovníci nebudú mať žiadne ďalšie zdaniteľné príjmy (okrem príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré vynímajú zo zdanenia) a ktorých daň na úhradu je 0 €. V takomto prípade daňovníci môžu postupovať podľa ustanovenia § 34 ods. 4 ZDP a požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak.

Uvedené zmeny sa v nadväznosti na prechodné ustanovenie § 52zza ods. 19 ZDP uplatnia pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020.

Výpočet preddavkov na daň

V preddavkovom období začínajúcom od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v roku 2020 do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 v roku 2021 sa platia preddavky na daň podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej:

  • zo základu dane (ČZD) zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku 55 daňového priznania typu B za rok 2019 (MF/013999/2019-721),

  • pri použití sadzby dane vo výške 19 %.


Daňovníčka popri zamestnaní podniká na základe živnostenského oprávnenia a v roku 2019 dosiahla aj iné druhy príjmov, preto podáva daňové priznanie typu B. Syn študoval na vysokej škole dennou formou, v máji 2019 štúdium úspešne ukončil vykonaním štátnej záverečnej skúšky. Daňovníčka si dodatočne v daňovom priznaní uplatňuje za mesiace január až máj nárok na daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 ZDP vo výške 110,85 € (22,17 € x 5 mesiacov), lebo splnila aj ďalšie podmienky na jeho uplatnenie.

V daňovom priznaní typu B má na príslušných riadkoch vyplnené nasledovné údaje:

Riadok Údaje Suma v € 
r. 40  Základ dane (ČZD) (r. 38 – r. 39)  9 352,80 €  
r. 55  Znížený ČZD z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období maximálne do sumy v r. 47 (r. 47 – r. 54)  30 600,55 €  
r. 65  Základ dane (ČZD) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP 2 500,00 €  
r. 79  Suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP -  
r. 82  Úhrn vyňatých príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP [základov dane (+) a daňových strát (-)]  -  
r. 106  Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) podľa § 33 ZDP 110,85 €  

V rámci údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2019 ovplyvňuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti len suma uvedená v riadku 55 tohto typu daňového priznania:

Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná sadzbou dane vo výške 19 % zo sumy 30 600,55 € (5 814,1045 €), čo po zaokrúhlení podľa § 47 písm. a) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 predstavuje 5 814,10 €.

Posledná známa daňová povinnosť predstavuje 5 814,10 €, čo je viac ako 5 000 € a menej ako 16 600 €, preto daňovníčka má povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ zo sumy 5 814,10 € (1 453,525 €), čo po zaokrúhlení podľa § 47 písm. b) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 predstavuje štvrťročne po 1 453,53 €.

Ak nebude mať daňovníčka predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, bude v preddavkovom období od 1. 4. 2020 platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 453,53 €.


Poznámka: Zákonom č. 301/2019 Z. z. sa ustanovenie § 47 ZDP, ktoré na účely ZDP


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: