Input:

Výpočet a účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva v roku 2020

19.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.127 Výpočet a účtovanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva v roku 2020

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Zamestnancom je na účely zákona o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 ZZP zákona o zdravotnom poistení a má nárok na príjem zo závislej činnosti.

Pri zamestnávaní zamestnancov je povinnosťou zamestnávateľa platiť a odvádzať z hrubej mzdy priznanej zamestnancovi odvody na zákonné sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne a zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne. Vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj vyčíslenie doplatku poistenia v ročnom zúčtovaní verejného zdravotného poistenia, spôsob použitia vybraného poistenia a ďalšie súvisiace otázky v súvislosti s verejným zdravotným poistením vo vzťahu k verejným zdravotným poisťovniam upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov a vznik povinného poistenia, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania jednotlivých druhov poistenia v súvislosti so sociálnym poistením do Sociálnej poisťovne ako aj nároky poistencov na dávky plynúce z jednotlivých druhov poistení upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zákonné sociálne poistenie

Zákonné sociálne poistenie obsahuje tieto jednotlivé fondy - druhy poistenia: nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, rezervný fond solidarity a poistenie v nezamestnanosti. Garančné poistenie neplatia zamestnávatelia, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov., napr. štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce, zastupiteľské úrady. Zároveň zamestnávateľ neplatí za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, alebo je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 je zvýšený na 7 091,00 € (oproti 6 678,00 € v roku 2019).

Verejné zdravotné poistenie

Fyzická osoba (FO) sa na účely zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) ZZP a v ktorých nie je FO podľa odseku 7 písm. m) a s). Zamestnancom FO nie je počas neospravedlnenej absencie v práci alebo počas neplateného voľna. Počas tohto obdobia zamestnávateľ za neho neodvádza poistné, a ak nemá iného platiteľa poistného, je povinný nahlásiť sa ako samoplatiteľ.

Vymeriavacím základom zamestnanca sú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti. Minimálny preddavok zamestnanca nie je určený, preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z vyplateného príjmu.

Novela zákona o zdravotnom poistení zrušila od 1. januára 2017 maximálny vymeriavací základ na verejné zdravotné poistenie pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie aj v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nielen u SZČO, ale aj u zamestnancov.

Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo zamestnania (zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov), okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Vymeriavacím základom zamestnanca sú všetky príjmy, z ktorých odvedie daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ak zamestnancovi s právom na nepravidelný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorej bol vyplatený príjem zo závislej činnosti počas trvania dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca nie je upravený, napriek tomu zamestnávateľ má podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde zamestnanca. Minimálna mzda pre rok 2020 je ustanovená na 580,00 € (pre 1. stupeň náročnosti práce), ktorá sa pre vyššie stupne náročnosti práce ďalej násobí koeficientom minimálnej mzdy podľa § 120 ods. 4 ZP Zákonníka práce. Za jednu odpracovanú hodinu je to 3,333 €. Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú hrubú mzdu, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť za odpracovaný plný pracovný úväzok. V roku 2019 bola minimálna mzda na úrovni 520 € a minimálna hodinová mzda bola vo výške 2,989 €.

Platenie poistného a preddavku na poistné

Za zamestnanca odvádza preddavok na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne zamestnanca, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku preddavku na zdravotné poistenie a poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec z príjmu zamestnanca a túto spolu s poistným (resp. preddavkom), ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ, odvedie do príslušných poisťovní.

Splatnosť preddavkov na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie zamestnancov je pre zamestnávateľa v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné, resp. preddavok na poistné. Pri nepravidelných príjmoch a príjmoch zúčtovaných po zániku právneho vzťahu je poistné splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. Pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom je poistné splatné do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol. Ak bol príjem zúčtovaný po tejto lehote splatnosti, poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. Platby je potrebné správne identifikovať, aby v poisťovniach boli správne priradené.

Účtovanie preddavkov na zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne:

V prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami účtuje záväzky zo sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, v zákonom určenej výške, ale aj sumy dobrovoľne podnikateľom hradené. Pri tomto účte je dôležitá podrobná analytická evidencia podľa jednotlivých zamestnancov, poisťovní aj druhov poistenia (poistných fondov). Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú:

a) v prospech tohto účtu (strana D) vzniknuté záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, súvzťažnými účtami sú pri sumách odvodov platených zamestnancami, ktoré znižujú ich mzdu na výplatu 331 – Zamestnanci a pri sumách odvodov platených zamestnávateľom za zamestnanca nad rámec hrubej mzdy je to účet 524 – Zákonné sociálne poistenie.

b) na ťarchu tohto účtu (strana MD) sa účtujú úhrady záväzkov zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a preddavkov a záväzkov voči príslušnej zdravotnej poisťovni, resp. nároky na dávky vyplácané sociálnou poisťovňou.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené podklady k vybraným účtovným prípadom súvisiacim s účtovaním platieb zákonného sociálneho poistenia a preddavkov na zákonné zdravotné poistenie niektorých skupín zamestnancov, ktoré sú uvedené v zúčtovacej a výplatnej listine jednotlivých zamestnancov:

Zamestnanci na základe pracovnej zmluvy bez zdravotného postihnutia

Zákonné odvody Max. VZ za jednu osobu Zamestnávateľ
(% z VZ)
 
Účtovanie
MD / D
 
Zamestnanec
(% z VZ)
 
Účtovanie
MD / D
 
Verejné zdravotné poistenie – preddavky nie je určený  10 % 524 / 336 AE 4 % 331 / 336 AE 
Sociálne poistenie – spolu 7 091,00 € 25,2 % 524 / 336 AE 9,4 % 331 / 336 AE 
Nemocenské poistenie  7 091,00 €  1,4 %  524 / 336 AE  1,4 %  331 / 336 AE  
Dôchodkové poistenie:       
- starobné  7 091,00 €  14 %  524 / 336 AE  4 %  331 / 336 AE  
- invalidné  7 091,00 €  3 %  524 / 336 AE  3 %  331 / 336 AE  
Úrazové poistenie  nie je určený  0,8 %  524 / 336 AE  neplatí  -  
Garančné poistenie  7 091,00 €  0,25 %  524 / 336 AE  neplatí  -  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: