dnes je 18.6.2021

Input:

Účtovanie stravných lístkov

22.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Účtovanie stravných lístkov

Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivan Bulánek; Ing. Eva Mihalíková

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce”), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie:

  • poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo

  • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, pričom cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky.

Nárok na poskytnutie stravy má každý zamestnanec, ktorý počas pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. V prípade, že pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie aj ďalšieho teplého jedla.

Podľa § 152 ods. 3 ZP zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Aktuálne Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. zo dňa 9. novembra 2016 o sumách stravného (ďalej len: „Opatrenie”) stanovuje sumu stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín na 4,50 eura. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok aj zo sociálneho fondu.

V prípade poskytnutia stravovacej poukážky, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. 3,38 eura (75 % zo sumy 4,50 eura), podľa znenia aktuálneho Opatrenia.

Daňový pohľad:

Daňovým výdavkom je príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je poskytnutý v súlade s ustanoveniami § 152 ZP o stravovaní zamestnancov. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať zamestnancom stravovanie nad rámec ustanovení Zákonníka práce, ide o položku zvyšujúcu základ dane, príslušná úprava výsledku hospodárenia sa realizuje podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Účtovné zobrazenie:

Stravné lístky sa v podvojnom účtovníctve účtujú na účte 213 – Ceniny, pričom ako majetok účtovnej jednotky podliehajú inventarizácii podľa § 29 až § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Nákup stravných lístkov sa účtuje na ťarchu tohto účtu (strana MD) a vydanie stravných lístkov v prospech účtu (strana D).

Príklad: Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov nakúpila v priebehu mesiaca jún 550 ks stravných lístkov v cene 4,50 eurá za kus. Na základe vnútroorganizačnej smernice v oblasti sociálnej politiky poskytuje zamestnancom:

  • príspevok na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného lístka, ak zamestnanec odpracoval na pravidelnom