Input:

Oznamovacia povinnosť pri zániku daňovej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2020

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.120 Oznamovacia povinnosť pri zániku daňovej povinnosti podľa zákona o dani z motorových vozidiel v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. 1. 2020 (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel”) v prípade motorového vozidla alebo prípojného vozidla kategórie L, M, N a O (ďalej „vozidlo”), ktoré v celom zdaňovacom období nebolo predmetom dane a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo u vozidla neboli uplatňované výdavky spojené s jeho používaním dochádza k zániku daňovej povinnosti.

Zákon o dani z motorových vozidiel v § 8 okrem dôvodov zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia (ods. 2) súčasne v ods. 7 vymedzuje aj osobitnú úpravu zániku daňovej povinnosti, podľa ktorej daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok:

  • vozidlo nespĺňalo podmienku predmetu dane z motorových vozidiel,

  • o vozidle nebolo účtované,

  • vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo

  • u vozidla neboli uplatňované výdavky spojené s jeho používaním.

Ak sú splnené vyššie ustanovené podmienky, daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Zákon o dani z motorových vozidiel zaviedol odkaz pri slovách „o vozidle nebolo účtované” na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve”), pri slovách „v daňovej evidencii” na § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z príjmov”) a pri slovách „neboli uplatňované výdavky spojené s jeho používaním” nie je zavedený odkaz na osobitný predpis.

Posúdenie skutočností podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov v nadväznosti na zánik daňovej povinnosti:

Pri posudzovaní skutočnosti, či o vozidle nebolo účtované, je potrebné vychádzať z príslušných ustanovení zákona o účtovníctve. O vozidle účtuje účtovná jednotka definovaná v § 1 ods. 1 písm. a) ZoÚ zákona o účtovníctve.

V zmysle § 2 ods. 1 ZoÚ zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtuje v sústave:

  • podvojného účtovníctva, pričom je povinná dodržiavať opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve) alebo;

  • jednoduchého účtovníctva pričom je povinná dodržiavať opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve”) ,

  • ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Dňom, kedy účtovná jednotka o vozidle ako o dlhodobom majetku vo svojom účtovníctve neúčtuje, je deň nasledujúci po vyradení vozidla z účtovníctva. Dlhodobý majetok sa v zmysle § 6 ods. 5 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve a v zmysle § 36 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve vyraďuje, napr. predajom, likvidáciou, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov, darovaním, vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania.

Ak účtovná jednotka o vozidle neúčtuje ako o dlhodobom majetku, účtuje o ňom ako o zásobách v súlade s § 10 ods. 26 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve a § 13 ods. 7 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. V tomto prípade je dňom kedy účtovná jednotka o vozidle vo svojom účtovníctve neúčtuje, deň nasledujúci po jeho vydaní do spotreby.

Pokiaľ ide o daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, uvedené účtovanie sa vzťahuje, na motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku, ktorý je definovaný v ustanovení § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Obchodným majetkom fyzickej osoby je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala podľa § 6

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: