dnes je 18.6.2021

Input:

Kapitálové fondy zo zisku

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2 Kapitálové fondy zo zisku

Ing. Martina Mateášová, PhD.; Ing. Jozef Pohlod; Ing. Ivan Bulánek; Ing. Ján Mintál, revidovala 11.05.2018 Ing. Jana Breznická

Fondy v štruktúre pasív podniku sa posudzujú podľa toho, či sa tvoria a dopĺňajú z kapitálových vkladov peňažných a nepeňažných, alebo sa tvoria zo zisku podniku. Fondmi zo zisku sú tie fondy, ktorých zdrojom tvorby je účtovný zisk účtovnej jednotky. Fondy sa netvoria na ťarchu nákladov ani na ťarchu výnosov. Podľa rámcovej účtovej osnovy sa fondy účtujú v rámci účtovej skupiny 42, pričom spôsob tvorby je upravený v ustanovení § 25 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva takto:

Fondy tvorené zo zisku sa účtujú na účtoch:

421 – Zákonný rezervný fond,

422 – Nedeliteľný fond,

423 – Štatutárne fondy,

427 – Ostatné fondy.

Účet 421 – Zákonný rezervný fond

Vytváranie a dopĺňanie rezervného fondu z účtovného zisku podľa Obchodného zákonníka sa účtuje na účte 421. Tvorba rezervného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov v prospech účtu 421 – Zákonný rezervný fond. Na účte 421 sa účtuje rezervný fond len vtedy, ak je tvorený zo zisku obchodnej spoločnosti. V prípadoch, keď sa rezervný fond tvorí z peňažných a nepeňažných kapitálových vkladov spoločníkov a z emisného ážia, účtuje sa na účte 417 412 – Emisné ážio.

P. č.   Účtovný prípad    MD D 
1.   Tvorba zákonného rezervného fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov   428  421  
2.   Tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku bežného obdobia   431  421  
3.   Použitie rezervného fondu na krytie neuhradenej straty   421  431, 429  

Účet 422 – Nedeliteľný fond

Na účte 422 sa účtuje nedeliteľný fond družstva len vtedy, ak je tvorený zo zisku družstva. Tvorba nedeliteľného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov v prospech účtu 422 – Nedeliteľný fond.

Nedeliteľný fond zriadený pri vzniku družstva a počas trvania družstva tvorený vkladmi členov, vzhľadom na zdroj jeho tvorby, sa neúčtuje na účte 422, ale na účte kapitálových fondov – 418.

P. č.   Účtovný prípad   MD D 
1.   Tvorba nedeliteľného fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov   428  422  
2.   Tvorba nedeliteľného fondu zo zisku bežného obdobia   431  422  
3.   Použitie nedeliteľného fondu na krytie neuhradenej straty   422  431, 429  

Účet 423 – Štatutárne fondy a 427- Ostatné fondy

Na účte 423 sa účtuje tvorba a použitie fondov, ktoré sú vytvorené na základe zakladacej listiny, stanov alebo spoločenskej zmluvy účtovnej jednotky. Prídel do týchto fondov je možný až po schválení ročnej účtovnej