Input:

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.123 Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019

Ing. Ivana Glazelová

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31. 3. 2020. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň. V tejto lehote je daňová povinnosť aj splatná. Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá právnická osoba, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia príslušnému správcovi dane. Oznámenie musí byť podané správcovi dane najneskôr do 31. 3. 2020. V oznámení je právnická osoba povinná uviesť novú lehotu, v ktorej bude daňové priznanie podané a touto novou lehotou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V predĺženej lehote je splatná aj daň.

Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si táto právnická osoba lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov.

Lehotu na podanie daňového priznania si nemôže predĺžiť oznámením daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Takýto


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: