dnes je 18.6.2021

Input:

Účtovanie rezervného fondu

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.5 Účtovanie rezervného fondu

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Ivan Bulánek; Ing. Ján Mintál

Právna úprava tvorby rezervného fondu pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka:

  • § 67 zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre tvorbu rezervného fondu ako aj účel jeho použitia v rozsahu, v ktorom sa povinne tvorí,

  • § 124 zákona, ktorý upravuje tvorbu rezervného fondu, zásady jeho dopĺňania ako aj spôsob jeho použitia pre spoločnosti s ručením obmedzeným,

  • § 217 zákona, ktorý upravuje tvorbu rezervného fondu, zásady jeho dopĺňania ako aj spôsob jeho použitia pre akciové spoločnosti.

Rezervný fond slúži v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, iba na vykrytie strát alebo nepriaznivého hospodárenia obchodnej spoločnosti.

Rezervný fond sa vytvára z toho dôvodu, že prípadné straty spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti nie sú kryté osobným majetkom spoločníkov alebo akcionárov. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným:

V zásade platí, že spoločnosť s ručením obmedzeným vytvára rezervný fond povinne, a to v čase a vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva. Obchodný zákonník neustanovuje spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti. V prípade, ak spoločnosť s ručením obmedzeným rezervný fond nevytvorí už pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

Následne musí spoločnosť s ručením obmedzeným rezervný fond každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia spoločnosti, a to spôsobom súladným s ustanovením § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Akciová spoločnosť:

Podľa znenia § 217 ods. 1 Obchodného zákonníka akciová spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond povinne, a to najmenej vo výške 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z