Input:

Novela zákona o účtovníctve od roku 2020 a jej dopad na audítorov a obchodné spoločnosti

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.115 Novela zákona o účtovníctve od roku 2020 a jej dopad na audítorov a obchodné spoločnosti

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Novela zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení novely č. 363/2019 Z. z., prináša zmeny, ktoré už dlhodobo trápili hlavne audítorov.

Nakoniec argumentami proti audítori nepresvedčili ani MF SR ani poslancov NR SR a výsledkom je:

 • zmena veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od roku 2020,

 • nová povinnosť pre účtovné jednotky účtujúce a vykazujúce podľa IFRS,

 • povinnosť pre audítora overujúceho účtovnú závierku zostavenú podľa IFRS overiť aj, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS,

 • zmena okruhu osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti,

 • dopady, ktoré si zákonodarca zrejme neuvedomil, resp. nechcel uvedomiť.

Aká je súčasnosť?

Podľa zákona o účtovníctve platnom do konca roku 2019 je ustanovená povinnosť overiť audítorom riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú nasledovné veľkostné kritériá:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,

 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Do konca roka 2019 má povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 1 000 000 €,

 • čistý obrat presiahol 2 000 000 €,

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Zmena od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 budú mať povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,

 • čistý obrat presiahol 4 000 000 €,

 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Platnosť týchto kritérií je daná od 1. 1. 2020 a budú sa posudzovať dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, t. j. už rok 2019 a 2020. Ak účtovná jednotka nesplnila tieto veľkostné kritériá v roku 2019 a splnila ich v roku 2020, nebude podliehať jej účtovná závierka auditu. Ak účtovná jednotka splní veľkostné kritériá v roku 2020 a 2021, bude mať povinnosť auditu účtovnej závierky až za rok 2021.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti je ustanovená až od roku 2020.

Nová povinnosť pre audítorov od roku 2020 týkajúca sa overovania účtovnej závierky podľa IFRS

Účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) majú povinnosť zostaviť aj výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Novelou zákona o účtovníctve platnou od 1. 1. 2020 musí audítor overiť, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Okruh osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti

V súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve musí účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma majetku viac ako 20 000 000 €, čistý obrat viac ako 40 000 000 €, priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250 €), ktorá emitovala cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti.

Prvýkrát pri výročnej správe za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. 12. 2019 musí uvádzať opis politiky rozmanitosti aj účtovná jednotka, ktorá:

 • emitovala akcie – znižuje sa okruh účtovných jednotiek (pri výročných správach za rok 2018 a skorších platila povinnosť uvádzania opisu politiky rozmanitosti aj na účtovné jednotky, ktoré emitovali iné cenné papiere, nielen akcie), a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,

 • emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu – rozširuje sa okruh účtovných jednotiek aj o tieto účtovné jednotky.

Nová povinnosť týkajúca sa výročnej správy subjektov verejného záujmu

Už vo výročnej správe za rok 2019


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: